«Συμμετοχή του ΚΕΠΑ στο έργο «Design4Innovation» της Ε.Ε. ύψους 1,7 εκ. ευρώ για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ με τη χρήση του Design»

    Από: Startup Team

Σε ένα ακόμη έργο που στοχεύει στην προώθηση και ενσωμάτωση του Design (σχεδιασμός) στην πολιτική των φορέων χάραξης αναπτυξιακής πολιτικής, συμμετέχει το Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ).

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του προγράμματος  Interreg Europe 2014-2020 που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίθηκε το έργο «Design4Innovation», συνολικού προϋπολογισμού 1,7 εκ. ευρώ.

Εταίροι του έργου, εκτός από το ΚΕΠΑ, είναι περιφερειακές κυβερνήσεις, κέντρα Design και φορείς καινοτομίας. όπως:

•    PDR – Cardiff Metropolitan University, Επικεφαλής εταίρος (Ουαλία)

•    Flanders Innovation & Entrepreneurship (Βέλγιο)

•    Investment and Development Agency of Latvia (Λετονία)

•    Culture Directorate, Ministry for Justice, Culture and Local Government (Μάλτα)

•    Marshal’s Office of Silesia Region, Silesian Government (Πολωνία)

•    Galician Agency of Innovation (Ισπανία)

•   Barcelona Design Centre (Ισπανία)

Το έργο ξεκίνησε τις δραστηριότητες του τον Ιανουάριο του 2017 και θα έχει συνολική διάρκεια 5 έτη.

Κεντρικός στόχος του έργου είναι η υποστήριξη των κυβερνήσεων να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν Σχέδια Δράσης Σχεδιασμού (Design Action Plans) με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ μέσω μιας πιο στρατηγικής χρήσης του Design (Σχεδιασμού).

Μέσω της διαπεριφερειακής ανταλλαγής γνώσεων και των ενεργειών που θα υλοποιηθούν, το εταιρικό σχήμα του έργου θα εντοπίσει τις βέλτιστες πρακτικές της χρήσης του Σχεδιασμού και θα συνεργαστεί με τους φορείς χάραξης πολιτικής ώστε να ενσωματώσει εργαλεία στήριξης Σχεδιασμού στα επιχειρησιακά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακή Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), όπως το ΕΠΑνΕΚ του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 που υλοποιεί η Ελλάδα.

Οι εταίροι του έργου έχουν ως στόχο να επωφεληθούν τουλάχιστον 1.600 ΜΜΕ από τους (χρηματοοικονομικούς και μη) μηχανισμούς στήριξης, εισάγοντας πιο καινοτόμα, φιλικά προς το χρήστη προϊόντα και υπηρεσίες στην αγορά που θα έχουν άμεσα θετικό αντίκτυπο στην κερδοφορία τους.

Το ΚΕΠΑ στο πλαίσιο συμμετοχής του στο έργο θα υλοποιήσει μία σειρά ενεργειών όπως:

  • Χαρτογράφηση των οικο-συστημάτων καινοτομίας και Design στις συμμετέχουσες περιφέρειες
  • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας μέσω study visits
  • Εύρεση και προώθηση καλών πρακτικών προγραμμάτων και πολιτικών για το Design
  • Δημιουργία ειδικού εκπαιδευτικού πακέτου για ενδιάμεσους φορείς σε Design Driven Innovation
  • Εκπαίδευση ενδιάμεσων φορέων
  • Δημιουργία βιβλιοθήκης καλών πρακτικών
  • Διοργάνωση ειδικών εργαστηρίων σχεδιασμού για δημόσιους φορείς

Επισημαίνεται ότι το ΚΕΠΑ από το 2011 που επέκτεινε την επιχειρησιακή του δράση στη διαχείριση και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται απευθείας από την Ε.Ε., έχει υλοποιήσει μέσω του δραστήριου τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που διαθέτει, 17 έργα συνολικού προϋπολογισμού 12 εκ. ευρώ και έχει αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία  σε τομείς όπως το Design (σχεδιασμός), οι Mικροπιστώσεις και η Kοινωνική Oικονομία, συμμετέχοντας παράλληλα σε σχετικά ευρωπαϊκά δίκτυα και φορείς (ERRIN, EMN, MFC, BEDA).

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα αρμόδια στελέχη του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕΠΑ :