ΥΠΠΟ: 755 προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων

    Από: Startup Team

Προσλήψεις 755 ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ μήνες, σε έργα με χρηματοδότηση της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και λοιπών ιδιωτικών Φορέων, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού εγκρίθηκε σήμερα.

Ειδικότερα εγκρίθηκε η πρόσληψη επτακοσίων πενήντα πέντε (755) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, σε Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σε έργα με χρηματοδότηση της ΔΕΗ Α.Ε. και λοιπών ιδιωτικών Φορέων και κατανέμουμε το προσωπικό αυτό, όπως αναλυτικά αναφέρεται στους κατωτέρω πίνακες κατά Οργανική Μονάδα, ειδικότητα και αριθμό.

Η έγκριση δόθηκε από την σχετική Π.Υ.Σ. 33/2006, και η  δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη του προσωπικού δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά τον προϋπολογισμό της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.) και λοιπών ιδιωτικών Φορέων, οι οποίοι δεν επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και δεν είναι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Η κατανομή των προσλήψεων

ΥΠΠΟ: 755 προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων

Η πρόσληψη του κατωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 περ. η του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

 

Πηγή: dikaiologitika