Ανακοίνωση Προγράμματος για πρώην εργαζόμενους κλάδου εκδοτικών δραστηριοτήτων

    Από: Startup Team

Η Ένωση Φορέων ΕΕΔΕ – ΙΝΕ ΓΣΕΕ θα υλοποιήσει πρόγραμμα το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση καθώς και εθνικούς πόρους. Το πρόγραμμα αφορά 705 πρώην εργαζόμενους που απολύθηκαν/αποχώρησαν την περίοδο 12/9/2013 – 12/6/2014 από 46 επιχειρήσεις του κλάδου των εκδοτικών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Αττικής.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στην Αθήνα και απευθύνεται σε όσους από τους 705 πρώην εργαζόμενους παραμένουν άνεργοι, ή εργάζονται με σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/και για βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα, καθώς και σε όσους έχουν αναπτύξει δική τους επαγγελματική δραστηριότητα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:

Επαγγελματική συμβουλευτική

Υλοποίηση 25 ατομικών συνεδριών επαγγελματικής συμβουλευτικής, με επίδομα συμμετοχής ύψους 1.250 ευρώ μεικτά ανά συμμετέχοντα.

Κατάρτιση

Κατάρτιση/ επανακατάρτιση μέσω της  συμμετοχής είτε σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 300 ωρών είτε σε προγράμματα εξειδικευμένης ή συγκεκριμένης εκπαίδευσης-κατάρτισης μικρότερης διάρκειας.

Για τις 300 ώρες συμμετοχής στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα συμμετοχής ύψους 1.800 ευρώ μεικτά.

Προώθηση επιχειρηματικότητας

Οι ωφελούμενοι που θα ενταχθούν στη συγκεκριμένη ενέργεια θα λάβουν, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του προγράμματος, χρηματοδότηση 15.000 ευρώ για την υποστήριξη της νέας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Επιδότηση κινητικότητας

Στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής, οι συμμετέχοντες πρόκειται να λάβουν υποστήριξη για την αλλαγή τόπου κατοικίας, ως αποτέλεσμα της εξεύρεσης εργασίας σε άλλο τόπο, λαμβάνοντας κατ’ αποκοπή το ποσό των 2.000 ευρώ για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα αναφέρονται στον οδηγό υλοποίησης του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:

  • με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων στην Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), κ. Ελένη Καπίρη, τηλ: 210 2110100, eyd6@eede.gr.
  • με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), κ. Κατερίνα Κοροτζή, τηλ: 210 3327733, korotzi@inegsee.gr