Η καινοτομία βασικός πυλώνας της πολιτική συνοχής μετά το 2020

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Την πρωτοβουλία «Κλίμακα αριστείας» ανανεώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να συνεχίσει να παράσχει στήριξη στις περιφέρειες, που υστερούν στον τομέα της καινοτομίας. Η νέα πρωτοβουλία θα ξεκινήσει το προσεχές καλοκαίρι και θα έχει διετή διάρκεια. Αναμένεται να βοηθήσει τις περιφέρειες να προσαρμόσουν τις περιφερειακές στρατηγικές για την καινοτομία, με βάση τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά τους, σε εξειδικευμένους τομείς, ενόψει της έναρξης δημοσιονομικής περιόδου για τα έτη 2021-2027.

Εμπειρογνώμονες της ΕΕ αλλά και εκτός αυτής θα βοηθήσουν τις περιφέρειες να εντοπίσουν τομείς, που επιδέχονται βελτίωση στις «έξυπνες» στρατηγικές τους για την εξειδίκευση, στα περιφερειακά συστήματα για την καινοτομία (ποιότητα των κρατικών ερευνών, αποτελεσματική σύνδεση του επιχειρηματικού κόσμου με τις επιστήμες και φιλικά για τις επιχειρήσεις περιβάλλοντα) και στον τρόπο που συνεργάζονται με άλλες περιφέρειες στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Παράλληλα, θα συνδράμουν τις περιφέρειες να εντοπίσουν τους κατάλληλους πόρους της ΕΕ, για να χρηματοδοτήσουν έργα καινοτομίας και να συνδυάσουν τις δυνάμεις τους με άλλες περιφέρειες που διαθέτουν παρόμοια πλεονεκτήματα, προκειμένου να συστήσουν συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας. Στόχος είναι να αξιοποιηθούν όλες οι δυνητικές πηγές χρηματοδότησης, όπως ο «Ορίζων Ευρώπη», η Ψηφιακή Ευρώπη και τα ταμεία της πολιτικής συνοχής, και να συνδυαστούν χάρη στις νέες ευκαιρίες συνεργειών, τις οποίες προσφέρουν οι προτάσεις της Επιτροπής για τα ταμεία της ΕΕ κατά την περίοδο 2021-2027.

«Στενώσεις»

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών, που θα συντονίζει την όλη προσπάθεια, θα βοηθήσει ώστε να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες «στενώσεις» της καινοτομίας στις περιφέρειες, όπως η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των τοπικών επιχειρηματικών κοινοτήτων και των πανεπιστημίων ή η χαμηλή συμμετοχή στο υφιστάμενο πρόγραμμα «Ορίζων 2020».

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών θα παράσχει επίσης ευκαιρίες δικτύωσης, ώστε να συναντηθούν εκπρόσωποι των περιφερειών υπεύθυνοι για τη χάραξη στρατηγικής για την καινοτομία. Αυτό θα διευκολύνει την ανάπτυξη συμπράξεων με σκοπό τις διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία.

Η δράση

Η πρωτοβουλία «Κλίμακα αριστείας» δρομολογήθηκε το 2014, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν η «έξυπνη» εξειδίκευση κατέστη προϋπόθεση βάσει των κανόνων της πολιτικής συνοχής. Για τα έτη 2018-2019 επικεντρώνεται στην προετοιμασία του προσεχούς μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ, με βάση τη μέθοδο των πιλοτικών δράσεων για την έξυπνη εξειδίκευση του 2017. Η πρωτοβουλία διαθέτει κονδύλια ύψους 3 εκατ. ευρώ για τα δύο συγκεκριμένα έτη, τα οποία διέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η «Κλίμακα αριστείας» αποτελεί έναν άλλο τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή βοηθάει τις περιφέρειες της Ευρώπης να προετοιμαστούν για το μέλλον με φιλόδοξες στρατηγικές καινοτομίας, τις οποίες θα στηρίξουν τα ταμεία της ΕΕ με τον προσεχή μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr