Αντιστέκεται στην κρίση η κοινωνική οικονομία

    Από: Startup Team
πηγή: cnn.gr

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου το 2016 και το 2015 έβαλαν λουκέτο αθροιστικά 61.809 επιχειρήσεις εκ των οποίων οι 33.606 το 2016 και οι 28.203 το 2015. Η εικόνα δεν ήταν αντίστοιχη για τις λεγόμενες κοινωνικές επιχειρήσεις, οι οποίες συστάθηκαν την τελευταία εξαετία ως απάντηση στην κρίση και οι οποίες έχουν δείξει μεγάλη αντοχή στις οικονομικές δυσχέρειες.

 

Συνολικά 908 κοινωνικές επιχειρήσεις παραμένουν ενεργές σήμερα πανελλαδικά, ήτοι το 75% του συνόλου που έχουν συσταθεί τα τελευταία έξι χρόνια. Σύμφωνα με το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας του υπουργείου Εργασίας από το 2011 έως τις 27 Οκτωβρίου 2016 είχαν πραγματοποιηθεί 1.221 εγγραφές κοινωνικών επιχειρήσεων, εκ των οποίων παρέμεναν ενεργές οι 908.

Πολλές από αυτές τις κοινωνικές επιχειρήσεις που ονομάζονται και φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας έχουν να επιδείξουν σημαντικό έργο και έχουν δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά οφέλη στην τοπική κοινωνία μέσω της παραγωγής προϊόντων, της παροχής υπηρεσιών και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.

Να σημειωθεί πως οι φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, εντάσσονται σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας και σε δράσεις του ΟΑΕΔ για τη στήριξη της εργασίας και έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το ταμείο κοινωνικής οικονομίας, το εθνικό ταμείο επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης και τον αναπτυξιακό νόμο.

Οι φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας δεν είναι μόνον οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης και οι συνεταιρισμοί εργαζομένων. Είναι οποιοδήποτε άλλο μη μονοπρόσωπο νομικό πρόσωπο, εφόσον σωρευτικά αναπτύσσει δραστηριότητες συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, μεριμνά για την πληροφόρηση και τη συμμετοχή των μελών του και εφαρμόζει δημοκρατικό σύστημα λήψης αποφάσεων, εφαρμόζει σύστημα σύγκλισης στην αμοιβή της εργασίας, αποβλέπει στη μεγιστοποίηση της παραγόμενης κοινωνικής ωφέλειας και προβλέπει περιορισμούς στη διανομή κερδών.

Προϋπόθεση είναι ο φορέας κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας να μην έχει ιδρυθεί και να μην διοικείται άμεσα ή έμμεσα από Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού ή από άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
cnn.gr