€9,2 δις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό προβλέπει ο νέος προϋπολογισμός της Ε.Ε.

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Τη δημιουργία ενός νέος προγράμματος, ύψους €9,2 δις, το οποίο θα υποστηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής κοινωνίας και οικονομίας, εισηγείται η Επιτροπή στην πρότασή της για τον νέο προϋπολογισμό της περιόδου 2021 – 2027. Συνολικά, ο νέος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός προβλέπει σχεδόν εννεαπλάσια αύξηση των επενδύσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τα δίκτυα, ώστε να ανέλθουν συνολικά σε €12 δις.

Ο προϋπολογισμός για την περίοδο 2021 – 2027, που ανέρχεται σε €1,135 τρις, που παρουσίασε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβλέπει αυξημένες δαπάνες για μια σειρά από τομείς της οικονομίας. “Η πραγματοποίηση επενδύσεων σήμερα σε τομείς, όπως η έρευνα και η καινοτομία, οι νέοι και η ψηφιακή οικονομία, θα αποφέρει πλούσια μερίσματα στις μελλοντικές γενιές. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί η χρηματοδότηση σε ορισμένους βασικούς τομείς”, αναφέρει σε σχετικό της ενημερωτικό σημείωμα η Επιτροπή. Η ψηφιακή οικονομία είναι σε αυτούς τους τομείς, με την πρόταση της Επιτροπής να αναφέρει ότι λόγω της σπουδαιότητας της εν λόγω αγοράς προβλέπεται “σχεδόν εννεαπλάσια αύξηση των επενδύσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τα δίκτυα, ώστε να ανέλθουν σε €12 δις – ποσό το οποίο συμπληρώνεται με τις επενδύσεις που στηρίζονται από το ταμείο InvestEU μέσω δανείων, εγγυήσεων και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων.

Άλλοι τομείς, στους οποίους προτείνεται να αυξηθούν οι δαπάνες, είναι η έρευνα και η καινοτομία. Η Επιτροπή εισηγείται την αύξηση κατά 50% των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία, με κονδύλι €100 δις για τα εμβληματικά προγράμματα “Ορίζων Ευρώπη” και “Ευρατόμ”. Άλλος τομέας, όπου ή Ένωση θα κατευθύνει αυξημένα κονδύλια την περίοδο 2021-2027, είναι οι νέοι της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή εισηγείται τον υπερδιπλασιασμό των προγραμμάτων, που προσανατολίζονται προς τους νέους, όπως το Erasmus+ με €30 δις και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης με €1,3 δις, συμπεριλαμβανομένων €700 εκατ. για τη στήριξη των εισιτηρίων τρένου InterRail για νέους.

“Για να χρηματοδοτηθούν οι νέες και επείγουσες προτεραιότητες, θα πρέπει να αυξηθούν τα σημερινά επίπεδα χρηματοδότησης. Η επένδυση σήμερα σε τομείς, όπως η έρευνα και η καινοτομία, η νεολαία, η ψηφιακή οικονομία, η διαχείριση των συνόρων, η ασφάλεια και η άμυνα, θα συμβάλει στη μελλοντική ευημερία, βιωσιμότητα και ασφάλεια”, αναφέρει η Επιτροπή.

Δαπάνες

Συνολικά, η Επιτροπή προτείνει ένα μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό ύψους €1,135 τρις σε αναλήψεις υποχρεώσεων (σε τιμές του 2018) για την περίοδο 2021-2027, που ισοδυναμεί με το 1,11% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της Ε.Ε. των 27 (ΑΕΕ). Αυτό το επίπεδο αναλήψεων υποχρεώσεων μεταφράζεται σε πληρωμές ύψους €1,105 τρις (ήτοι 1,08% του ΑΕΕ) (σε τιμές του 2018).

Άλλοι τομείς, όπου προβλέπεται αύξηση των δαπανών στον νέο προϋπολογισμό είναι η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, ο τομέας της ασφάλειας και η ανάληψη εξωτερικής δράσης.

“Πρόκειται για μια ειλικρινή απάντηση στη σημερινή πραγματικότητα, στην οποία η Ευρώπη θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο για να εξασφαλίσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από αστάθεια, τη στιγμή που το Brexit θα αφήσει ένα σημαντικό κενό στον προϋπολογισμό μας. Η σημερινή πρόταση απαντά σε αυτήν τη διπλή πρόκληση με τη μείωση δαπανών, αλλά και με την προσθήκη νέων πόρων σε ισότιμη βάση. Η χρηματοδότηση των νέων και βασικών προτεραιοτήτων της Ένωσης θα διατηρηθεί ή θα ενισχυθεί, κάτι που συνεπάγεται αναπόφευκτα μειώσεις σε άλλους τομείς”, σχολιάζει η Επιτροπή σχετικά με το νέο προϋπολογισμό.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr