Υποτροφίες νέων ερευνητών του ΤΕΙ ΑΜΘ με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

    Από: Startup Team

Χρηματοδότη προγράμματος Υποτροφιών (Fellowships) σε 15 νέους ερευνητές κάτω των 40 ετών, με σκοπό τον περιορισμό της διαρροής εγκεφάλων από την Ελλάδα, με την Υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην αποτελεσματική αξιοποίηση του υψηλού τεχνολογικού εξοπλισμού του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. για την κάθετη παραγωγή καινοτόμων προϊόντων με σκοπό τη δημιουργία νέων ευκαιριών που θα προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης και πολλαπλασιαστικά οφέλη για την κοινωνία. Οι σύγχρονες διεθνείς οικονομικές συνθήκες και τάσεις δημιουργούν την ανάγκη για επανεκκίνηση του επιχειρηματικού πνεύματος με έμφαση στην εξωστρέφεια, την καινοτομία και τη χρήση υψηλής τεχνολογίας. Επομένως, η υποστήριξη και χρηματοδότηση ιδεών και δράσεων που μπορούν να εξελιχθούν σε οικονομικά αξιοποιήσιμες οντότητες μέσα από τα ερευνητικά εργαστήρια του Ιδρύματος είναι μείζονος σημασίας.

Επιπρόσθετα, στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία αποκτά μεγαλύτερη σημασία η ενθάρρυνση και προώθηση της επιχειρηματικής κουλτούρας σε νέους επιστήμονες με έμπρακτο έργο σε εξειδικευμένους τεχνολογικούς τομείς.

Ως εκ τούτου, με το παρόν σχέδιο επιδιώκεται η χρήση των σύγχρονων υλικοτεχνικών υποδομών και της τεχνογνωσίας του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. για την επώαση των ήδη ώριμων ιδεών που θα οδηγήσουν μέσω καθοδήγησης στην εκκόλαψη καινοτόμων προϊόντων. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι η κάθετη ανάπτυξη και προτυποποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών, η οποία επιτρέπει τόσο τη μείωση των απαιτούμενων δαπανών για εργασίες που έχουν τη δυνατότητα να επιτελούνται στο εσωτερικό του, αξιοποιώντας τους υφιστάμενους πόρους, όσο και τον έλεγχο της τεχνολογικής ανάπτυξης του προϊόντος από την αρχή μέχρι το τέλος.

Συγκεκριμένα, οι νέοι επιστήμονες εισάγουν την ιδέα που έχουν στο Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ., την αριστοποιούν με τον εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας που τους διατίθεται, την πρωτοτυποποιούν στα αντίστοιχα μηχανουργεία (workshops) και τη διαχειρίζονται στο πλαίσιο ενός επιχειρησιακού σχεδιασμού. Έτσι, από το επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας (technology readiness level: TRL) 3 (ή τουλάχιστον 2 προς 3) καταφέρνουν μέσω αυτής της διαδικασίας να οδηγηθούν σε επίπεδο TRL 4, παράγοντας εμπορικά διαχειρίσιμα καινοτόμα προϊόντα: up and running.

Κάθε υποτροφία περιλαμβάνει βραβείο ύψους 5.000 Ευρώ και επιχορήγηση ύψους έως 55.000 Ευρώ για την ανάπτυξη της πρότασης/ιδέας (35.000 Ευρώ ερευνητική χορηγία, 10.000 Ευρώ ανάπτυξη προϊόντος και 10.000 Ευρώ υποστήριξη προϊόντος). Η διάρκεια της υποτροφίας είναι 2 έτη, εντός των οποίων πρέπει

α) να αναπτυχθεί το προϊόν (έρευνα, δοκιμή, βελτιστοποίηση) και να κατασκευαστεί το πρότυπο και

β) να κατατίθεται έκθεση ανά εξάμηνο.

Στη συνέχεια το προϊόν θα εισαχθεί στη Θερμοκοιτίδα του ΤΕΙ για εμπορική διάδοση.