45 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ

    Από: Startup Team

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού σαράντα πέντε (45) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Τα άτομα που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν σε αντικείμενα που αφορούν στην εξυπηρέτηση των πελατών ΔΕΗ Α.Ε (π.χ. εμπορική εξυπηρέτηση πελατών, ταμεία κ.λπ.) και σε λοιπές εργασίες γραμματειακής υποστήριξης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  έως και 13.07.2017.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2017 της Δ/νσης Πωλήσεων για την Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα

Παράρτημα Η/Υ