Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Found.ation και Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την επιχειρηματική αξιοποίηση ερευνητικών έργων

    Από: Startup Team

Ο επιχειρηματικός φορέας Found.ation, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του για την ενίσχυση της νέας επιχειρηματικότητας μέσα από τη δημιουργία και αξιοποίηση τεχνολογικών καινοτομιών, προχώρησε στην υπογραφή συνεργασίας με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με σκοπό την επιχειρηματική αξιοποίηση του ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου αλλά και την ανάδειξη νέων ερευνητικών ευκαιριών.

Ειδικότερα, η συνεργασία περιλαμβάνει:

– στοχευμένες ενέργειες δικτύωσης ερευνητών και εκπροσώπων επιχειρήσεων, χρηματοδοτικών φορέων και επιχειρηματικών συμβούλων, με στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση των ερευνητικών έργων του πανεπιστημίου που παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές βιωσιμότητας και εξέλιξης, εφόσον εφαρμοστούν σε ένα νέο επιχειρηματικό εγχείρημα,

– τη συστηματική συνεργασία, ώστε να προωθηθεί ενεργά η επιχειρηματική αξιοποίηση των ερευνητικών έργων, μέσα από σειρά ενεργειών, όπως η πραγματοποίηση παρουσιάσεων για την ανάδειξη των εμπορικά αξιοποιήσιμων ερευνητικών αποτελεσμάτων σε ενδιαφερόμενα στελέχη επιχειρήσεων ή χρηματοδοτικούς φορείς, οι συναντήσεις mentoring και συμβουλευτικής μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητών για την αξιοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων και η επαφή ερευνητών και επιχειρήσεων ή/και χρηματοδοτικών φορέων για δυνητική υποστήριξη/συνεργασία.

Βασικό στοιχείο για την επιτυχία της συνεργασίας θα αποτελεί και η διαρκής ανταλλαγή γνώσεων και κρίσιμων πληροφοριών, με στόχο την άμεση αξιοποίησή τους, ακόμα και σε περαιτέρω συνεργατικές δράσεις από αυτές που προβλέπονται στην εν λόγω Συμφωνία. Κοινός στόχος, να αξιοποιηθούν ουσιαστικά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και των δύο μερών, ώστε νέες ιδέες με δυναμική προοπτική, να ωφεληθούν μέσα από εποικοδομητικές συνεργασίες και να μετατραπούν σε προσοδοφόρες επιχειρηματικές δραστηριότητες.