Σχέδιο δράσης για την «ψηφιακή εκπαίδευση» δρομολογεί η Ευρώπη

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Ψηφιακό φαίνεται να είναι το μέλλον –και- της εκπαίδευσης, με την Ευρώπη να επιδιώκει ένα συγκροτημένο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση. Το σχέδιο αυτό στηρίζεται στη συνεκτίμηση της καινοτομίας και των ψηφιακών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση. Αναμένεται να υλοποιηθεί δε με την προώθηση της καινοτόμου και ψηφιακής κατάρτισης και την προετοιμασία νέου σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση. Συνολικά, η ΕΕ κινείται προς έναν ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης. Δομικά στοιχεία αυτού του ενιαίου χώρου είναι, μεταξύ άλλων, η κινητικότητα, η καινοτομία και οι ψηφιακές δεξιότητες, αλλά και η δια βίου μάθηση.

Με τη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης σε πλήρη εξέλιξη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το όραμά της για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να δημιουργήσει έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης μέχρι το 2025. Η Επιτροπή πιστεύει ότι είναι προς το κοινό συμφέρον των κρατών-μελών να αξιοποιήσουν το δυναμικό της εκπαίδευσης και του πολιτισμού ως κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη, καθώς και ως μέσου συνειδητοποίησης της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της πολυμορφίας της.

Κινητικότητα

Το όραμα της ΕΕ για έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης έως το 2025 στηρίζεται σε μία σειρά από παράγοντες. Μεταξύ άλλων, στόχος είναι να γίνει η κινητικότητα πραγματικότητα για όλους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την την αξιοποίηση των θετικών εμπειριών από το πρόγραμμα Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και τη διεύρυνση της συμμετοχής σε αυτά, καθώς και με τη θέσπιση ευρωπαϊκής φοιτητικής κάρτας που θα προσφέρει έναν νέο και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο αποθήκευσης πληροφοριών για τους ακαδημαϊκούς τίτλους κάθε ατόμου·

Επίσης μείζονος σημασίας θεωρείται η αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων: με τη δρομολόγηση μιας νέας «διαδικασίας Σορβόννης», αξιοποιώντας τη «διαδικασία της Μπολόνια», ώστε να προετοιμαστεί το έδαφος για την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των απολυτηρίων σχολικής εκπαίδευσης. Κομβική είναι και η ενίσχυση της συνεργασίας σχετικά με την ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών: με διατύπωση συστάσεων ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα παρέχουν όλες τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που κρίνονται απαραίτητες στον σημερινό κόσμο.

Ξένες γλώσσες

Η βελτίωση της εκμάθησης γλωσσών είναι επίσης άλλη μια προτεραιότητα. Απαραίτητος θεωρείται ο καθορισμός νέου σημείου αναφοράς, ώστε όλοι οι νεαροί Ευρωπαίοι που ολοκληρώνουν την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση να έχουν καλή γνώση δύο ξένων γλωσσών εκτός από τη μητρική τους γλώσσα/τις μητρικές τους γλώσσες έως το 2025. Η προώθηση της διά βίου μάθησης είναι άλλη μια προτεραιότητα. Στόχος είναι η επιδίωξη σύγκλισης και την αύξηση του ποσοστού των ατόμων, που εκπαιδεύονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, με σκοπό την επίτευξη ποσοστού 25 % έως το 2025.

Έτερος στόχος είναι η δημιουργία ενός δικτύου ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων προκειμένου αυτά να μπορούν να συνεργάζονται αρμονικά πέραν των συνόρων, καθώς και στήριξη της ίδρυσης Σχολής Ευρωπαϊκής Διεθνικής Διακυβέρνησης.

 

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr