Αναπτυξιακή ενίσχυση των startups από την ΕΕ

    Από: Startup Team
πηγή: impossible.works

Μεγαλύτερη στήριξη σε νεοφυείς επιχειρήσεις και μεταρρυθμίσεις σε υπάρχοντα προγράμματα.

Ένα νέο ταμείο που θα παρέχει στήριξη σε startups στην ΕΕ με κονδύλια 400 εκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε η Κομισιόν. Το ταμείο θα διοικείται από έναν ή περισσότερους επαγγελματίες και έμπειρους διαχειριστές ταμείων, εξασφαλίζοντας μια προσέγγιση με βάση την πραγματική αγορά και στην πράξη συμπληρώνει τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις COSME και το πρόγραμμα χρηματοδότησης της έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020».

Παράλληλα  το υπάρχον δίκτυο Startup Europe θα ενισχυθεί, ώστε να συνδέει συνεργατικούς σχηματισμούς  σε όλη την Ευρώπη από ένα και μόνο διαδικτυακό τόπο. Την ίδια ώρα το δίκτυο Enterprise Europe Network (EEN) – μέσω των συμβούλων για τις αναπτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις – παρέχει ειδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για νεοφυείς επιχειρήσεις,συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης, συμπράξεις και τρόπους πρόσβασης σε διασυνοριακές δημόσιες συμβάσεις.

Η πρόταση θα επιτρέπει στις εταιρείες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες να αναδιαρθρώνονται έγκαιρα, ώστε να αποφεύγεται η πτώχευση και η απόλυση προσωπικού. Θα παρέχει επίσης την ευκαιρία σε έντιμους επιχειρηματίες να επωφεληθούν από μια δεύτερη ευκαιρία, χωρίς να υφίστανται κυρώσεις επειδή απέτυχαν σε προηγούμενο επιχειρηματικό εγχείρημα, καθώς θα απαλλάσσονται πλήρως από τα χρέη μετά από μια μέγιστη περίοδο 3 ετών.

Η πρωτοβουλία δίνει επίσης έμφαση στην παροχή βοήθειας για την αντιμετώπιση κανονιστικών απαιτήσεων, στη βελτίωση της υποστήριξης της καινοτομίας μέσω μεταρρυθμίσεων στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος στο οποίο οι νεοφυείς επιχειρήσεις θα μπορούν να συνδέονται με δυνητικούς εταίρους, όπως επενδυτές, επιχειρηματικούς εταίρους, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Τέλος οι μεταρρυθμίσεις στο πρόγραμμα «HORIZON 2020» προσβλέπουν στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας και περιλαμβάνουν τον αναπροσανατολισμό 1,6 δισ. ευρώ για την παροχή στήριξης από κάτω προς τα πάνω για πρωτοποριακά σχέδια καινοτομίας από νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν δυνατότητες ανάπτυξης.

 

Με στοιχεία από το KYΠΕ.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
impossible.works