26 θέσεις στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού

    Από: Startup Team

Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού ανακοινώνει:

Α. Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας 1 μήνα, 1 ατόμου για την προβολή της 14ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη και για το συντονισμό της ομάδας εθελοντών / έκτακτου προσωπικού.

Β. Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως 8 ημέρες, ομάδας 25 ατόμων για την υποστήριξη της διοργάνωσης. Σημειώνεται ότι οι ημέρες απασχόλησής του κάθε ατόμου θα καθοριστούν με την υπογραφή της σύμβασής του αλλά δεν θα ξεπεράσουν τις οκτώ (8) ημέρες κατ’ ανώτατο όριο.

Συγκεκριμένα, η πρόσληψη αφορά τον αναφερόμενο παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα. Η διοργάνωση της 14ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης για τον Μάιο του 2017 έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020» (ΟΠΣ 5002343), και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Απαιτούμενο Προσωπικό

26 θέσεις στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού

*Το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού εφαρμόζει τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015(176/Α’) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του ν. 3429/2005(Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις.

Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΚΩΔ. Δ2:

Στέλεχος για την προβολή της έκθεσης στη Θεσσαλονίκη και για το συντονισμό της ομάδας εθελοντών / έκτακτου προσωπικού

Α 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το στέλεχος για την προβολή της Έκθεσης στη Θεσσαλονίκη και το συντονισμό της ομάδας Εθελοντών/Έκτακτου προσωπικού (Δ.2) έχει ως κύριο αντικείμενο εργασίας του την επίβλεψη των συνεργασιών και ενεργειών προβολής στην πόλη της Θεσσαλονίκης, καθώς και το συντονισμό των εθελοντών κατά τη διάρκεια και στο χώρο της Έκθεσης. Ενδεικτικά, ειδικότερα αντικείμενά του είναι: η επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην πόλη της Θεσσαλονίκης, η ενίσχυση όλων των ενεργειών για την προβολή της ΔΕΒΘ στην πόλη, η ενεργοποίηση των καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δικτύων της πόλης για άμεση συμμετοχή, ο συντονισμός της ομάδας εθελοντών για ενέργειες διάδοσης πριν και κατά τη διάρκεια του γεγονότος και για τη στελέχωση των χώρων διεξαγωγής της έκθεσης.

Α 2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α 2. ΓΕΝΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

3. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι υπήκοοι χωρών μελών της ΕΕ, με βασική προϋπόθεση την καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.

4. Η εμπειρία αποδεικνύεται με πρωτότυπη βεβαίωση ή αντίγραφο από τον εργοδότη, κατάλληλα επικυρωμένο εφόσον ο εργοδότης δεν είναι δημόσιος φορέας, είτε με ένσημα ή βεβαιώσεις του ΙΚΑ. Είναι δεκτά και απλά ευκρινή φωτοαντίγραφα από πρωτότυπες βεβαιώσεις οι οποίες φέρουν σφραγίδα επικύρωσης από δικηγόρο ή δημόσια αρχή.

 

Α2.2 ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα (με προσκόμιση κατάλληλων δικαιολογητικών):

Σπουδές σε συναφές αντικείμενο και τουλάχιστον τριετή εμπειρία στην προβολή ανάλογων διοργανώσεων και στο συντονισμό πολυπληθών ομάδων στα πλαίσιο ανάλογων εκδηλώσεων. Καλή γνώση αγγλικών.

Έλεγχος στο πλαίσιο της συνέντευξης:

Ικανότητα συντονισμού πολυπληθών ομάδων.

Ικανότητα προφορικής επικοινωνίας και ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας.

 

Α3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά σχετικό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ο κωδικός του αντικειμένου της σύμβασης και θα περιέχει αίτηση συμμετοχής, μαζί με τα απαιτούμενα για την απόδειξη προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα (π.χ. βεβαιώσεις εργοδοτών, διπλώματα ξένων γλωσσών, πτυχία κλπ.),στα γραφεία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στην Αθήνα (Στρατηγού Καλλάρη 50, 15452, Παλαιό Ψυχικό, Αθήνα), καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 10.00-14.00. Είναι δεκτά και απλά ευκρινή φωτοαντίγραφα από κάθε είδους έγγραφο δημόσιας αρχής ή από πρωτότυπες βεβαιώσεις οι οποίες φέρουν σφραγίδα επικύρωσης από δικηγόρο ή δημόσια αρχή. Ο/η υποψήφιος μπορεί να βρει την Αίτηση Συμμετοχής/Υπεύθυνη Δήλωση στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού (βλ. Νέα/Προκηρύξεις). Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων που θα αποσταλούν ταχυδρομικά αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση από τον εργοδότη είτε με ένσημα ή βεβαίωση του ΙΚΑ. Σχετικά με την εγκυρότητα των φωτοαντιγράφων ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω. Όλοι οι ξενόγλωσσοι τίτλοι ξένων γλωσσών, σπουδών κλπ., καθώς και τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις εργοδοτών, πρέπει να συνοδεύονται από την επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Είναι δεκτές και απλές ευκρινείς φωτοτυπίες από πρωτότυπα πτυχία συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση στην ελληνική τα οποία φέρουν σφραγίδα επικύρωσης από δικηγόρο ή δημόσια αρχή.

Α4. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

26 θέσεις στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων και των δικαιολογητικών τους. Καταρχήν θα ελεγχθεί η εκπλήρωση των προσόντων που αποδεικνύονται με την προσκόμιση κατάλληλων δικαιολογητικών, όπως αναφέρονται παραπάνω, στις αντίστοιχες παραγράφους του κεφαλαίου «Α2. Προσόντα Υποψηφίου» παραπάνω και θα αποκλειστούν οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν τα αναφερόμενα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα. Στη συνέχεια, οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

1. Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος στα αντικείμενα που προσδιορίζονται για κάθε κωδικό αντικειμένου σύμβασης στην παρούσα ανακοίνωση. Η συνάφεια της εμπειρίας του υποψηφίου αξιολογείται σε σχέση με την αντίστοιχη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης που ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη, με ελάχιστο τις 25 μονάδες, τις οποίες λαμβάνει η στοιχειωδώς συναφής εμπειρία και μέγιστο τις 50 μονάδες, που λαμβάνει η απολύτως συναφής εμπειρία.

2. Σε ό, τι αφορά τις σπουδές, θα αξιολογηθούν τα συναφή με τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης για την οποία υποβάλλεται η αίτηση πτυχία, με μονάδες από 1 έως 5 το επίπεδο εκπαίδευσης (δευτεροβάθμια, μεταδευτεροβάθμια, τεχνολογική, πανεπιστημιακή, μεταπτυχιακή) και από 1 έως 5 το επίπεδο της βαθμολογίας του ανωτέρου πλέον συναφούς τίτλου σπουδών. Μέγιστο όριο είναι οι 10 μονάδες και θα βαθμολογείται η ανώτερη βαθμίδα συναφούς εκπαίδευσης κάθε υποψηφίου.

3. Η βαθμολόγηση ως προς το κριτήριο της ξένης γλώσσας αφορά γλώσσα μεταξύ των ακολούθων: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά. Η βαθμολόγηση γίνεται ως εξής: ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί, με μέγιστο όριο τις 5 μονάδες. Για την απόδειξη της γνώσης των ξένων γλωσσών ισχύουν οι πλέον πρόσφατες οδηγίες του ΑΣΕΠ (διαθέσιμες στο: www.asep.gr)

Επίπεδα Ξένων Γλωσσών

26 θέσεις στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού

4. Σε συνέντευξη θα κληθούν οι 3 επικρατέστεροι, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης ως προς τα προσόντα που αποδεικνύονται με προσκόμιση δικαιολογητικών. Εάν ο αριθμός των υποψηφίων που δεν έχουν αποκλειστεί είναι μικρότερος των ανωτέρω αναφερομένων, στη συνέντευξη θα κληθούν όλοι οι υποψήφιοι που δεν έχουν αποκλειστεί.

 

Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΚΩΔ. Α4:

Υποστηρικτής Διοργάνωσης (25 ΑΤΟΜΑ)

Β 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Υποστηρικτής της διοργάνωσης (Α.4) έχει ως κύριο αντικείμενο εργασίας τη στελέχωση του περιπτέρου που διαφημίζει την Έκθεση, τη διανομή υλικού έξω και μέσα στην Έκθεση, την υποστήριξη στο στήσιμο των περιπτέρων και τη στελέχωσή τους, την παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους, άλλες υποστηρικτικές εργασίες.

 

Β 2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

1. Ηλικία από δεκαοκτώ (18) μέχρι είκοσι έξι (26) ετών

2. Απολυτήριο Λυκείου

3. Γνώση της αγγλικής γλώσσας

4. Εμπειρία στην υποστήριξη παρόμοιων πολιτιστικών εκδηλώσεων

 

Β 3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά σχετικό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ο κωδικός του αντικειμένου της σύμβασης και θα περιέχει:

1. Αίτηση συμμετοχής. Ο/η υποψήφιος μπορεί να βρει την Αίτηση Συμμετοχής/Υπεύθυνη Δήλωση στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού (βλ. Νέα/Προκηρύξεις).

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.

3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

Ο φάκελος υποβάλλεται στα γραφεία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στην Αθήνα (Στρατηγού Καλλάρη 50, 15452, Παλαιό Ψυχικό, Αθήνα), καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 10.00-14.00. Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων που θα αποσταλούν ταχυδρομικά αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Β.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων και των δικαιολογητικών τους. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί βάσει του βιογραφικού τους σημειώματος. Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική. Σημειώνεται ότι το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού δεν δεσμεύεται να αποδεχθείοποιαδήποτε από τις αιτήσεις που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Η αποδοχή προτάσεων και η σύναψη των συμβάσεων ανήκει σε κάθε περίπτωση στη διακριτική ευχέρεια του ΕΙΠ, την οποία ασκεί όταν και όπως θεωρεί αναγκαίο για την καλή εκτέλεση του ως άνω έργου.

Γ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

Σύντομη περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας και σε ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της Θεσσαλονίκης και ολόκληρη η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην διεύθυνση hfcworldwide.org/athens/ και στα γραφεία του Ιδρύματος καθώς και στη Διαύγεια.

Ανάρτηση πινάκων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης των επιτυχόντων υποψηφίων στα γραφεία του Ιδρύματος, ενώ θα συνταχθούν αντίστοιχα σχετικά πρακτικά ανάρτησης τα οποία θα υπογραφούν από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Οι πίνακες κατάταξης των επιτυχόντων θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος hfc-worldwide.org/athens/ καθώς και στη Διαύγεια. Το πρακτικά αυτά θα αποσταλούν στο τέλος του έτους στο ΑΣΕΠ. Μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων, η υπηρεσίαπροσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει κατ’ ένσταση ελέγχου, που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Δ. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν στο Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού ενστάσεις κατά του πίνακα κατάταξης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής του. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στην Αθήνα (Π. Ψυχικό) και για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου σαράντα ευρώ (40 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Η ένσταση θα κριθεί αμετάκλητα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού εντός 10 εργασίμων ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής.