Ισότητα των Φύλων & Επιχειρηματικότητα – Ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση στην Ευρώπη?

    Από: Startup Team
πηγή: entre.gr

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στηρίζει ενεργά και συμβάλλει στην ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της ισότητας των φύλων, αναπτύσσοντας εκπαιδευτικό υλικό και αντίστοιχη ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου ERASMUS+ “Gender Equality and Entrepreneurship for All”.

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του έργου, οι συνεργαζόμενοι φορείς θα διαμορφώσουν και θα αναπτύξουν σημαντικό εκπαιδευτικό υλικό με στόχο την ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων μερών σχετικά με την ισότητα των φύλων. Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο δωρεάν, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα αναπτυχθεί από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας.

Το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο αναφορικά με την Ισότητα των Φύλων, τους φορείς, τις δράσεις και τα προγράμματα υποστήριξης και προώθησης της Ισότητας των Φύλων. Η ανάλυση αυτή μας δίνει ιδιαίτερα χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με τα περιθώρια βελτίωσης των δράσεων προώθησης της Ισότητας των Φύλων καθώς και τα πεδία στα οποία θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση μέσω του έργου GEEA.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
entre.gr