119 θέσεις ΟΒΑ στον Στρατό Ξηράς

    Από: Startup Team

Προκηρύσσονται εκατόν δέκα εννέα (119) θέσεις οπλιτών και εφέδρων Όπλων-Σωμάτων (πλην Ειδικών Δυνάμεων) για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στον Στρατό Ξηράς για βραχεία περίοδο δύο (2) ετών με δυνατότητα παράτασης ενός έτους (1), οι οποίες είχαν εγκριθεί για το έτος 2017 με το (στ) σχετικό.

2. Oι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα του Παραρτήματος «Α» και τους έχει απονεμηθεί οποιαδήποτε ειδικότητα, θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «Δ», έως την 31 Οκτ 17 (όσα υποβληθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα), όπως παρακάτω:

α. Οι οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν εφόσον απολύονται οριστικά, έως 31 Δεκ 17.

β. Οι έφεδροι, στις Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ) στις οποίες υπάγονται ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαμονής τους, εφόσον δεν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.

3. Οι Μονάδες και οι Στρατολογικές Υπηρεσίες:

α. Ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα υποβάλλουν, εντός πέντε (5) ημερών, στο ΓΕΣ/B4(ΔΣΛ), αφού επισυνάψουν πλήρες ΑΦΜ (όχι ελεγμένο και θεωρημένο από την αρμόδια ΣΥ για τους υπηρετούντες).

β. Υποβάλλουν κάθε ημέρα στο ΓΕΣ/B4(ΔΣΛ), με «ΠΥΡΣΕΙΑ» ως αρχείο excel ή με τηλεομοιοτυπία (αριθμ. FAX 2106552163, για όσες Μονάδες δεν διαθέτουν «ΠΥΡΣΕΙΑ»), κατάσταση με τα στοιχεία των υποψηφίων που υπέβαλαν δικαιο-λογητικά (εφόσον υπάρχουν), καθώς και συγκεντρωτική κατάσταση με τα στοιχεία των υποψηφίων που υπέβαλαν εμπρόθεσμα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το υπόδειγμα της Προσθήκης «4» του Παραρτήματος «Δ», την 31 Οκτ 17.

γ. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα του Παραρτήματος «Α» ή υποβάλουν εκπρόθεσμα τα δικαιολογητικά, και εφόσον αυτοί επιμένουν, τα παραλαμβάνουν και τα υποβάλλουν στο ΓΕΣ/B4(ΔΣΛ), αφού συνταχθεί και υπογραφεί η σχετική πράξη στην οποία θα αναφέρεται η εκπρόθεσμη υποβολή της αίτησης ή η έλλειψη των τυπικών προσόντων για το εν γνώσει των αιτούντων εκπρόθεσμο της αιτήσεως ή ελλιπές των τυπικών προσόντων.

Για να διαβάσετε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.