7 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων στο Δ. Αθηναίων

    Από: Startup Team

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, συνολικά με επτά (7) ατόμα για την υλοποίηση των παράλληλων δράσεων κοινωνικής ένταξης των Κέντρων Ένταξης Μεταναστών στο πλαίσιο του Υποέργου ΙΙ “Λοιπές δράσεις των 2 Παραρτημάτων ΚΕΜ” της Πράξης “Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας Δήμου Αθηναίων (2 Κεντρικές Δομές, 2 Παραρτήματα ΚΕΜ & 1 Παράρτημα Ρομά)” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001891, στο Δήμο Αθηναίων, που εδρεύει στην Αθήνα Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:


ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

 

Υπηρεσία

 

Έδρα υπηρεσίας

 

Ειδικότητα

 

Διάρκεια σύμβασης

 

Αριθμός ατόμων

 

100

Δήμος Αθηναίων

 

Για τη στελέχωση των Διευρυμένων Κέντρων Κοινότητας

(Κέντρων Ένταξης

Μεταναστών)

 

Αθήνα

 

ΠΕ Φιλόλογων

Από υπογραφή της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης  ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος, μέχρι την ολοκλήρωση του Φυσικού Αντικειμένου (31-1-

2020)

 

2

 

101

Δήμος Αθηναίων

 

Για τη στελέχωση των Διευρυμένων Κέντρων Κοινότητας

(Κέντρα Ένταξης

Μεταναστών)

 

Αθήνα

 

ΠΕ  Αγγλικής Γλώσσας

Από υπογραφή της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης  ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος, μέχρι την ολοκλήρωση του Φυσικού Αντικειμένου (31-1-

2020)

 

1

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

 

Κωδικός θέσης

 

Υπηρεσία

 

Έδρα υπηρεσίας

 

Ειδικότητα

 

Διάρκεια σύμβασης

 

Αριθμός ατόμων

 

102

Δήμος Αθηναίων

 

Για τη στελέχωση των Διευρυμένων Κέντρων Κοινότητας

(Κέντρων Ένταξης

Μεταναστών)

 

Αθήνα

 

ΠΕ Θεατρολόγων

Από υπογραφή της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης  ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος, μέχρι την ολοκλήρωση του Φυσικού Αντικειμένου (31-1-

2020)

 

1

 

103

Δήμος Αθηναίων

 

Για τη στελέχωση των Διευρυμένων Κέντρων Κοινότητας

(Κέντρων Ένταξης

Μεταναστών)

 

Αθήνα

 

ΠΕ Πληροφορικής

Από υπογραφή της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης  ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος, μέχρι την ολοκλήρωση του Φυσικού Αντικειμένου (31-1-

2020))

 

1

 

104

Δήμος Αθηναίων

 

Για τη στελέχωση των Διευρυμένων Κέντρων Κοινότητας

(Κέντρων Ένταξης

Μεταναστών)

 

Αθήνα

 

ΠΕ  Επαγγελματικών

Συμβούλων

Από υπογραφή της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης  ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος, μέχρι την ολοκλήρωση του Φυσικού Αντικειμένου (31-1-

2020)

 

1

 

105

Δήμος Αθηναίων

 

Για τη στελέχωση των Διευρυμένων Κέντρων Κοινότητας

(Κέντρων Ένταξης

Μεταναστών)

 

Αθήνα

 

ΠΕ Συμβούλων Δημοσιότητας

Από υπογραφή της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης  ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος, μέχρι την ολοκλήρωση του Φυσικού Αντικειμένου (31-1-

2020)

 

1

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:: Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού υπόψιν κου Γιαννέλη (τηλ. Επικοινωνίας Τμήματος Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου: 210.52.77.450, 210.52.77.452, 210.52.77.480, 210.52.77.482 και 210.52.77.484).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αθηναίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων από την υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση.

Για να διαβάσετε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.