Κατάρτιση 4.000 νέων στο λιανικό εμπόριο

    Από: Startup Team

Η ΕΣΕΕ προσφέρει συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση, πρακτική και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 4.000 ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, σε αντικείμενα του Λιανικού Εμπορίου και ο εφοδιασμός τους με τις κατάλληλες γνώσεις και μεθοδολογίες ώστε να ενταχθούν/επανενταχθούν απρόσκοπτα τα επόμενα χρόνια στην ελληνική αγορά εργασίας, απασχολούμενοι στον κλάδο.

Η διάρκεια της Κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα). Η Κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί στις εξής διαδοχικές φάσεις:

Φάση Α: α’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών

Φάση Β: α’ μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 100 ωρών

Φάση Γ: β’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών

Φάση Δ: β’ μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 160 ωρών

 

3.1.1 Μητρώο ωφελουμένων

Oι δυνητικοί ωφελούμενοι θα μπορούν να καταθέσουν αίτηση συμμέτοχης στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα www.esee-emporio.gr. Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφόσον επιλεγεί βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται ακολούθως, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων».

Το Μητρώο Ωφελουμένων τηρείται από την Ε.Σ.Ε.Ε. Σε αυτό καταγράφονται όλοι οι δυνητικοί ωφελούμενοι του Προγράμματος, μετά την αξιολόγηση και μοριοδότηση των αιτήσεών τους, με την ένδειξη «επιτυχών» ή «άκυρος». «Άκυρη» θεωρείται μια υποψηφιότητα εφόσον δεν πληροί τις προϋποθέσεις της εκάστοτε Πρόσκλησης ή δεν προσκομίσει εγκαίρως τα ζητούμενα από την Πρόσκληση δικαιολογητικά. Οι υποψήφιοι εμφανίζονται κατά φθίνουσα σειρά, με βάση τη μοριοδότησή τους. Κάθε υποψήφιος χαρακτηρίζεται από ένα μοναδικό αριθμό ΚΑΥΑΣ (Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής). Πρόσβαση στα στοιχεία του Μητρώου που τους αφορούν διαθέτουν και οι υποψήφιοι μέσω διαδικτύου, προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση της αίτησής τους, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό αριθμό ΚΑΥΑΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.