Νέα μέτρα για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων προωθεί η Ευρώπη

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Το σαφέστατο έλλειμμα ψηφιακών δεξιοτήτων, που εξακολουθεί να υφίσταται στην Ευρώπη, επιχειρεί να μειώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη στιγμή που τα λεγόμενα digital skills λειτουργούν ως διαβατήριο για την αγορά εργασίας και την “επιβίωση” στις σημερινές κοινωνίες, σχεδόν ένας στους δύο Ευρωπαίους (ποσοστό 44%) δεν διαθέτει ψηφιακές δεξιότητες.

Στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει το υφιστάμενο κενό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χθες μια σειρά από νέες πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των βασικών ικανοτήτων και των ψηφιακών δεξιοτήτων των Ευρωπαίων πολιτών. Τα μέτρα θα στηρίξουν τα κράτη – μέλη, ώστε να προετοιμάσουν καλύτερα τους διδασκόμενους για τις μεταβαλλόμενες αγορές εργασίας και για ενεργό συμμετοχή στα κοινά, μέσα σε πιο διαφοροποιημένες, κινητές, ψηφιακές και παγκόσμιες κοινωνίες.

Η μία πρωτοβουλία αφορά ένα σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, το οποίο περιγράφει πώς η Ε.Ε. μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους, εκπαιδευτικά ιδρύματα και συστήματα να προσαρμοστούν καλύτερα στη ζωή και την εργασία σε μια εποχή ταχείας ψηφιακής αλλαγής. Στόχος είναι η καλύτερη χρήση της τεχνολογίας για τη διδασκαλία και τη μάθηση, η ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται σε μια εποχή ψηφιακού μετασχηματισμού και η βελτίωση της εκπαίδευσης, μέσω της καλύτερης ανάλυσης δεδομένων και των προβλέψεων.

Οι πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν τη στήριξη των σχολείων με ευρυζωνική σύνδεση υψηλής ταχύτητας, ένα νέο, αναβαθμισμένο, εργαλείο αυτοαξιολόγησης για τα σχολεία σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας για τη διδασκαλία και τη μάθηση και μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τη διαδικτυακή ασφάλεια και την “κυβερνοϋγιεινή”. Ειδικά σε ό,τι αφορά τις ευρυζωνικές συνδέσεις στα σχολεία, η Επιτροπή θα εξετάσει πώς μπορεί να στηρίξει τη σύνδεση υψηλής ταχύτητας, κυρίως, μέσω ενός συστήματος κουπονιών, που θα εστιάζεται στις μειονεκτικές περιοχές.

Ψηφιακή πιστοποίηση

Επιπλέον, η Επιτροπή προωθεί ένα πλαίσιο για την ψηφιακή πιστοποίηση των τίτλων σπουδών. Οι ψηφιακές τεχνολογίες παρέχουν νέους τρόπους για την ενίσχυση της αξιοπιστίας και της διαφάνειας των τίτλων και την προστασία από την πλαστογραφία εγγράφων. Οι ψηφιακοί τίτλοι σπουδών είναι ευκολότεροι στη μεταφορά από τα πιστοποιητικά σε χαρτί και μπορούν να φυλάσσονται σε περισσότερους από έναν εξυπηρετητές ή ιδρύματα. Μπορούν δε να περιλαμβάνουν εκτεταμένα μεταδεδομένα, ενώ είναι ευκολότερη η απεικόνιση τους στα βιογραφικά σημειώματα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε προσωπικές ιστοσελίδες και η πρόσβαση των ενδιαφερόμενων σε αυτούς. Η οικοδόμηση ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης σημαίνει ότι εξασφαλίζεται η αναγνώριση των τίτλων που παρέχονται ακόμα και από τους μικρούς φορείς, κυρίως, σε ένα διασυνοριακό πλαίσιο. Ένα πλαίσιο ψηφιακά υπογεγραμμένων τίτλων θα επιτρέψει να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή και να υποστηρίξει τη διασφάλιση της ποιότητας. Θα βελτιώσει τη δυνατότητα μεταφοράς και τη συγκρισιμότητα της κινητικότητας, της συνεργασίας και της ανταλλαγής.

Δια βίου μάθηση

Η δεύτερη πρωτοβουλία, που προτείνει η Επιτροπή, αφορά μια Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση. Η σύσταση αποσκοπεί να βελτιώσει την ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων ατόμων όλων των ηλικιών σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους και να παράσχει καθοδήγηση στα κράτη – μέλη σχετικά με τον τρόπο επίτευξης του στόχου αυτού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προώθηση της επιχειρηματικής δυναμικότητας και του πνεύματος καινοτομίας, προκειμένου να απελευθερωθούν οι δυνατότητες των ατόμων, η δημιουργικότητα και η προσωπική τους πρωτοβουλία.

Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει μέτρα για να ενισχυθούν οι ικανότητες στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών και για να παρασχεθούν κίνητρα σε περισσότερους νέους, ώστε να ακολουθήσουν σταδιοδρομία στους τομείς αυτούς.

Κοινές αξίες

Η τρίτη πρωτοβουλία σχετίζεται με μια σύσταση του Συμβουλίου για τις κοινές αξίες, την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και την ευρωπαϊκή διάσταση της διδασκαλίας. Η πρωτοβουλία αυτή προτείνει τρόπους με τους οποίους η εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει τους νέους να κατανοήσουν τη σημασία των κοινών αξιών που ορίζονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να τις ενστερνιστούν.

Για να στηρίξει τους στόχους αυτούς, η Επιτροπή θα λάβει μέτρα για την αύξηση του αριθμού των εικονικών ανταλλαγών μεταξύ των σχολείων, ιδίως μέσω του επιτυχημένου δικτύου ηλεκτρονικής αδελφοποίησης (e-Twinning) και για την τόνωση της κινητικότητας των μαθητών μέσω του προγράμματος Erasmus+.

Σύνοδος Κορυφής

Οι νέες προτάσεις έρχονται μόλις δύο μήνες αφότου οι Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων έθεσαν την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τον πολιτισμό στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής του Γκέτεμποργκ το Νοέμβριο του 2017.

Το πρόγραμμα δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, που πρότεινε χθες η Επιτροπή, φιλοδοξεί να βοηθήσει τους Ευρωπαίους, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και συστήματα να προσαρμοστούν στη σύγχρονη καθημερινότητα και την επαγγελματική ζωή. Οι νέες προτάσεις θα συμπεριληφθούν στην πρώτη Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για την Εκπαίδευση, που θα λάβει χώρα στις 25 Ιανουαρίου.

Οι αριθμοί

Τα στοιχεία του τελευταίου Δείκτη Ψηφιακής Κοινωνίας και Οικονομίας αποκαλύπτουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών – μελών, όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών. Για παράδειγμα, το μερίδιο των επαγγελματιών υψηλής ειδίκευσης στις ΤΠΕ ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των κρατών – μελών: από το 1% του εργατικού δυναμικού σε κάποιες χώρες, σε περισσότερο από 6% σε κάποιες άλλες. Επιπλέον, σήμερα, το 40% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στον εύρεση ειδικών σε θέματα ΤΠΕ, ενώ, παράλληλα, προβλέπεται ότι θα υπάρξουν 500.000 κενές θέσεις εργασίας για επαγγελματίες στον τομέα των ΤΠΕ μέχρι το 2020.

Ήδη, η ζήτηση για ειδικούς στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αυξάνεται ταχύτατα: στο πολύ άμεσο μέλλον, 9 στις τις 10 θέσεις θα εργασίας απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες. Την ίδια στιγμή, πάντως, 169 εκατομμύρια Ευρωπαίοι (ποσοστό 44%), ηλικίας μεταξύ 16 και 74 ετών, δεν έχουν τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα (σ.σ. όσων δεν διαθέτουν ψηφιακές δεξιότητες) είναι 54%.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr