Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 10ο Risk Management & Compliance Forum του ΕΙΠ της ΕΕΔΕ στις 31 Οκτωβρίου 2018

    Από: Startup Team

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τo 10ο Risk Management & Compliance Forum που οργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΙΠ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και το PRMIA (Professional Risk Managers International Association). Ο θεσμός του Risk Management & Compliance Forum έχει ως στόχο να αποκτήσει τον δικό του χώρο, το δικό του κοινό και να έχει ένα αναγνωρίσιμο στίγμα και η επιτυχία της εκδήλωσης οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση. Στην επιτυχημένη εκδήλωση συνέβαλαν σημαντικά το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών της ΕΕΔΕ, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, το PRMIA, η Οργανωτική Επιτροπή, οι συντονιστές των ενοτήτων, οι εισηγητές των παρουσιάσεων, οι συμμετέχοντες στα panels, οι χορηγοί και βεβαίως η παρουσία και ενεργός συμμετοχή των συνέδρων. To 10ο Risk Management & Compliance Forum εστίασε στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • την Στρατηγική διαχείρισης NPEs και
 • τις νέες εποπτικές τάσεις και προκλήσεις

Στην πρώτη ενότητα που αφορούσε τη στρατηγική διαχείρισης των NPEs παρουσιάσθηκαν βέλτιστες τεχνικές χρήσης διατραπεζικών δεδομένων στην υποστήριξη διαχείρισης των NPEs, οι εξελίξεις στα εργαλεία ρύθμισης δανείων με έμφαση στον εξωδικαστικό μηχανισμό και αναλύθηκαν μεθοδολογίες και μηχανισμοί αξιοποίησης των data analytics στην κατεύθυνση επίτευξης των στόχων μείωσης των προβληματικών απαιτήσεων.

Στο panel της ενότητας αυτής ανώτατα τραπεζικά στελέχη που ασκούν εποπτεία στον χώρο διαχείρισης  προβληματικών απαιτήσεων είχαν την ευκαιρία να αναλύσουν τα αίτια δημιουργίας των μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων, το ευρωπαϊκό πλαίσιο και τις εποπτικές πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση μείωσης των προβληματικών δανείων, τους μηχανισμούς που έχουν υιοθετήσει οι Τράπεζες τόσο σε οργανωτικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο για την βέλτιστη διαχείρισή τους καθώς και τις εξελίξεις στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο.

Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάσθηκαν οι τάσεις και προκλήσεις που διαφαίνονται με βάση τις νέες κανονιστικές απαιτήσεις, οι επιπτώσεις της σύγκλισης του Risk και Finance στην διαχείριση  ισολογισμού των Τραπεζών, το νέο κύμα εποπτικών υποχρεώσεων στο πλαίσιο της Βασιλείας, οι νέες πολιτικές και διαδικασίες με έμφαση στο νέο ορισμό της αθέτησης υποχρεώσεων και αναλύθηκε ο ρόλος του Regulatory Technology (RegTech) καθώς και οι δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας να βοηθήσουν τις Τράπεζες στην κατεύθυνση υλοποίησης των κανονιστικών και εποπτικών τους υποχρεώσεων.

Στην τρίτη ενότητα που αφορούσε το panel των Chief Risk Officers ανταλλάχτηκαν απόψεις και προβληματισμοί σχετικά με τις στρατηγικές και στόχους μείωσης των προβληματικών απαιτήσεων, τις διατραπεζικές πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση, το νέο εποπτικό πλαίσιο με τη χρήση νέων υποδειγμάτων αναφορών και αναλύθηκαν θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και ανάπτυξης νέων εργασιών με γνώμονα την επιστροφή στη διατηρήσιμη κερδοφορία των Τραπεζών.

Πέραν των ενοτήτων του συνεδρίου ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσίασαν η ομιλία του κ. Χαραλαμπίδη, CRO του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με θέμα «Risk culture in Banks» και οι ομιλίες των Keynote Speakers, του Mark Zandi, Chief Economist της Moody’s Analytics με θέμα «Feeling Good (for now)» και του Dr. Martin Czurda, CEO του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με θέμα «HSFS’s view as a shareholder on the transformation of the Banks in Greece from a Risk and Business perspective».

Υπογραμμίζεται ιδιαίτερα ο διάλογος που αναπτύχθηκε με την ανταλλαγή απόψεων και την ενεργό συμμετοχή των συνέδρων σε όλα τα θέματα που παρουσιάστηκαν στο forum.

Παρακάτω συνοψίζονται τα συμπεράσματα του 10ου Risk Management & Compliance Forum:

 

 • Η διαχείριση των προβληματικών απαιτήσεων και η υλοποίηση ενός αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης και παρακολούθησής τους αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στρατηγικούς τομείς δραστηριοποίησης των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και από τους βασικότερους πυλώνες της αναδιάρθρωσης του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος σε συνάρτηση και ευθυγράμμιση με τους στόχους που έχουν κατατεθεί στον ευρωπαϊκό εποπτικό μηχανισμό SSM.
 • Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν κάνει σημαντικά βήματα σε θέματα πώλησης προβληματικού χαρτοφυλακίου με γνώμονα αφενός την ενδυνάμωση της κεφαλαιακής επάρκειας και την ενίσχυση της ρευστότητας και αφετέρου τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αύξηση της κερδοφορίας του δανειακού χαρτοφυλακίου.
 • Η αξιοποίηση των data analytics βοηθάει σημαντικά στον στόχο μείωσης των NPEs με βασικούς μοχλούς την δημιουργία στρατηγικών με ταυτόχρονη μείωση του κόστους των collections με εστίαση στην probation period των forborne NPEs, τον εντοπισμό ιχνών των πελατών για τους οποίους δεν έχει γίνει δυνατή η επικοινωνία, τον προσδιορισμό των δυνητικών strategic defaulters,  την μεγιστοποίηση της μείωσης των NPEs μέσα από πωλήσεις και γενικότερα τον περιορισμό της λειτουργικής πολυπλοκότητας του εγχειρήματος μείωσης προβληματικών απαιτήσεων.
 • Ο κύριος σκοπός του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων είναι η διάσωση και συνέχιση λειτουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων μέσω ρύθμισης χρεών και κατά συνέπεια η εξυγίανση χαρτοφυλακίων δημόσιων και ιδιωτών πιστωτών. Επιμέρους στόχοι είναι ο εντοπισμός στρατηγικών κακοπληρωτών, η δημιουργία «περιουσιολογίου» βιώσιμων επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρηματιών και συνδεδεμένων προσώπων και η ενεργοποίηση του θεσμού της διαμεσολάβησης
 • Είναι ιδιαίτερα σημαντική η χρήση διατραπεζικών δεδομένων στην υποστήριξη διαχείρισης των NPEs και στην αποτύπωση δεικτών έγκαιρης προειδοποίησης που σχετίζονται με τα EBA statuses
 • Τα EBA guidelines σχετικά με τον νέο ορισμό του default θα αυξήσουν τη συγκρισιμότητα των εκτιμήσεων κινδύνων και των κεφαλαιακών απαιτήσεων και ειδικότερα στις Τράπεζες που χρησιμοποιούν την IRB μεθοδολογία.
 • Οι επιπτώσεις από τον νέο ορισμό του default στα RWAs και στις προβλέψεις θα διαφοροποιούνται μεταξύ των Τραπεζών και μπορούν να ελαχιστοποιηθούν με τις κατάλληλες ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν τόσο στις πιστωτικές διαδικασίες όσο και στα εσωτερικά μοντέλα και υποδείγματα των Τραπεζών.
 • Οι επερχόμενες αλλαγές στο πλαίσιο του εποπτικού πλαισίου της Βασιλείας αναμένεται να επιφέρουν διαφοροποιήσεις στη σύνθεση των ισολογισμών των Τραπεζών και να τις οδηγήσουν στη λήψη των κατάλληλων στρατηγικών αποφάσεων με γνώμονα την επίτευξη επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας.
 • Οι Ελληνικές Τράπεζες αντιμετωπίζουν το disruption σε πολλά μέτωπα. Εκτός από τις προκλήσεις των NPLs / NPEs τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να καταφέρουν να εδραιώσουν και να διατηρήσουν την κερδοφορία και ανταγωνιστικότητά τους.
 • Οι Τράπεζες πρέπει να δημιουργήσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να προσελκύσουν διεθνείς στρατηγικούς επενδυτές μέσω της υλοποίησης πρωτοβουλιών τόσο στο μέτωπο των NPEs όσο και μέσα από την επανεξέταση των επιχειρηματικών τους μοντέλων και του στρατηγικού τους προσανατολισμού.
 • Η κουλτούρα κινδύνου πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη με την επιχειρηματική στρατηγική και η διάθεση ανάληψης κινδύνων (risk apetite) πρέπει να ενσωματωθεί στο στρατηγικό επιχειρηματικό πλαίσιο των Τραπεζών.

 

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του συνεδρίου έπαιξαν οι χορηγοί του συνεδρίου: Accenture, Deloitte, EY Moody’s Analytics και SAS, οι Υποστηρικτές του συνεδρίου: ΟΤΕ και Τειρεσίας, οι Χορηγοί Επικοινωνίας: Direction Business Network και Manager, οι Χορηγοί Διαδικτυακής Επικοινωνίας: Advertising.gr, Bankingnews.gr, BusinessNews.gr και Crisis Monitor καθώς και ο Τηλεοπτικός Χορηγός: ANT1.