Ε.Ε.: δράσεις για οικονομία δεδομένων, ασφάλεια και διαδικτυακές πλατφόρμες

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχοντας φθάσει στα μέσα της θητείας της, δημοσίευσε σήμερα την ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής της για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, η οποία επισημαίνει ότι απαιτείται περαιτέρω δράση σε 3 βασικούς τομείς (οικονομία δεδομένων, ασφάλεια και διαδικτυακές πλατφόρμες). Σύμφωνα με νέα μελέτη του Ευρωβαρομέτρου, τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων θεωρούν ότι η χρήση των πλέον πρόσφατων ψηφιακών τεχνολογιών έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία, την οικονομία και τη ζωή τους. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων αναμένει από την ΕΕ, τα κράτη – μέλη και τις επιχειρήσεις να αναλάβουν δράση για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που ανακύπτουν από την ψηφιοποίηση (όπως οι επιπτώσεις στις θέσεις εργασίας και η ανάγκη βελτίωσης των ψηφιακών δεξιοτήτων). Αυτό δείχνει τη σημασία που υπάρχει για το θέμα της ψηφιακής αγοράς και την επιτακτική ανάγκη να προωθηθούν αλλαγές.

Όσον αφορά τις κινήσεις στους τρεις τομείς:

Σχετικά με την οικονομία δεδομένων, η Επιτροπή ετοιμάζει νομοθετική πρωτοβουλία σχετικά με τη διασυνοριακή ελεύθερη ροή δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα (φθινόπωρο 2017), καθώς και μια πρωτοβουλία σχετικά με την προσβασιμότητα και επαναχρησιμοποίηση των δημόσιων δεδομένων και των δεδομένων που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους (άνοιξη του 2018). Επιπλέον, η Επιτροπή θα συνεχίσει τις εργασίες της σχετικά με το ζήτημα της ευθύνης, καθώς και σχετικά με άλλα νεοεμφανιζόμενα ζητήματα που αφορούν τα δεδομένα.

 

Στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2017, η Επιτροπή θα επανεξετάσει τη συνολική στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την εντολή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), ώστε να ευθυγραμμιστούν με το νέο θεσμικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Η Επιτροπή θα προτείνει, επίσης, πρόσθετα μέτρα σχετικά με τα πρότυπα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, την πιστοποίηση και την επισήμανση για να καταστήσει τα συνδεδεμένα αντικείμενα περισσότερο ασφαλή στον κυβερνοχώρο.

 

Στον τομέα των διαδικτυακών πλατφορμών, έως το τέλος του 2017 η Επιτροπή θα προετοιμάσει μια πρωτοβουλία προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες και εμπορικές πρακτικές που έχουν εντοπιστεί στις σχέσεις πλαφορμών με επιχειρήσεις και έχει, επίσης, λάβει πρόσφατα αποφάσεις για την επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού, που συνδέονται με το θέμα αυτό. Η Επιτροπή έχει αναπτύξει διαλόγους με αρκετές διαδικτυακές πλατφόρμες στο πλαίσιο της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς (π.χ. το φόρουμ της ΕΕ για το Διαδίκτυο, τον κώδικα δεοντολογίας σχετικά με την παράνομη ρητορική μίσους στο Διαδίκτυο και το μνημόνιο συνεννόησης για την πώληση προϊόντων παραποίησης/απομίμησης μέσω του Διαδικτύου) και σχεδιάζει τον καλύτερο συντονισμό τους. Ένας από τους στόχους είναι να επιτύχει πρόοδο όσον αφορά τις διαδικαστικές πτυχές και αρχές για την απόσυρση παράνομου περιεχομένου – αναγγελία και δράση – με βάση τη διαφάνεια και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

 

Επιπλέον, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την ανάγκη για περαιτέρω επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές και τεχνολογίες σε τομείς στους οποίους οι αναγκαίες επενδύσεις υπερβαίνουν κατά πολύ το δυναμικό των μεμονωμένων κρατών – μελών, όπως στον τομέα της πληροφορικής υψηλών επιδόσεων.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr