Οι επιχειρηματικοί πρωταθλητές του 2015

    Από: Startup Team
πηγή: fortunegreece.com

Τι δείχνουν τα αναλυτικά στοιχεία της μελέτης της ICAP για την εικόνα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Τουρισμός και αγροδιατροφικός τομέας αποδείχθηκαν πρωταθλητές για το 2015, καθώς σημειώθηκε η μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων σε σχέση με το 2014, όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα μελέτης της ICAP.

Συνολικά, το 2015 παρά τις αντιξοότητες που υπήρχαν, οι ελληνικές εταιρείες επέδειξαν θαυμαστή ανθεκτικότητα και κατάφεραν να αντιστρέψουν τη συνεχή πτωτική πορεία των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με τον Νικήτα Κωνσταντέλλο, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της ICAP Group «το 2015 αποτέλεσε το έτος ορόσημο που σηματοδότησε την εντυπωσιακή επάνοδο στην κερδοφορία των επιχειρήσεων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, ως σύνολο, και το τέλος μιας παρατεταμένης περιόδου συσσώρευσης ζημιών. Το πρώτο τρίμηνο του 2017, η αγορά βρίσκεται για μία ακόμη φορά σε τέλμα αβεβαιότητας και η οικονομία παραμένει ευάλωτη, λόγω των ατέρμονων διαπραγματεύσεων της χώρας και των δανειστών – εταίρων της, γεγονός που “παγώνει” την οικονομική δραστηριότητα. Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες “αξιολόγησης” προκειμένου να επανέλθει η οικονομία σε τροχιά οικονομικής σταθερότητας, να αποκατασταθεί η ρευστότητα και να επικρατήσει ομαλή ροή χρηματοδότησης στην αγορά, γεγονός που θα επιτρέψει στις ελληνικές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν απρόσκοπτα, συμβάλλοντας έτσι στην ανάκαμψη της οικονομίας και την οριστική έξοδο από την κρίση».

Τα συγκεντρωτικά οικονομικά αποτελέσματα του ελληνικού εταιρικού τομέα για τους 12 κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας, με βάση τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσης 16.168 επιχειρήσεων για τη διετία 2014-2015, παρουσιάζει η ετήσια έκδοση της ICAP Group «Η Ελλάδα σε Αριθμούς».

Σύμφωνα με την επεξεργασία των συγκεντρωτικών μεγεθών 15.771 επιχειρήσεων, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται αυτές του χρηματοπιστωτικού τομέα, προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών τους μειώθηκε κατά 2,8% το 2015/14 και διαμορφώθηκε σε περίπου 128 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, υποχώρηση κατέγραψαν οι πωλήσεις σε πέντε από τους εννέα ευρύτερους κλάδους του εταιρικού τομέα (εξαιρουμένου του χρηματοπιστωτικού). Την εντονότερη  υποχώρηση κύκλου εργασιών εμφάνισαν ο τομέας της Μεταποίησης (-8,2%) και των Ορυχείων-Λατομείων (-5,8%). Αντίθετα, τέσσερις κλάδοι είχαν αυξημένες πωλήσεις το τελευταίο έτος, με την εντονότερη σχετικά αύξηση να προέρχεται από τους τομείς των Ξενοδοχείων-Εστιατορίων (4,1%) και της Γεωργίας-Αλιείας (3,1%).

Όσον αφορά στα συνολικά αποτελέσματα (ανεξαρτήτως επί μέρους κλάδου δραστηριότητας), παρά τη μικρή σχετικά υποχώρηση των συνολικών πωλήσεων, υπήρξε σημαντική περικοπή του κόστους πωλήσεων, γεγονός που είχε ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο στο επίπεδο του μεικτού αποτελέσματος. Τα συνολικά μεικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 8,9%, ανερχόμενα σε 27,1 δισ. ευρώ το 2015, ενώ το σχετικό περιθώριο διευρύνθηκε σε 21,2%, από 18,9% το προηγούμενο έτος. Οι μεταβολές αυτές οδήγησαν σε δραστική αύξηση (66,3%) του λειτουργικού αποτελέσματος, και τελικά στην ανάκτηση της κερδοφορίας του εταιρικού τομέα. Πράγματι, το έτος 2015 αποτέλεσε το ορόσημο που σηματοδότησε την εντυπωσιακή επάνοδο στην κερδοφορία και το τέλος μιας παρατεταμένης περιόδου συσσώρευσης ζημιών, με εγγραφή κερδών (προ φόρων) ύψους 2,1 δισ. ευρώ Επισημαίνεται ότι η πλειοψηφία των εταιρειών του δείγματος (το 62,3%) ήταν κερδοφόρες το 2015, τα δε κέρδη τους υπερίσχυσαν και καθόρισαν και το συνολικό αποτέλεσμα.

Όσον αφορά τους επί μέρους κλάδους του μη χρηματοπιστωτικού εταιρικού τομέα, όλοι πλην ενός, οι κλάδοι κατέστησαν κερδοφόροι το 2015. Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στα κέρδη είχαν ο κλάδος της Μεταποίησης, του Εμπορίου και των Λοιπών Υπηρεσιών. Στην άλλη πλευρά, ο μοναδικός ζημιογόνος κλάδος το 2015 ήταν αυτός των Ορυχείων-Λατομείων.

Περαιτέρω, ο παράγοντας που συνέβαλε καθοριστικά στη βελτίωση του συνολικού καθαρού αποτελέσματος ήταν κυρίως οι 1.653 επιχειρήσεις, οι οποίες από ζημιογόνες το 2014 μετατράπηκαν σε κερδοφόρες το 2015, ενισχύοντας το αποτέλεσμα των 8.172 επιχειρήσεων, οι οποίες ήταν κερδοφόρες και τα δύο χρόνια.

Εξετάζοντας μερικούς βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες του συνόλου των επιχειρήσεων διαπιστώνεται μεγάλη βελτίωσή τους το τελευταίο έτος. Το περιθώριο μεικτού κέρδους αυξήθηκε κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες ανερχόμενο σε 21,2% το 2015, ενώ το περιθώριο καθαρού κέρδους ανήλθε σε 1,65%.

Σε κλαδικό επίπεδο το υψηλότερο περιθώριο μεικτού κέρδους το 2015 είχαν οι κλάδοι Ξενοδοχείων-Εστιατορίων και Μεταφορών-Επικοινωνιών.

Περαιτέρω, εντυπωσιακή ήταν η βελτίωση του δείκτη της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων του συνόλου των εταιρειών, ο οποίος ανήλθε σε 2,7% το 2015, από (μόλις) 0,2% το προηγούμενο έτος. Σε κλαδικό επίπεδο, θετικούς δείκτες εμφάνισαν οι οκτώ από τους εννέα επί μέρους κλάδους. Ο υψηλότερος δείκτης αφορά τον κλάδο της Γεωργίας-Αλιείας, ενώ ακολουθεί (με μεγάλη διαφορά) η Μεταποίηση.

Διαφορετικές ήταν ωστόσο οι επιδόσεις όσον αφορά στην κατανομή της αποδοτικότητας κατά μέγεθος επιχείρησης. Το 2015 ο υψηλότερος δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων καταγράφηκε στις μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (με προσωπικό 10-49 και 50-249 ατόμων αντίστοιχα).

Τέλος, όσον αφορά σε βασικά οικονομικά μεγέθη του συνόλου των 15.771 επιχειρήσεων προκύπτει ότι τα συνολικά κεφάλαια του μη χρηματοπιστωτικού τομέα δεν παρουσίασαν θεαματική μεταβολή. Συγκεκριμένα, το συνολικό ενεργητικό αυξήθηκε κατά μία ποσοστιαία μονάδα και ανήλθε σε 208,9 δισ. ευρώ περίπου, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη διεύρυνση του κυκλοφορούντος ενεργητικού, κατά 2,02%.

Από πλευράς παθητικού, τα ίδια κεφάλαια παρέμειναν ουσιαστικά σταθερά, ανερχόμενα σε 77,4 δισ. ευρώ Οι συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 1,6%, μεταβολή που προήλθε αποκλειστικά από τις διευρυμένες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (ενώ οι μεσο-μακροπρόθεσμες περιορίστηκαν). Έτσι ο δείκτης ξένα προς ίδια κεφάλαια αυξήθηκε ελαφρά, σε 1,65:1 το 2015. Παράλληλα, οριακές ήταν οι μεταβολές στους δείκτες ρευστότητας.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
fortunegreece.com