1.135 θέσεις στον Τομέα Υγείας

    Από: Startup Team

Εκδόθηκε την Τρίτη 1η Αυγούστου 2017 η προκήρυξη του ΟΑΕΔ για το «Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης 1.135 ανέργων στο Δημόσιο Τομέα της Υγείας».

Ο ΟΑΕΔ καλεί τους ενδιαφερόμενους που ανήκουν στις ομάδες ανέργων, με προτεραιότητα στους μακροχρόνια ανέργους και τις ευπαθείς ομάδες ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθετήσεων προσωπικού (εφεξής Ωφελούμενοι/ες) στο δημόσιο τομέα της υγείας, (του άρθρου 64 του ν. 4430/2016 (Α’ 205) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 91 του ν. 4461/Α/28-03-2017), εφεξής Φορείς Υποδοχής για την προώθηση της απασχόλησης, να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση συμμετοχής από 01/08/2017 και ώρα 12η μεσημβρινή έως και 21/08/2017 και ώρα 12η μεσημβρινή στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Οι τοποθετήσεις σε θέσεις πλήρους απασχόλησης διενεργούνται βάσει του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης ομάδων ανέργων, με προτεραιότητα στους μακροχρόνια ανέργους και τις ευπαθείς ομάδες ανέργων

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των ωφελουμένων αντιστοιχούν:
α. για την κατηγορία Π.Ε. έως τα 1.087,00 ευρώ,
β. για την κατηγορία Τ.Ε. έως τα 1.032,00 ευρώ,
γ. για την κατηγορία Δ.Ε. έως τα 853,00 ευρώ,
δ. για την κατηγορία Υ.Ε. έως τα 775,00 ευρώ.

Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ορίζεται στα 150,00 ευρώ μηνιαίως για τις κάτωθι κατηγορίες: το Νοσηλευτικό προσωπικό όλων των κατηγοριών (ΠΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΔΕ Νοσηλευτικής, ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό, ΤΕ Επισκεπτών-τριών Υγείας, ΤΕ Μαιευτικής), ΠΕ Βιολόγων, ΠΕ Χημικών – Βιοχημικών, ΠΕ Ακτινοφυσικών, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας, ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας.

Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ορίζεται στα 70,00 ευρώ μηνιαίως για τις κάτωθι κατηγορίες: Το τεχνικό προσωπικό με τις αντίστοιχες ειδικότητες (ΔΕ Θερμουδραυλικών-Υδραυλικών, ΔΕ Τεχνικού Αερίων, ΔΕ Συντηρητών Κτιρίων, ΔΕ Ελαιοχρωματιστών, ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Ηλεκτρονικών, ΔΕ Θερμαστών, ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, ΔΕ Ψυκτικών, ΔΕ Ξυλουργών, ΔΕ Φανοποιών, ΔΕ Αποστειρωτών-Κλιβανιστών, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕ Μηχανικών και ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Ηλεκτρονικών τεχνικών) και το προσωπικό που εργάζεται στην εστίαση και τον ιματισμό με τις αντίστοιχες ειδικότητες (ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό Εστίασης , ΔΕ Μαγείρων) καθώς και οι ΥΕ Εργατών και ΥΕ Γενικών Καθηκόντων.

Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ορίζεται στα 150,00 ευρώ σε μηναία βάση και για την ειδικότητα ΔΕ πληρωμάτων Ασθενοφόρων για τον Φορέα Υποδοχής ΕΚΑΒ.

Η εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής (νυχτερινή εργάσιμων ημερών, νυχτερινή και ημερήσια Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών) παρέχεται από τους ωφελούμενους που εργάζονται σε υπηρεσίες, οι οποίες βάσει νόμου λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση, και ορίζεται μέχρι τις τέσσερις (4) νύχτες και δύο (2 ) αργίες ή Κυριακές κατ’ ανώτατο όριο μηνιαίως ανά ωφελούμενο:

Το μικτό ωρομίσθιο για τις παραπάνω περιπτώσεις αντιστοιχεί σε:
α) Για νυχτερινή απασχόληση εργάσιμων ημερών:
α. για την κατηγορία Π.Ε. στα 1,56 ευρώ,
β. για την κατηγορία Τ.Ε. στα 1,48 ευρώ,
γ. για την κατηγορία Δ.Ε. στα 1,23 ευρώ,
δ. για την κατηγορία Υ.Ε. στα 1,11 ευρώ. β) Για ημερήσια και νυχτερινή εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών:
α. για την κατηγορία Π.Ε. στα 2,34 ευρώ,
β. για την κατηγορία Τ.Ε. στα 2,22 ευρώ,
γ. για την κατηγορία Δ.Ε. στα 1,84 ευρώ,
δ. για την κατηγορία Υ.Ε. στα 1,67 ευρώ, iv. Οι εφημερίες του επιστημονικού προσωπικού που τις δικαιούνται ορίζονται ως
εξής:
–    εφημερία καθημερινής έως και 73,00 ευρώ
–    εφημερία Σαββάτου ή αργίας πλην Κυριακής έως και 108,00 ευρώ
–    εφημερία Κυριακής έως και 125,00 ευρώ

Το επιστημονικό προσωπικό, δηλαδή ΠΕ Χημικοί-Βιοχημικοί-Βιολόγοι, ΠΕ Φαρμακοποιοί, ΠΕ Ακτινοφυσικοί, ΠΕ Ψυχολόγοι, δικαιούνται κατ’ ανώτατο όριο έως 4 εφημερίες μηνιαίως, από τις οποίες κατ’ ανώτατο όριο 1 εφημερία Σαββάτου ή αργίας πλην Κυριακής και 1 εφημερία Κυριακής μηνιαίως.
v. Οι ωφελούμενοι απαλλάσσονται οιασδήποτε υπερωριακής απασχόλησης.
Καμία άλλη αμοιβή δεν είναι επιλέξιμη ως δαπάνη πέραν των όσων ρητώς αναφέρονται στην οικεία Δημόσια Πρόσκληση και την οικεία ΚΥΑ.

Κριτήρια κατάταξης των ωφελουμένων αποτελούν τα ακόλουθα:
1.    Χρόνος συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες,
2.    Μακροχρόνια άνεργοι,
3.    Ευπαθείς ομάδες ανέργων,
4.    Εγγραφή στα Μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ,
5.    Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό,
6.    Ηλικία.
7.    Αριθμός ανήλικων τέκνων,
8.    Ύπαρξη προστατευόμενου/νων τέκνου/νων ΑΜΕΑ (ανήλικων ή/ και ενήλικων) 67% και άνω,
9.    Εντοπιότητα.

Για να διαβάσετε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.