Επενδύσεις €20 δις στην Τεχνητή Νοημοσύνη έως το 2020

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Παγκόσμιο προβάδισμα στην πολλά υποσχόμενη και άκρως μετασχηματιστική τεχνολογία της Τεχνητής Νοημοσύνης, επιθυμεί να αποκτήσει η Ευρώπη. Για το σκοπό αυτό, η Ένωση επιδιώκει τουλάχιστον €20 δις δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης από τώρα μέχρι τα τέλη του 2020. Η ίδια φιλόδοξη ατζέντα της Ευρώπης προβλέπει, παράλληλα, πάνω από €20 δις δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων την επόμενη δεκαετία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήδη, παρουσίασε ένα συντονισμένο σχέδιο, που εκπονήθηκε από κοινού με τα κράτη-μέλη για την προώθηση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη. Το σχέδιο αυτό προτείνει κοινές δράσεις για στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών, της Νορβηγίας, της Ελβετίας και της Επιτροπής, σε τέσσερις βασικούς τομείς. Οι τομείς αυτοί αφορούν την αύξηση των επενδύσεων, τη διάθεση περισσότερων δεδομένων, την προώθηση των ταλέντων και τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης.

Αναφορικά με τις επενδύσεις η Ευρώπη επιδιώκει τη μεγιστοποίηση τους μέσω συμπράξεων. Σήμερα, τα επίπεδα των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη στην Ε.Ε. είναι χαμηλά και υπάρχει κατακερματισμός σε σύγκριση με άλλα μέρη του κόσμου, όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα. Σε αυτήν τη λογική και συμπληρώνοντας τις εθνικές επενδύσεις, η Επιτροπή θα επενδύσει €1,5 δις έως το 2020, περισσότερα κατά 70% σε σύγκριση με την περίοδο 2014-2017. Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ε.Ε. (2021-2027) η Ε.Ε. έχει προτείνει να επενδύσει στην τεχνητή νοημοσύνη τουλάχιστον €7 δις από το πρόγραμμα “Ορίζων Ευρώπη” και το πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευρώπη”.

Νέο Ταμείο

Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Ένωσης, έως τα μέσα του 2019, όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν χαράξει τις δικές τους στρατηγικές, που θα περιγράφουν τα επίπεδα επενδύσεων και τα μέτρα εφαρμογής, τα οποία θα τροφοδοτήσουν τις συζητήσεις σε επίπεδο Ε.Ε. Επίσης, αναμένεται μια νέα σύμπραξη έρευνας και καινοτομίας για την τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και βιομηχανίας και να καθοριστεί κοινό στρατηγικό ερευνητικό θεματολόγιο.

Παράλληλα, ο υφιστάμενος σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία ενός νέου Ταμείου για την εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης. Η Επιτροπή θα στηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις και φορείς καινοτομίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών στις αρχικές φάσεις τους, καθώς και εταιρείες στη φάση της επέκτασης τους.

Στα σχέδια της Ένωσης περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη ευρωπαϊκών κέντρων αριστείας για την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και η εγκατάσταση δοκιμών παγκόσμιας κλάσης σε τομείς, όπως η συνδεδεμένη κινητικότητα. Επίσης, θα ενθαρρυνθεί η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρη την οικονομία μέσω των κόμβων ψηφιακής καινοτομίας. Θα δρομολογηθεί, επίσης, μια πιλοτική πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας για τη στήριξη της επόμενης γενιάς τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης.

Ευρωπαϊκοί χώροι δεδομένων

Για τη μελλοντική ανάπτυξη της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης απαιτείται πρόσβαση σε μεγάλα, ασφαλή και εμπεριστατωμένα σύνολα δεδομένων. Σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές χώρες, η Επιτροπή θα δημιουργήσει κοινούς ευρωπαϊκούς χώρους δεδομένων, ώστε να καταστεί απρόσκοπτη η διασυνοριακή ανταλλαγή, με παράλληλη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων.

Ο τομέας της υγείας μπορεί να ωφεληθεί ιδιαιτέρως από την τεχνητή νοημοσύνη: σε συντονισμό με τα κράτη-μέλη, η Επιτροπή θα υποστηρίξει την ανάπτυξη κοινής βάσης δεδομένων υγείας με ανωνυμοποιημένες υπολογιστικές τομογραφίες τραυματισμών, που θα έχουν δοθεί από ασθενείς, για τη βελτίωση της διάγνωσης και της θεραπείας για τον καρκίνο μέσω τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Έως τα μέσα του 2019, η Επιτροπή θα δημιουργήσει κέντρο υποστήριξης για την ανταλλαγή δεδομένων, το οποίο θα παρέχει πρακτικές συμβουλές σε όλους τους Ευρωπαίους συμμετέχοντες στην οικονομία δεδομένων.

Ταλέντα και δεξιότητες

Τα ταλέντα, που υπάρχουν στην Ευρώπη, είναι ουσιαστικής σημασίας για την ανάπτυξη και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά οι χώρες της Ε.Ε. αντιμετωπίζουν ελλείψεις στον τομέα των ΤΠΕ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή, από κοινού με τις ευρωπαϊκές χώρες, θα στηρίξει πτυχία προηγμένων γνώσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, μέσω, για παράδειγμα, ειδικών υποτροφιών. Θα συνεχίσει, επίσης, να στηρίζει τις ψηφιακές δεξιότητες και τη διά βίου μάθηση για το σύνολο της κοινωνίας και ιδίως για τους εργαζόμενους, που επηρεάζονται περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη.

Ηθική τεχνητή νοημοσύνη

Με το δεδομένο ότι η τεχνητή νοημοσύνη εγείρει νέα ηθικά ζητήματα, για παράδειγμα τη δυνητικά μεροληπτική λήψη αποφάσεων, είναι απαραίτητο να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη. Μια ευρωπαϊκή ομάδα εμπειρογνωμόνων, η οποία εκπροσωπεί την πανεπιστημιακή κοινότητα, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών, εργάζεται επί κατευθυντήριων γραμμών δεοντολογίας για την ανάπτυξη και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Η πρώτη έκδοση θα δημοσιευτεί έως τα τέλη του 2018 και οι εμπειρογνώμονες θα παρουσιάσουν την τελική τους μορφή στην Επιτροπή το Μάρτιο του 2019, μετά από ευρεία διαβούλευση μέσω της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Στη συνέχεια, η φιλοδοξία είναι να προωθηθεί η δεοντολογική προσέγγιση της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr