Κινητοποίηση €500 δις για χρηματοδότηση καινοτόμων έργων

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Με πρόσθετα κονδύλια ενισχύεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), με στόχο την κινητοποίηση €500 δις για τη χρηματοδότηση καινοτόμων έργων. Στο μεταξύ, το EFSI, μετά από το χθεσινό “πράσινο φως” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκτός από τα πρόσθετα κονδύλια, θα παραταθεί μέχρι το 2020, με προτεραιότητα στις επενδύσεις έργων υψηλού κινδύνου, που δεν θα λάμβαναν επενδυτική στήριξη, αλλά κι αυτές που θα έχουν τις βέλτιστες οικονομικές και κοινωνικές αποδόσεις (EFSI 2.0). Χθες, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (502 ψήφοι υπέρ, 125 κατά, 19 αποχές), αποφάσισε ότι το EFSI, γνωστό και ως “σχέδιο Γιούνκερ”, θα παραταθεί μέχρι το 2020 με στόχο την κινητοποίηση €500 δις (EFSI 2.0).

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Ταμείου θα παραμείνουν οι επενδύσεις, οι οποίες στοχεύουν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ιδίως για τους νέους και στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, εστιάζοντας στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, του ψηφιακού τομέα, των βιώσιμων μεταφορών, της ενέργειας, του περιβάλλοντος και του κλίματος, της υγειονομικής περίθαλψης.

Έχοντας ως στόχο την προώθηση περιφερειακών, τοπικών και μικρότερων έργων, οι νέοι κανόνες προβλέπουν την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών με ισχυρότερη τοπική παρουσία.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) θα πρέπει, ει δυνατόν, να μεταβιβάσει την επιλογή και την παρακολούθηση των μικρών έργων στις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες, οι οποίες είναι και οι πιο κατάλληλες για να βοηθήσουν στην κάλυψη περιφερειακών, τομεακών και διασυνοριακών έργων.

Σε περίπτωση που οι συνθήκες της αγοράς προκαλούν προβλήματα στην ολοκλήρωση ενός έργου, η ΕΤΕπ θα πρέπει κατ’ εξαίρεση να μειώσει το κόστος για τον δικαιούχο της χρηματοδότησης.

Αυξημένη διαφάνεια

Στο πλαίσιο του νέου ΕΤΣΕ, η επιτροπή επενδύσεων θα δημοσιεύει τις αποφάσεις της στο διαδίκτυο, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους επέλεξε ένα έργο ώστε να λάβει στήριξη από την εγγύηση του προϋπολογισμού της Ε.Ε. Ο πίνακας δεικτών θα δημοσιεύεται μετά την υπογραφή κάθε έργου του ΕΤΣΕ. Ο νέος κανονισμός παρέχει, επίσης, ένα λεπτομερέστερο ορισμό επιλεξιμότητας έργου για στήριξη από το ΕΤΣΕ, τη λεγόμενη “προσθετικότητα”.

Στο μεταξύ, τουλάχιστον το 40 % των έργων υποδομών και καινοτομίας του ΕΤΣΕ θα έχει ως στόχο να συμβάλει στη δράση για το κλίμα, σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού. Το ΕΤΣΕ 2.0 εστιάζεται, επίσης, σαφώς σε νέους τομείς: στη βιώσιμη γεωργία, στη δασοκομία, στην αλιεία και στις υδατοκαλλιέργειες.

Δεδομένης της επιτυχίας του ΕΤΣΕ στη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων, από την οποία αναμένεται να επωφεληθούν 528.000 ΜμΕ, ήδη από το Νοέμβριο του 2017, μετά την παράταση της λειτουργίας του, το ΕΤΣΕ θα αυξήσει το ποσοστό της εγγύησης για τις ΜμΕ από 26% σε 40%. Το νέο ΕΤΣΕ, επίσης, ενθαρρύνει τον Όμιλο της ΕΤΕπ να βοηθήσει τις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες να δημιουργήσουν επενδυτικές πλατφόρμες για την ομαδοποίηση πολλών μικρών έργων ανά θέμα ή ανά περιφέρεια, με σκοπό την προσέλκυση επενδυτών.

Μέχρι στιγμής, τα έργα και οι συμφωνίες του ΕΤΣΕ, που έχουν εγκριθεί για χρηματοδότηση, αναμένεται να κινητοποιήσουν πάνω από €250 δις σε επενδύσεις και να στηρίξουν περίπου 528.000 ΜμΕ σε όλα τα 28 κράτη – μέλη. Η ΕΤΕπ εκτιμά ότι, έως το 2020, το ΕΤΣΕ θα έχει συμβάλει στη δημιουργία 700.000 θέσεων εργασίας και θα έχει αυξήσει το ΑΕΠ της Ε.Ε. κατά 0,7 %.

Το Ταμείο

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δημιουργήθηκε το 2015 για αρχική περίοδο 3 ετών, με στόχο την κινητοποίηση τουλάχιστον €315 δις σε επενδύσεις στην πραγματική οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να παραταθεί η διάρκεια του ταμείου έως το τέλος του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, δηλαδή ως το Δεκέμβριο του 2020, με στόχο την επίτευξη επενδυτικού στόχου ύψους €500 δις. Ο κανονισμός για το ΕΤΣΕ 2.0 αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2018.

 

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr