Εταιρείες με γυναίκες επικεφαλής έχουν καλύτερες επιδόσεις κερδοφορίας

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Τη σύνδεση μεταξύ γυναικείου management και καλύτερων δεικτών κερδοφορίας επιβεβαιώνει η πρωτογενής έρευνα με αντικείμενο τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, που διεξήγαγε για 6η χρονιά η ICAP Group. Από την έρευνα προκύπτει ότι οι εταιρείες με γυναίκες επικεφαλής έχουν πολύ καλύτερες επιδόσεις κερδοφορίας σε σύγκριση με το σύνολο των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, το 2015 εμφάνισαν εντυπωσιακή αύξηση καθαρών κερδών (47%), με συνέπεια τα κέρδη τους να καλύψουν μερίδιο σχεδόν 32% στα αντίστοιχα κέρδη που αντιστοιχούν στο σύνολο των εταιρειών. Επίσης, πέτυχαν ένα περιθώριο κέρδους EBITDA 9,8%, έναντι αντίστοιχου δείκτη 8,6% του συνόλου των εταιρειών.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την Πρωτογενή Έρευνα της Icap, που συμπεριλαμβάνεται στην ετήσια έκδοση του Ομίλου “Leading Women in Business”, η διείσδυση των γυναικών στις ανώτερες βαθμίδες της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής αυξάνεται σταδιακά: 6.476 εταιρείες έχουν στο τιμόνι τους γυναίκες (ποσοστό 23,6% επί συνόλου 27.406 εταιρειών που έχουν δημοσιεύσει ισολογισμό την περίοδο 2015-2016), μερίδιο αυξημένο σε σχέση με την περσινή μελέτη (22,4%). Πάντως, βασικό χαρακτηριστικό της γυναικείας παρουσίας στο τιμόνι των επιχειρήσεων είναι ότι αυτή εντοπίζεται, κυρίως, σε εταιρείες μικρότερου μεγέθους. Έτσι, συναντάμε γυναίκες στην κορυφή στο 25,4% του συνόλου των πολύ μικρών εταιρειών (με κύκλο εργασιών <2 εκατ.), ενώ στις μεγάλου μεγέθους εταιρείες (>50 εκατ.) το ποσοστό των γυναικών που διοικούν περιορίζεται σε 11,6%.

Μορφωτικό επίπεδο

Όπως έδειξε επιπλέον νέα έρευνα, που απευθύνθηκε σε 1.200 μεγαλύτερες εταιρείες με γυναίκες επικεφαλής, αυτές είναι υψηλού μορφωτικού επιπέδου, αφού το 50% διαθέτει και Μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών. Δείχνουν επιμονή και εργατικότητα, ενώ θεωρούν ως τη σημαντικότερη ανταμοιβή τους την προσωπική ανάπτυξη (72%), την καταξίωση και αναγνώριση τους στο επαγγελματικό περιβάλλον. Παράλληλα, σε πολύ μεγάλο ποσοστό θεωρούν ότι, ο βασικότερος παράγοντας που οδηγεί στην καταξίωση, είναι η ισχυρή επιθυμία για επιτυχία και πραγματοποίηση καριέρας (83%).

Επιπλέον, οι γυναίκες επικεφαλής εργάζονται σκληρά, δεδομένου ότι το 45% εξ αυτών δουλεύουν πάνω από 50 ώρες την εβδομάδα, ενώ παράλληλα έχουν αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις. Επίσης, θεωρούν ότι υπερτερούν των ανδρών στον τομέα της καλύτερης κατανόησης συναδέλφων, στις επικοινωνιακές δεξιότητες και στο επίπεδο της διορατικότητας.

Χαρακτηριστικά

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ευρήματα, δεν προκαλεί εντύπωση ότι η επιμονή/εργατικότητα κατέλαβε ποσοστό 58% των απαντήσεων στην ερώτηση που αφορά τα κυριότερα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τις γυναίκες ανώτατα στελέχη. Μεγάλο ποσοστό απαντήσεων κατέλαβε και η ηθική (49%). Σημαντικό, επίσης, είναι και το χαρακτηριστικό της επικοινωνίας, αφού περισσότερες από 4 στις 10 θεωρούν ότι αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του χαρακτήρα τους. Επιπλέον, οι γυναίκες στην κορυφή της εταιρικής διακυβέρνησης είναι δημιουργικές (40%) και διαθέτουν πνεύμα ομαδικότητας (33%).

Ποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά σας διακρίνουν;

Εταιρείες με γυναίκες επικεφαλής έχουν καλύτερες επιδόσεις κερδοφορίας

Προσωπική ανάπτυξη

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας,  η ικανοποίηση και η προσωπική ανάπτυξη αποτελεί τη σημαντικότερη ανταμοιβή για τις γυναίκες. Περισσότερες από 7 στις 10 επέλεξαν τη συγκεκριμένη απάντηση, ενώ πιο χαμηλά, αλλά με εξίσου σημαντικό ποσοστό (61%), ακολούθησε η καταξίωση και αναγνώριση. Επίσης, τόσο η ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής (34%), όσο και η δυνατότητα καινοτομίας (26%) που τους παρέχει η υψηλή διοικητική τους θέση, αποτελούν σημαντικά κίνητρα για μια επιτυχημένη καριέρα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μόλις το 19% των ερωτηθεισών επέλεξαν τις οικονομικές απολαβές, εύρημα που, εν μέρει, καταρρίπτει το στερεότυπο ότι “οι οικονομικές απολαβές αποτελούν το μεγαλύτερο κίνητρο για μια επιτυχημένη καριέρα”.

Επίσης, το παραπάνω εύρημα επιβεβαιώνει την άποψη ότι οι γυναίκες αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες για την παροχή ίδιας εργασίας. Σύμφωνα, μάλιστα, με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει ένα μισθολογικό χάσμα ύψους 15% μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Ποια από τα παρακάτω σας προσφέρει η επαγγελματική σας θέση;

Εταιρείες με γυναίκες επικεφαλής έχουν καλύτερες επιδόσεις κερδοφορίας

Επιθυμία για καριέρα

Η ισχυρή επιθυμία για επιτυχία και πραγματοποίηση καριέρας αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα που συνέβαλε στην επαγγελματική καταξίωση των γυναικών ανώτατων στελεχών, σύμφωνα με το 83% του δείγματος. Υψηλό, επίσης, αριθμό απαντήσεων έλαβαν τόσο το μορφωτικό επίπεδο (81%),  όσο και οι ηγετικές ικανότητες (76%), που, όπως φαίνεται, διαδραμάτισαν καταλυτικό ρόλο στην επαγγελματική τους ανέλιξη. Δεν εκπλήσσει και το γεγονός ότι πολύ υψηλά ποσοστά έλαβαν η υποστήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον (68%), όπως και η αξιοποίηση ευκαιριών (67%).

Σε τι βαθμό οι παρακάτω παράγοντες έχουν συμβάλει στην επαγγελματική σας καταξίωση;

Εταιρείες με γυναίκες επικεφαλής έχουν καλύτερες επιδόσεις κερδοφορίας

Εμπόδια

Εντούτοις, ο δρόμος προς την κορυφή της επαγγελματικής ιεραρχίας δεν υπήρξε εύκολος. Περισσότερες από 6 στις 10 γυναίκες (64%) απάντησαν ότι οι οικογενειακές υποχρεώσεις τους αποτέλεσαν εμπόδιο στην καριέρα τους. Αν και το παραπάνω εύρημα ήταν αναμενόμενο, ενισχυμένο είναι το ποσοστό (55%) που θεωρεί ότι δεν έτυχε της δέουσας υποστήριξης από συναδέλφους, καθώς το αντίστοιχο ποσοστό στην έρευνα του 2016 δεν υπερέβη το 38%. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις, οι γυναίκες είχαν να αντιμετωπίσουν προκαταλήψεις λόγω φύλου, γεγονός που επέδρασε αρνητικά στην επαγγελματική τους ανέλιξη (53%). Είναι προφανές ότι πολλοί εργοδότες πιστεύουν, ακόμη, ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να αφιερώσουν στην εργασία τους το χρόνο και την ενέργεια που απαιτείται στον ίδιο βαθμό με τους άνδρες, εξαιτίας των οικογενειακών τους υποχρεώσεων. Συνοψίζοντας, συμπεραίνεται ότι, ακόμη και στις μέρες μας, δεν παρέχονται στις γυναίκες οι ίδιες ευκαιρίες με τους άνδρες.

Ποια είναι τα εμπόδια που αντιμετωπίσατε κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σας ανέλιξης;

Εταιρείες με γυναίκες επικεφαλής έχουν καλύτερες επιδόσεις κερδοφορίας

Προσόντα

Σε ποιους τομείς, όμως, θεωρούν ότι υπερτερούν ή υστερούν οι γυναίκες ανώτατα στελέχη έναντι των ανδρών; Παραπάνω από 8 στις 10 ερωτηθείσες θεωρούν ότι οι γυναίκες  κατανοούν καλύτερα  τους συναδέλφους τους (80%). Οι γυναίκες-ηγέτες έχουν αφθονία συναισθηματικής νοημοσύνης. Έχουν αυτογνωσία και είναι σε αρμονία με τα συναισθήματά τους, καθώς και τα συναισθήματα των άλλων. Οι επικοινωνιακές τους δεξιότητες (74%) είναι υψηλότερες από τους άνδρες, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι είναι και καλές ακροάτριες. Επίσης, το 65% πιστεύει ότι η γυναίκα ανώτατο στέλεχος έχει αυξημένη διορατικότητα και το 60% ότι αποτελούν παράδειγμα για τους συναδέλφους τους, ποσοστό ενισχυμένο σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του 2016 (53%). Εντούτοις, η πλειοψηφία των ερωτηθεισών γυναικών θεωρεί ότι οι γυναίκες είναι πιο διστακτικές στο να αναλαμβάνουν ρίσκα (μόλις 10% δήλωσε ότι υπερτερούν), ενώ φαίνεται ότι είναι και λιγότερο φιλόδοξες (11%) και ανταγωνιστικές (15%). Επίσης, φαίνεται να έχουν και μειωμένη αυτοπεποίθηση για τις ικανότητές τους σε σχέση με τους άνδρες (17%).

Σε ποιους τομείς θεωρείτε ότι υπερτερούν ή υστερούν οι γυναίκες ανώτατα στελέχη έναντι των ανδρών;

Εταιρείες με γυναίκες επικεφαλής έχουν καλύτερες επιδόσεις κερδοφορίας

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr