482 προσλήψεις συμβασιούχων σε 45 δήμους

    Από: Startup Team

Προσλήψεις 482 συμβασιούχων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α΄ βαθμού της χώρας για διάρκεια οκτώ μηνών προβλέπει απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών.

Από τις προσλήψεις προκύπτει δαπάνη ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων εκατόν ενενήντα έξι ευρώ (4.520.196€) περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των ΟΤΑ η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι ανωτέρω φορείς.

Η κατανομή των 482 συμβάσεων για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες έχει ως εξής:

482 προσλήψεις συμβασιούχων σε 45 δήμους

Πηγή: dikaiologitika.gr