42 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.

    Από: Startup Team

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) προσκαλεί ενδιαφερόμενους, προκειμένου να συνάψει, με αυτούς που θα επιλεγούν, συμβάσεις μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο «Λειτουργία Δικτύου οριζόντιας υποστήριξης των Δήμων και των φορέων τους, ως δυνητικών δικαιούχων του Τομέα Περιβάλλοντος του ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020». Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 – Άξονας Προτεραιότητας 16 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ».

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Η επιλογή των ειδικοτήτων και των κύριων /επιθυμητών προσόντων επιλογής πραγματοποιήθηκε με βάση, κατά κύριο λόγο: α) το φυσικό αντικείμενο του έργου που καλούνται οι συμβασιούχοι έργου να αναλάβουν, βάσει των προβλεπομένων απαιτήσεων και αναγκών στη σχετική πρόσκληση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ προς την ΕΕΤΑΑ και β) την υποβληθείσα και εγκριθείσα πρόταση της ΕΕΤΑΑ από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ μιας εκ των ειδικοτήτων:

– Μηχανικού

– Περιβαλλοντολόγου

– Οικονομολόγου ή Λογιστή

– Περιφερειακής Ανάπτυξης

– Χημικού

– Φυσικού

– Μαθηματικού

– Βιολόγου

– Γεωλόγου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Η συνολική διάρκεια των συμβάσεων έργου θα είναι για είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Παράταση του χρόνου παράδοσης του έργου επιτρέπεται χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής του αναδόχου μέχρι τη λήξη της πράξης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή

τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. στην ακόλουθη διεύθυνση: Μυλλέρου 73 – 77, 104 36 Αθήνα, υπόψιν κας Ελίνας Καμπαδάκη (τηλ. επικοινωνίας: 213 13 20 717). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (www.eetaa.gr).

Για να διαβάσετε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.