European Data Forum 2015 (EDF2015) – Αξιοποιώντας την Ενσωμάτωση δεδομένων σε μια ενιαία ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά!

    Από: Startup Team

Το European Data Forum (EDF) αποτελεί ετήσια συνάντηση για τους επαγγελματίες του κλάδου, ερευνητές, φορείς χάραξης πολιτικής και ανάληψης πρωτοβουλιών σε κοινοτικό επίπεδο προκειμένου να  συζητηθούν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες της παγκόσμιας και της ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων.

Με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα των Big Data και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της διαχείρισης δεδομένων,  τα  δεδομένα συνιστούν πλέον τον τέταρτο συντελεστή παραγωγής (επιπλέον του τομέα του  προσωπικού, του κεφαλαίου και των φυσικών πόρων), ο οποίος προσφέρει απολύτως νέες ευκαιρίες και ταυτόχρονα μας φέρνει αντιμέτωπους με νέες προκλήσεις. Το European Data Forum εξισορροπεί τεχνικές, επιχειρηματικές και κοινωνικο-οικονομικές προοπτικές και προσεγγίσεις προκειμένου να αναπτυχθεί μια δυναμική, διεπιστημονική κοινότητα των ενδιαφερομένων. Θα υπάρξει ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία και στις επιχειρηματικές ευκαιρίες που δημιουργούνται από τις τεχνολογίες των δεδομένων καθώς και στην αξιοποίησή τους από τη σκοπιά μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς στην Ευρώπη.

Φέτος το European Data Forum θα πραγματοποιηθεί στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου ως επίσημη εκδήλωση στο πλαίσιο της  Προεδρίας του Λουξεμβούργου στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 16 και 17 Νοεμβρίου 2015 και θα λάβει χώρα στο Ευρωπαϊκό Συνεδριακό Κέντρο του Λουξεμβούργου.

Το πρόγραμμα θα αποτελείται από παρουσιάσεις, πάνελ και συνεδρίες δικτύωσης με επαγγελματίες του κλάδου, ερευνητές, φορείς χάραξης πολιτικής και ανάληψης πρωτοβουλιών σε κοινοτικό επίπεδο. Τα θέματα θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των εξελίξεων στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας, των εφαρμογών και των κοινωνικο-οικονομικών πτυχών της αλυσίδας αξίας των δεδομένων, με ιδιαίτερη έμφαση στο κύριο θέμα του EDF2015: την Αξιοποίηση της Ενσωμάτωσης Δεδομένων.

Την έναρξη του Φόρουμ θα κυρήξουν ο κ. Marc Hansen, Υπουργός Ανώτερης Εκπαίδευσης και Έρευνας του Λουξεμβούργου και ο κ. Günther Oettinger, Επίτροπος για την Ψηφιακή Οικονομία και την Κοινωνία. Αρκετοί ομιλητές υψηλού κύρους στον τομέα των δεδομένων έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους, οι οποίες θα ανακοινωθούν σύντομα. Επιλεγμένες παρουσιάσεις από την προσφάτως ολοκληρωθείσα Πρόσκληση για Υποβολή Παρουσιάσεων (κατά την οποία υπεβλήθησαν άνω των 100 παρουσιάσεων), θα ολοκληρώνουν το πρόγραμμα του EDF2015.

Επιπροσθέτως, στον χώρο αγορών και εκθέσεων θα παρουσιαστούν τα τελευταία προϊόντα, υπηρεσίες και έργα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Οικονομία Δεδομένων καθώς και με άλλους σχετικούς τομείς. Θα απονεμηθεί το European Data Innovator Award του 2015 και θα παρουσιαστεί επίσημα το Πανευρωπαϊκό Open Data Portal.

Πλήρεις πληροφορίες  θα βρείτε  στην ιστοσελίδα του EDF2015: 2015.data-forum.eu

Οι εγγραφές είναι τώρα ανοικτές: : bit.ly/EDF2015-register

Η συμμετοχή στο EDF2015 είναι δωρεάν, αλλά οι θέσεις είναι περιορισμένες για αυτό εγγραφείτε ΤΩΡΑ!

 

The European Data Forum (EDF) is an annual meeting for industry professionals, researchers, policy makers, and members of community initiatives to discuss the challenges and opportunities of the global and European data economy.

Spurred on by recent developments around Big Data and data-driven business, data has become the fourth production factor (next to personnel, capital, and natural resources), which offers completely new opportunities and at the same time confronts us with novel challenges. The European Data Forum balances technical, business-oriented and socio-economic perspectives and approaches in order to develop a vibrant, interdisciplinary stakeholder community. There will be a special focus on innovation and business opportunities created by data technologies and their exploitation, from the perspective of a digital single market in Europe.

This year’s EDF will take place in the Grand Duchy of Luxembourg as an official event of the Luxembourg Presidency of the Council of the European Union on November 16th and 17th, 2015 at the European Convention Center Luxembourg.

The programme will consist of presentations, panels and networking sessions by industry professionals, researchers, policy makers, and members of community initiatives. Topics will cover a wide spectrum of developments in research and technology, applications, and socio-economic aspects of the data value chain, with particular attention paid to the main theme of EDF2015: Exploiting Data Integration.

The forum will be opened by Marc Hansen, Secretary of State for Higher Education and Research of Luxembourg, as well as Günther Oettinger, European Commissioner for Digital Economy and Society. Several high profile keynote speakers are already confirmed and will be announced soon. Selected presentations from the recently closed Call for Contributions (which received over 100 submissions) will round off the EDF2015 programme.

In addition, a marketplace and exhibition area will showcase the latest products, services and projects on the European Data Economy and beyond. The 2015 European Data Innovator Award will be presented and the Pan-European Open Data Portal will be officially launched.

Full information is available on the EDF2015 website: 2015.data-forum.eu

Registration is now open: bit.ly/EDF2015-register

EDF2015 is a free community event but seats are limited so register NOW!

Ο ακόλουθος είναι ένας ενδεικτικός κατάλογος ορισμένων θεμάτων του EDF το 2015/The following is a non-exhaustive list of specific topics of interest at EDF 2015:

  • Όλο και περισσότερα δεδομένα παράγονται απευθείας από αισθητήρες ή άλλες τεχνικές συσκευές. Συνεπώς, το EDF θέλει να προσφέρει ένα φόρουμ για τα συστήματα αισθητήρων, καθώς και για υπολογιστές υψηλών επιδόσεων και ανάλυσης σε ευρωπαϊκά σύνολα δεδομένων μεγάλης κλίμακας. Μόνο καθιστώντας τα δεδομένα των αισθητήρων εξυπνότερα και ταυτόχρονα αυξάνοντας την απόδοση της ανάλυσης θα είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε το τσουνάμι δεδομένων που αναμένεται. Το EDF θα παρέχει παραδείγματα που καταδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει η ευρωπαϊκή βιομηχανία αυτά τα προβλήματα.
  • Μπορούμε να αναμένουμε ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα επωφεληθούν κυρίως από την εφαρμογή τεχνολογιών και επιχειρήματικών προσεγγίσεων με γνώμονα τη διαχείρηση δεδομένων στους τομείς εφαρμογών τους. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να αντιμετωπίσουμε το χάσμα μεταξύ του χώρου της γνώσης (ο οποίος υπάρχει κυρίως στο μυαλό των εμπειρογνωμόνων) και της ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων (big data analytics). Μόνο η ανάπτυξη μηχανισμών που θα επιτρέπουν τη χρήση προϋπαρχουσών γνώσεων σε μηχανές analytics, καθώς και η ανακάλυψη νέων γνώσεων στον τομέα της ανάλυσης αποτελεσμάτων θα είναι ουσιαστικής σημασίας.
  • Το EDF θα συμβάλει ουσιωδώς στο να φέρει κοντά τις επιστημονικές κοινοτήτες από διαφορετικά ερευνητικά πεδία όπως για παράδειγμα τους ανθρώπινους παράγοντες, την οπτική ανάλυση και τη μηχανική μάθηση.
  • Η ευρωπαϊκή οικονομία δεδομένων θα χρειαστεί ένα μεγάλο αριθμό επιστημόνων δεδομένων καταρτισμένων σε διαφορετικούς τομείς. Οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες ήδη σπανίζουν. Θα είναι ζωτικής σημασίας να προωθηθούν υψηλής ποιότητας προγράμματα πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων που θα επικεντρώνονται στις τεχνικές πτυχές της επιστήμης των δεδομένων, καθώς και στην εφαρμογή και την αξιοποίησή τους στα πεδία εφαρμογών. Το EDF θα αντιμετωπίσει αυτή την ανάγκη, προσφέροντας ένα πλαίσιο για να συζητηθούν οι ανάγκες πιστοποίησης και τα πιθανά προγράμματα καθώς επίσης θα προωθήσει αντίστοιχα προγράμματα σε Ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο.
  • Λόγω της στρατηγικής σημασίας της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη, βασικό αντικείμενο ενδιαφέροντος συνιστά η ένταξη και η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δεδομένων με τους πόρους γλώσσας, φυσικής γλώσσας και τις κοινότητες της τεχνολογίας. Η συνέργεια αυτών των κοινοτήτων είναι κρίσιμη για την εμφάνιση νέων  τύπων πολύγλωσσων ψηφιακών υπηρεσιών και για τη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής ψηφιακής αγοράς, χωρίς γλωσσικά εμπόδια.

 

 

  • More and more data is produced directly from sensors or other technical devices. Therefore, EDF wants to offer a forum for sensor systems as well as high performance computing and analytics on large-scale European datasets. Only by making sensor data smarter and at the same time increasing our analytics performance will we be able to handle the data tsunami expected. EDF will provide examples demonstrating how the European industry approaches these problems.
  • It can be expected that European companies will predominantly benefit from the application of data-driven technology and business approaches to their application domains. Therefore, it is critical that we tackle the divide of domain knowledge (which exists mostly in the heads of experts) and big data analytics. Only the development of mechanisms which make it possible to utilize pre-existing knowledge within analytics engines as well as to discover new knowledge within analytics results is essential. The EDF will be instrumental in bringing together communities from research fields as different as human factors, visual analytics, and machine learning.
  • The European data economy will need a large number of data scientists of various types. Qualified professionals are already scarce. It will be crucial to foster high-quality qualification programs that focus both on the technical aspects of data science as well as on application and sense making within the application areas. The EDF will address this need by offering a space to discuss qualification needs and possible programmes as well as foster such programmes on European as well as national level.
  • Because of the strategic importance of multilingualism in Europe, a key topic of interest  is the integration and co-operation of the European data community with the language resources, natural-language and technology communities. The synergy of these communities is critical for new types of multilingual digital services and the creation of a European digital single market without language barriers.

EDF2015: Στοιχεία/Facts:

Τι/What: European Data Forum 2015 (EDF2015)

Πού/Where: Λουξεμβούργο

Πότε/Where: 16 & 17 Νοεμβρίου 2015

Περισσότερες πληροφορίες/More Information: 2015.data-forum.eu

Twitter: twitter.com/EUDataForum, hashtag: #EDF2015

Press Area: 2015.data-forum.eu/about/press-area

LinkedIn Group: www.linkedin.com/groups/European-Data-Forum-4356346
Email: edf2015@data-forum.eu