Σύντομα η Προκήρυξη για Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς και Εθν. Αναλογιστική Αρχή

    Από: Startup Team

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5E/2017 Προκήρυξη για 14 θέσεις στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή.

Συγκεκριμένα πρόκειται για την πλήρωση έντεκα (11) θέσεων Eιδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τριών (3) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α΄), όπως ισχύει.

Οι θέσεις δύνανται μετά τη λήξη τους να μετατραπούν σε αορίστου χρόνου, με απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Οι θέσεις της ως άνω Πρόκλησης έχουν καταχωρηθεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

Πίνακας Θέσεων