Συμφωνία για την ελεύθερη ροή δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Ένα βήμα πιο κοντά στον εξαιρετικά φιλόδοξο στόχο της για μια πραγματικά ενιαία ψηφιακή αγορά, έως τα τέλη του 2018, προσπαθεί να έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κατάργηση των χρεώσεων περιαγωγής ήταν ένα εμβληματικό επίτευγμα της Ε.Ε., που, ήδη, μετρά ένα χρόνο ζωής. Ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο στην ψηφιακή στρατηγική της Ε.Ε. αποτελεί η οικονομία των δεδομένων και η δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου για όλα τα είδη δεδομένων.

Σε αυτήν τη λογική εντάσσεται και η πολιτική συμφωνία, που επιτεύχθηκε μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής, σχετικά με τους νέους κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα. Οι νέοι κανόνες θα άρουν τους φραγμούς, που παρεμποδίζουν την ελεύθερη ροή δεδομένων και θα τονώσουν την ευρωπαϊκή οικονομία, δημιουργώντας, κατά τις εκτιμήσεις, αύξηση 4% του ΑΕΠ έως το 2020.

Το νέο πλαίσιο θα επιτρέπει την αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων οπουδήποτε εντός της Ε.Ε., χωρίς αδικαιολόγητους περιορισμούς. Σε συνδυασμό με τις ήδη ισχύουσες διατάξεις για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, θα διευκολύνει την αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών.

Ο Κανονισμός

Οι νέοι κανόνες για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα θα διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή των δεδομένων σε διασυνοριακό επίπεδο: διαμορφώνουν ένα πλαίσιο για την αποθήκευση και την επεξεργασία των δεδομένων σε ολόκληρη την Ε.Ε., απαγορεύοντας τη θέσπιση γεωγραφικών περιορισμών. Τα κράτη – μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή τυχόν εναπομένοντες ή προγραμματισμένους γεωγραφικούς περιορισμούς των δεδομένων που επιβάλλονται σε περιορισμένες ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας δεδομένων του δημόσιου τομέα. Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι ο νέος Κανονισμός δεν έχει καμία επίπτωση στην εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (GDPR), καθώς δεν αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, οι δύο κανονισμοί θα λειτουργούν μαζί για να καταστήσουν δυνατή την ελεύθερη ροή δεδομένων κάθε είδους – προσωπικών και μη προσωπικών – δημιουργώντας έτσι έναν ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων.

Με βάση το νέο Κανονισμό, οι δημόσιες Αρχές θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα για σκοπούς εξέτασης και εποπτικού ελέγχου ανεξάρτητα από το πού αυτά βρίσκονται αποθηκευμένα ή πού υπόκεινται σε επεξεργασία εντός της Ε.Ε. Τα κράτη – μέλη, μάλιστα, θα μπορούν να επιβάλλουν κυρώσεις στους χρήστες, οι οποίοι δεν παρέχουν πρόσβαση σε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε άλλο κράτος – μέλος.

Για το cloud

Ο προτεινόμενος Κανονισμός περιλαμβάνει και προβλέψεις για την αγορά του cloud. Εισηγείται τη δημιουργία κωδίκων δεοντολογίας σχετικά με τις υπηρεσίες cloud για τη διευκόλυνση της αλλαγής παρόχου υπηρεσιών cloud εντός σαφών προθεσμιών. “Αυτό θα καταστήσει την αγορά υπηρεσιών cloud πιο ευέλικτη και τις υπηρεσίες δεδομένων στην Ε.Ε. πιο προσιτές οικονομικά”, αναφέρει η Επιτροπή.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr