540 προσλήψεις εποχικών στα ΕΛΤΑ

    Από: Startup Team

Στα γραφεία του ΑΣΕΠ βρίσκονται 28 αιτήματα για την πρόσληψη περίπου 540 εποχικών υπαλλήλων στα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του e-dimosio.gr τα νέα αιτήματα έχουν μπει σε πρώτη προτεραιότητα για την Ανεξάρτητή Αρχή καθώς το νέο προσωπικό θα πρέπει να έχει προσληφθεί πριν την άνοιξη.

Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι οι εξής: ΔΕ Διανομέων, ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, ΥΕ Διαμετακομιστών.

Οι νέοι διαγωνισμοί θα βγαίνουν σταδιακά και ο εκάστοτε ταχυδρομικός σταθμός θα αναλάβει να συγκεντρώσει τις δικές του αιτήσεις. Το ΑΣΕΠ θα ξεκινήσει μέσα στις επόμενες μέρες να εγκρίνει τα νέα αιτήματα και θα προχωρά άμεσα η διαδικασία των αιτήσεων.

Ήδη η πρώτη προκήρυξη από το συνολικό πακέτο των 540 θέσεων, ανακοινώθηκε και αφορά στην πρόσληψη 42 διανομέων στα ΕΛΤΑ Αθήνας και Πειραιά.

Δείτε παρακάτω τα προσόντα για κάθε ειδικότητα

ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης

1.∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Χρηµατοπιστωτικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονοµίας και ∆ιοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Οικονοµίας και ∆ιοίκησης ή – Απολυτήριος τίτλος:- Ενιαίου Λυκείου ή – Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή – Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή -Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 2. Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

 

ΥΕ Διαμετακομιστών

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής.

 

ΔΕ Διανοµέων

1.Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής, ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 2. Άδεια οδήγησης µοτοσικλέτας κατηγορίας Α΄ (σταδιακής πρόσβασης), εκτός του µοτοποδηλάτου, η οποία να είναι σε ισχύ.

Πηγή: e-dimosio