1.300 προσλήψεις από την ΕΛΣΤΑΤ

    Από: Startup Team

Ο αριθμός των ιδιωτών συνεργατών, στους οποίους η ΕΛΣΤΑΤ μπορεί να αναθέσει έργο με μίσθωση, θα ανέλθει στο σύνολο στους 1300. Οι παραπάνω χίλιοι τριακόσιοι (1300) Ιδιώτες Συνεργάτες, που θα απασχοληθούν στην ΕΛ.ΣΤΑΤ θα είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας 18 έως 67 ετών. Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα θα απασχοληθούν για την χρονική περίοδο 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου 2018 για τη συλλογή δεδομένων ερευνών.

Το έργο που θα ανατεθεί στους Ιδιώτες Συνεργάτες θα περιλαμβάνει τα εξής: Τη συλλογή στοιχείων στατιστικών ερευνών (δειγματοληπτικών και απογραφικών). Ειδικότερα, το έργο του ΙΣ περιλαμβάνει την έγκαιρη, πλήρη και σωστή συλλογή και συμπλήρωση στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τα στοιχεία συλλέγονται, κυρίως, με προσωπικές συνεντεύξεις, στο χώρο των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων, με ειδικά, κατά έρευνα, ερωτηματολόγια. Επειδή για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων απαιτούνται πολλαπλές μετακινήσεις των ΙΣ σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και προσωπικές συνεντεύξεις με τους υπευθύνους αυτών, οι ΙΣ πρέπει να είναι υγιείς και να έχουν καλή φυσική κατάσταση και γνώση της ελληνικής γλώσσας, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις ανάγκες των ερευνών.

Η ειδικότητα των ανωτέρω Ιδιωτών Συνεργατών είναι αυτή του ερευνητή (συμπλήρωση ερωτηματολογίων στατιστικών ερευνών). Το έργο εκτελείται εκτός της έδρας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και των Υπηρεσιών Στατιστικής Νομών (ΥΣΝ), χωρίς συγκεκριμένο ωράριο εργασίας. Οι έρευνες πραγματοποιούνται σε δείγματα νοικοκυριών και επιχειρήσεων από όλη την ελληνική επικράτεια, τα οποία επιλέγονται από το Τμήμα Μεθοδολογίας, Ανάλυσης και Μελετών της ΕΛΣΤΑΤ.

Το έργο που θα ανατεθεί στους ανωτέρω Ιδιώτες Συνεργάτες θα έχει διάρκεια οκτώ μηνών, από 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου 2018.

Το συνολικό ποσό της αμοιβής των χιλίων τριακοσίων (1.300) Ιδιωτών Συνεργατών θα ανέλθει στο ποσό των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων, εξακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και δέκα έξι λεπτών (3.467.618,16 €) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Πηγή: dikaiologitika