Η προκήρυξη για τις 14 στην Επιτροή Κεφαλαιαγοράς και στην Εθν. Αναλογιστική Αρχή

    Από: Startup Team

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πλήρωση έντεκα (11) θέσεων Eιδικού Επιστημονικού Προσωπικού με διετή σύμβαση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τριών (3) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας πέντε (5) ετών στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΘΕΣΕΩΝ

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ως σκοπό την προστασία των επενδυτών και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, η οποία αποτελεί σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας.

Η Διοίκηση και το προσωπικό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διαθέτουν, εκ του ευρωπαϊκού και ελληνικού νομοθετικού πλαισίου, εχέγγυα λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας για την εκπλήρωση της αποστολής τους.

Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις ΕΕΠ Νομικών, Οικονομολόγων και Ελεγκτών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πρόκειται να απασχοληθούν κυρίως με την υποστήριξη των εποπτικών διευθύνσεων αυτής, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές περιγράφονται στη νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς, με τη διενέργεια ελέγχων, την προετοιμασία και υποβολή εισηγήσεων στα αρμόδια όργανα της Ε.Κ., την παροχή διευκρινήσεων – οδηγιών σε εποπτευόμενους για θέματα αρμοδιότητας των διευθύνσεων της Ε.Κ. κ.λπ.

2. Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή, αποστολή της είναι ο αξιόπιστος έλεγχος και η επιστημονικά τεκμηριωμένη παρακολούθηση των κρίσιμων οικονομικών μεγεθών που αναφέρονται στη βιωσιμότητα του συνολικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και των επιμέρους φορέων της.

Η αίτηση απευθύνεται στο ΑΣΕΠ και υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, μέχρι την 9η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη

5Ε/2017

Κατηγορία: Ε.Ε.Π.

Τ.Θ. 14 308

Αθήνα Τ.Κ. 115 10

 

Η αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά εσωκλείεται σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (διανέμεται από τα ΕΛ.ΤΑ).

 

Για να διαβάσετε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.