#HackEKT Διαγωνισμός Εφαρμογών για Ανοικτά Δεδομένα & Αποθετήρια Επιστήμης & Πολιτισμού

    Από: Startup Team

Μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου η συμμετοχή στον Διαγωνισμό του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης για ψηφιακές εφαρμογές με αξιοποίηση ανοικτών δεδομένων

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την υλοποίηση εφαρμογών προστιθέμενης αξίας με στόχο την περαιτέρω καινοτόμα αξιοποίηση και ανάδειξη των ανοικτών συνόλων δεδομένων των αποθετηρίων έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου τα οποία διαθέτει. Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2015. Στις πέντε προτάσεις που θα διακριθούν για την εφαρμογή τους θα απονεμηθούν χρηματικά έπαθλα συνολικής αξίας 25.000 ευρώ.

 

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού #HackEKT για Ανοικτά Δεδομένα & Αποθετήρια Επιστήμης & Πολιτισμού θα αξιολογηθούν και θα βραβευθούν οι καλύτερες και πλέον πρωτότυπες ψηφιακές εφαρμογές που αξιοποιούν δημιουργικά τα ανοικτά δημόσια δεδομένα μεμονωμένων ή περισσότερων αποθετηρίων του EKT, συμβάλλουν στην ανάπτυξη υπηρεσιών που διευκολύνουν την καθημερινότητα του τελικού χρήστη και επιτρέπουν την αξιόπιστη ενημέρωσή του, προάγοντας, παράλληλα, την ποιότητα και την καινοτομία στη διάχυση της γνώσης.

 

Στα εμβληματικά αποθετήρια και τις υπηρεσίες περιεχομένου που αναπτύσσει το ΕΚΤ στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου για τη συγκέντρωση, τεκμηρίωση και ασφαλή απόθεση του έγκριτου περιεχομένου της χώρας, εντάσσονται, μεταξύ άλλων, το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, το Αποθετήριο ΗΛΙΟΣ του ΕΙΕ, το αποθετήριο της Ζωφόρου του Παρθενώνα, το Αποθετήριο του Αρχείου του Ιδρύματος Κ. Σημίτη, η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-publishing που φιλοξενεί πάνω από 16 επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης, οι διαδικτυακές πύλες argo.ekt.gr και openarchives.gr.

 

Ο τεράστιος αυτός όγκος περιεχομένου αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο για την έρευνα, την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία και την ενημέρωση. Στόχος του διαγωνισμού είναι να αναδειχθούν καινοτόμοι τρόποι αναζήτησης, πλοήγησης και περαιτέρω χρήσης των δεδομένων από επιμέρους κοινότητες χρηστών, όπως την ερευνητική και την εκπαιδευτική κοινότητα.

 

Ο Διαγωνισμός #HackEKT (saas.ekt.gr/content/contests) είναι ανοικτός στη συμμετοχή, αλλά καλούνται ιδιαίτερα να συμμετάσχουν διεπιστημονικές ομάδες που αποτελούνται από προγραμματιστές, βιβλιοθηκονόμους, αρχειονόμους και επιμελητές ψηφιακών μουσειακών συλλογών, που έχουν καλή αντίληψη της λειτουργίας των ψηφιακών αποθετηρίων και βιβλιοθηκών και γνωρίζουν τις ανάγκες επιμέρους κοινών που τις χρησιμοποιούν.

 

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τις εξής πέντε θεματικές κατηγορίες που αξιοποιούν τα ανοικτά σύνολα δεδομένων και τα αποθετήρια του ΕΚΤ:

•               EKT Le@rn: Δημιουργία εκπαιδευτικών διαδικτυακών εφαρμογών ή εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας που αξιοποιούν πρωτογενές επιστημονικό ή πολιτιστικό περιεχόμενο και μεταδεδομένα τα οποία διατίθεται από τα αποθετήρια του ΕΚΤ, προσφέροντας νέους εύχρηστους τρόπους αναζήτησης και πλοήγησης στο περιεχόμενο.

•               ΕΚΤ Cre@tive: Δημιουργία εφαρμογών που αξιοποιούν τα επιστημονικά και πολιτιστικά δεδομένα σε εφαρμογές που άπτονται της δημιουργικής βιομηχανίας ή του τουρισμού.

•               visualizeARGO: Οπτικοποίηση βιβλιογραφικών δεδομένων (data visualization) από τους βιβλιογραφικούς καταλόγους και τα αποθετήρια της βιβλιοθήκης του EKT που είναι διαθέσιμα μέσω της πύλης argo.ekt.gr.

•               RepKPIs: Επεκτάσεις λογισμικού ψηφιακών αποθετηρίων (DSpace 4.x) για την αναπαραγωγή πολυμεσικών στοιχείων, τον εμπλουτισμό των αρχείων ή την παραγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικών με το υλικό των αποθετηρίων και την αλληλεπίδραση των χρηστών.

•               RepSearch: Επεκτάσεις λογισμικού ψηφιακών αποθετηρίων με νέους φιλικούς προς τον χρήστη τρόπους πλοήγησης στο περιεχόμενο και τα δεδομένα του ΕΚΤ.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα (όχι νομικές οντότητες) ανεξαρτήτως εθνικότητας, που κατοικούν και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, έχοντας όλες τις νόμιμες γι’ αυτό προϋποθέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό είτε ατομικά είτε σε ομάδες έως 5 ατόμων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τους αναλυτικούς όρους του διαγωνισμού που ακολουθούν και να υποβάλλουν τις προτάσεις/εφαρμογές τους ηλεκτρονικά σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του διαγωνισμού saas.ekt.gr/content/contests. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων και τη σχετική δέσμευση των συμμετεχόντων. Το διάστημα για την υποβολή προτάσεων είναι από 17/08/2015 έως 18/09/2015.

 

Ο διαγωνισμός θα αναδείξει πέντε (5) συνολικά νικητές βάσει βαθμολογίας, έναν σε κάθε κατηγορία, οι οποίοι θα λάβουν ο καθένας από χρηματικό βραβείο αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Τα βραβεία θα απονεμηθούν σε σχετική τελετή βράβευσης που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη του διαγωνισμού.

 

Σημειώνεται ότι οι εφαρμογές θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια: α) Να χρησιμοποιούν ή να βασίζονται κατά το δυνατόν σε λογισμικό ανοικτού κώδικα (open source). β) Να αξιοποιούν τουλάχιστον ένα (1) δημόσιο σύνολο δεδομένων (data set) από τα αποθετήρια και τις βάσεις δεδομένων του ΕΚΤ που αναφέρονται στο Παράρτημα. γ) Να αναπτυχθεί πρωτότυπη και όχι προϋπάρχουσα εφαρμογή. δ) Για κάθε εφαρμογή θα πρέπει να δηλώνονται στην Επιτροπή του διαγωνισμού οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν, ο τρόπος πρόσβασης στις πηγές (API, data scraping κ.ά.) και οι τυχόν άδειες που διέπουν τη χρήση των αντίστοιχων δεδομένων (σχετικό τεκμηριωτικό υλικό θα πρέπει να αποσταλεί μαζί με την εφαρμογή).

 

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 4 της Πράξης “Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δημόσιων Δεδομένων Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου”, η οποία υλοποιείται από το ΕΚΤ και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση” (ΕΣΠΑ), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Οι υπηρεσίες SaaS του ΕΚΤ (saas.ekt.gr), οι οποίες αναπτύσσονται στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης, προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον που υποστηρίζει όλο τον ενάρετο κύκλο ζωής του έγκριτου ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου: την τεκμηρίωση, την ασφαλή απόθεση, τη διαχείριση, την ανάδειξη και την επανάχρησή του, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής, όπως το μοντέλο SaaS (Software as a Service) και το Cloud Computing (Υπολογιστικό Νέφος), καθώς και διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας.

 

Διευθύνσεις στο Διαδίκτυο

Διαγωνισμός #HackEKT

saas.ekt.gr/content/contests

 

Υπηρεσίες SaaS του ΕΚΤ

saas.ekt.gr

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο συνημμένο Δελτίο Τύπου, το οποίο μαζί με όλα τα προηγούμενα Δελτία Τύπου του ΕΚΤ, διατίθεται online στη διεύθυνση www.ekt.gr/news/releases/index.html