Ενίσχυση της εξωστρέφειας ελληνικών εταιρειών του κλάδου των ΤΠΕ

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Μια νέα πρόσβαση σε κεφάλαια για την ενίσχυση της εξωστρέφειας τους, αποκτούν οι επιχειρήσεις του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Συγκεκριμένα, στις 8 Ιανουαρίου 2018 αναμένεται να ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών σχεδίων για τη δράση “Επιχειρούμε Έξω”, με προϋπολογισμό €50 εκατ. (Δημόσια Δαπάνη).

Η δράση έχει ως αντικείμενο την προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων, που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες. Η υποβολή προτάσεων αφορά σε επενδυτικά σχέδια μέχρι €100.000 με ποσοστό ενίσχυσης 50% και άρα, το μέγιστο που μπορεί να πάρει ένας επιχειρηματίας είναι €50.000.

Τα επενδυτικά σχέδια, που θα χρηματοδοτηθούν, θα αφορούν τους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία” (ΕΠΑνΕΚ), ήτοι τις ΤΠΕ, την Αγροδιατροφή  και τη Βιομηχανία Τροφίμων, τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, τα Υλικά/Κατασκευές, την Ενέργεια, το Περιβάλλον  και τον κλάδο της Υγείας και του Φαρμάκου.

Επιχειρούμε Έξω

Στο πλαίσιο του Προγράμματος “Επιχειρούμε Έξω” ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες, πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας, διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις, παράγουν ή μεταποιούν ήδη προϊόντα, αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν ή μεταποιούν. Ως έτος υπολογισμού λαμβάνεται η διαχειριστική χρήση, που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες είναι το κόστος συμμετοχής και το κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της έκθεσης, τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετέχουν σε κάθε εμπορική έκθεση. Να σημειωθεί ότι επιλέξιμα είναι τα κόστη μέχρι τεσσάρων εκπροσώπων της επιχείρησης που αφορούν σε αεροπορικά εισιτήρια στην οικονομική θέση, επιμέρους μετακινήσεις προς και από το χώρο διοργάνωσης της έκθεσης και διαμονή μέχρι του ποσού των €300 ανά άτομο ανά ημέρα.

Επίσης, επιλέξιμες δαπάνες είναι το ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης αυτού και ενοικίαση απαιτούμενου εξοπλισμού, π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός για τις ανάγκες προβολής, καθώς και το κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων (συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών)

Επίσης, επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. Διερμηνέας, Φύλακας περιπτέρου, κ.λπ.). Το κόστος των αμοιβών αυτών, συνολικά, δεν μπορεί να υπερβαίνει ως ποσοστό το 20% της εγκεκριμένης κατά την ένταξη συνολικής δαπάνης για κάθε έκθεση. Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνεται, εξάλλου, το κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/ων (πληροφορικού εντύπου). Τα υποδείγματα εντύπων (μακέτες) πρέπει να είναι τουλάχιστον δίγλωσσα (όχι απαραίτητα στο ίδιο έντυπο) και το συνολικό επιλέξιμο κόστος σχεδιασμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των €1.000 ανά υπόδειγμα εντύπου.

Προϋπολογισμός

Κάθε επιχείρηση θα μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως €100.000 και το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης ανέρχεται σε ποσοστό 50%. Συγκεκριμένα:

– Μέχρι €20.000 ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τ.μ., με ανώτατο ποσό Δημόσιας Επιχορήγησης €10.000,

– Μέχρι €35.000 ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50 τ.μ., με ανώτατο ποσό Δημόσιας Επιχορήγησης €17.500,

– Μέχρι €50.000 ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 τ.μ., με ανώτατο ποσό Δημόσιας Επιχορήγησης €25.000.

Τους πρώτους 18 μήνες υλοποίησης του έργου (από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης) απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η συμμετοχή σε μία, τουλάχιστον, εμπορική έκθεση και οι δαπάνες αυτής να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης, ενώ η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων έργων πρέπει να μην υπερβαίνει τους 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr