Μεγάλη συμμετοχή της κοινότητας του ΕΜΠ στο πρόγραμμα Invent ICT

    Από: Startup Team

Περισσότερες από 60 προτάσεις υποβλήθηκαν για ένταξη στο πρόγραμμα επώασης καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων Invent ICT το οποίο θα υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων έντασης γνώσης που αξιοποιούν τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Σε πρώτη φάση, οι ιδέες θα αξιολογηθούν από ανεξάρτητους αξιολογητές από την ακαδημαϊκή κοινότητα, τον ιδιωτικό τομέα και τους συντελεστές του Προγράμματος. Τα αποτελέσματα για τις ιδέες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα ανακοινωθούν έως το τέλος Φεβρουαρίου.

Το Invent ICT υλοποιείται από τη θερμοκοιτίδα ΕΠΙ.νοώ του ΕΠΙΣΕΥ[1] του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και τους Industry DisruptorsGame Changers (IDGC) με τη στήριξη της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ). Το πρόγραμμα στοχεύει να υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων και να συμβάλλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στην ανάσχεση του brain drain που επηρεάζει αρνητικά τις προοπτικές οικονομικής ανάκαμψης στην χώρα

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος του προγράμματος Invent ΙCT επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.inventICT.gr και την αντίστοιχη σελίδα στο FB www.facebook.com/Invent4ICT