Εκπαιδευτική συνεργασία της SAS με το ALBA Graduate Business School at The American College of Greece

    Από: Startup Team

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η SAS και το ALBA Graduate Business School at the American College of Greece θα προσφέρουν από κοινού μια σειρά από διαλέξεις στο γνωστικό αντικείμενο των Εφαρμοσμένων Τεχνικών Διαχείρισης Κινδύνων. Συγκεκριμένα, οι διαλέξεις θα εστιάσουν στην ανάπτυξη υποδειγμάτων μέτρησης πιστωτικού κινδύνου και θα απευθύνονται στους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διαχείρισης Κινδύνων (MSc in Risk Management).

Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων, οι μαθητές θα διδαχθούν πώς να αναπτύξουν μοντέλα πιστωτικού κινδύνου χρησιμοποιώντας το κορυφαίο λογισμικό SAS Credit Scoring. Οι διαλέξεις παρέχουν μια μίξη  θεωρητικών και τεχνικών γνώσεων , καθώς και πρακτικές λεπτομέρειες εφαρμογής. Με το τρόπο αυτό μετά την ολοκλήρωση του workshop οι φοιτητές θα έχουν αναπτύξει ικανότητες σχετικά με

  • Την δημιουργία δείγματος ανάπτυξης καθώς και την διενέργεια περιγραφικής ανάλυσης στα δεδομένα
  • Τον χειρισμό ελλιπών και ακραίων τιμών
  • Την Ανάπτυξη και την επικύρωση υποδειγμάτων μέτρησης πιστωτικού κινδύνου με μια αναλυτική προσέγγιση
  • Την δημιουργία αναφορών παρακολούθησής απόδοσης υποδειγμάτων μέτρησης πιστωτικού κινδύνου

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Πάνος Αβραμίδης, Ακαδημαϊκός Διευθυντής του Μεταπτυχιακού MSc in Risk Management:

«Η συνεργασία αυτή υπογραμμίζει το κοινό στόχο των δυο οργανισμών για την διάδοση της γνώσης και την δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών οι οποίοι θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις.»

Με γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς, το ALBA προσφέρει το MSc in Risk Management,  ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών το οποίο απευθύνεται σε υποψηφίους με ή χωρίς προϋπηρεσία με στόχο να δημιουργήσει στελέχη ικανά να αναγνωρίζουν, να μετρούν και να διαχειρίζονται τους χρηματοοικονομικούς και λειτουργικούς κινδύνους.

Πιο αναλυτικά οι 3 βασικοί στόχοι του εκπαιδευτικοί στόχοι είναι η εξοικείωση με τις πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διαχειριστές κινδύνων, η ανάπτυξη αναλυτικών δεξιοτήτων και γνώση της χρηματο-οικονομικής θεωρίας και η κατανόηση των επιπτώσεων της αβεβαιότητας στην χρηματοδότηση επιχειρήσεων και στις επενδύσεις. Αποτελεί επίσης το μόνο Πρόγραμμα στην χώρα που είναι πιστοποιημένο ως PRMIA University Partner.

Το άριστο και διεθνώς αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό πρόγραμμα της SAS, το οποίο μεταξύ άλλων δίνει στους εκπαιδευόμενους δωρεάν πρόσβαση και χρήση στα προϊόντα λογισμικού της εταιρείας, σε συνδυασμό με τον πλούτο γνώσης και την τεχνογνωσία που διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό της αλλά και την ευρεία διείσδυση των λύσεων της στην παγκόσμια αγορά, υπήρξαν καθοριστικοί παράγοντες για την επίτευξη της συνεργασίας.

Χαρακτηριστικά αναφέρει η Ελπίδα Καλλία, Academic Program, SAS Greece, Cyprus, Bulgaria:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι με τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Risk Management. Πιστεύουμε τόσο η συμμετοχή της SAS, που αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στο κορυφαίο λογισμικό SAS Credit Scoring, όσο και η συμβολή της PRMIA ότι διασφαλίζει  το υψηλό επίπεδο σπουδών που προσφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Είμαστε βέβαιοι πώς το πρόγραμμα θα πετύχει το στόχο του, που είναι να δημιουργήσει στελέχη διαχείρισης κινδύνων τα οποία θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις της παγκόσμιας ψηφιακής οικονομίας και να φέρει πιο κοντά το πανεπιστήμιο με την αγορά!».