200 CEOs έτοιμοι να συνεργαστούν με τους ηγέτες της ΕΕ για μια αειφόρο Ευρώπη

    Από: Startup Team

Μόνο μέσω της συνένωσης δυνάμεων μπορεί να καταστεί δυνατή η δημιουργία καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων και η επιτάχυνση του μετασχηματισμού που απαιτείται από την επιχειρηματική κοινότητα για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της ολοένα και εντεινόμενης κλιματικής κρίσης, με έναν συνεκτικό τρόπο. Προς την κατεύθυνση αυτή 200 και πλέον CEOs επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη έχουν προσυπογράψει το κάλεσμα για δράση και συνεργασία «CEOs Call to Action & Collaboration», αναγνωρίζοντας πως μόνο με τη συνένωση δυνάμεων, οι εταιρείες θα είναι σε θέση να υιοθετήσουν καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα και να επιταχύνουν τη μετάβασή τους προς μία κυκλική οικονομία, διασφαλίζοντας τόσο τη δική τους βιωσιμότητα, όσο και των κοινωνιών εντός των οποίων λειτουργούν και δραστηριοποιούνται.

Το CEOs Call to Action & Collaboration αποτελεί πρωτοβουλία του CSR Europe – του κορυφαίου ευρωπαϊκού επιχειρηματικού δικτύου για την εταιρική υπευθυνότητα και βιωσιμότητα – η οποία διαχέεται προς όλα τα κράτη της Ευρώπης μέσω των 42 εθνικών του εταίρων. Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 25 CEOs από την Ελλάδα, των οποίων οι επιχειρήσεις αποτελούν μέλη του CSR HELLAS, έχουν δηλώσει την υποστήριξή τους στην πρωτοβουλία, αναδεικνύοντας πως σε ολόκληρη την επικράτειά της υπάρχουν επιχειρήσεις, που διαθέτουν τις αξίες και τις αρχές της υπεύθυνης και αειφόρου επιχειρηματικότητας.

Είναι γεγονός πως διεθνώς, ολοένα και περισσότεροι CEOs επιχειρήσεων αναγνωρίζουν την ανάγκη να εκφράσουν δημόσια την βούλησή τους για ανάληψη δεσμεύσεων δημιουργίας αξίας για το σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών, σε σχέση με τη δημιουργία αξίας αποκλειστικά για τους μετόχους τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Barometer Trust της Edelman για την τελευταία τριετία, προκύπτει πως οι πολίτες αναμένουν από τους CEOs των επιχειρήσεων να αναλάβουν περισσότερες πρωτοβουλίες, αναφορικά με τη διαχείριση του κοινωνικού αντικτύπου από τη λειτουργία των εταιρειών τους. Χαρακτηριστικό είναι επίσης, πως περισσότεροι από τους μισούς δηλώνουν εμπιστοσύνη στις πρωτοβουλίες και δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται από τις επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάσχεσης των συνεπειών των παγκόσμιων προκλήσεων και επίτευξης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Προκύπτει επομένως εμφατικά η ανάγκη να σταλεί από πλευράς ευρωπαϊκής επιχειρηματικής κοινότητας ένα σαφές μήνυμα προς τους διαμορφωτές πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, πως οι ηγέτες των επιχειρήσεων είναι έτοιμοι να αποτελέσουν μέρος της λύσης και προς την κατεύθυνση αυτή να συνεργαστούν για:

  • Εφαρμογή καινοτόμων μοντέλων επιχειρηματικής ανάπτυξης με επίκεντρο την υπευθυνότητα και βιωσιμότητα & επιτάχυνση της προσαρμογής σε αυτά.
  • Δέσμευση σε ειλικρινή διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη.
  • Δημιουργία συνεργατικών δομών και νέων μοντέλων χρηματοδότησης της βιωσιμότητας.
  • Μετάβαση σε βιώσιμα προϊόντα και υπεύθυνες καταναλωτικές συμπεριφορές.
  • Ενίσχυση και προαγωγή της εκπαίδευσης σε όλα τα στάδια της ζωής.
  • Κοινωνική συμμετοχή και πολιτική δέσμευση.
  • Υιοθέτηση και διάδοση κοινών προτύπων υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς.

H προαναφερόμενη πρωτοβουλία δημοσιοποιήθηκε για πρώτη φορά τον Μάιο 2019, στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού συνεδρίου για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, υποστηριζόμενη τότε από 100 CEOs. Ο διπλασιασμός των CEOs που την προσυπογράφουν, την καθιστά πλέον τη μεγαλύτερη –μέχρι σήμερα– κοινή τοποθέτηση CEOs επιχειρήσεων, οι οποίοι την 1η Νοεμβρίου 2019 θα στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τη νέα ηγεσία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και συγκεκριμένα προς τους Ursula von der Leyen – Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Charles Michel – Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και David Maria Sassoli – Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πως από κοινού μπορούν να υλοποιήσουν τη φιλόδοξη στρατηγική για μία βιώσιμη Ευρώπη με ορίζοντα το 2030.

Η δήλωση υποστήριξης του «CEOs Call to Action & Collaboration» απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και παραμένει ανοιχτή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Η δήλωση στήριξης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω επικοινωνίας με το CSR HELLAS (info@csrhellas.org), το οποίο αποτελεί τον εθνικό θεσμικό φορέα για θέματα εταιρικής υπευθυνότητας και βιωσιμότητας.

Είναι χαρακτηριστικό, πως την προηγούμενη εβδομάδα η νέα Πρόεδρος της ΕΕ Ursula von der Leyen αναγνώρισε την ανάγκη για ανάληψη δράσεων αυτής της μορφής, εκφράζοντας την επιθυμία της να καταστήσει την Ευρώπη έναν τόπο που δεν αφήνει κανέναν πίσω, όντας η πρώτη ουδέτερη κλιματικά ήπειρος στον κόσμο έως το 2050, καθώς και την πρόθεσή της να υποβάλει προς ψήφιση τον πρώτο ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα, αλλά και μια νέα πράσινη διαπραγμάτευση για την Ευρώπη εντός των πρώτων 100 ημερών της θητείας της, παράλληλα με ένα πλήρες σχέδιο ενίσχυσης των επενδύσεων που μπορούν να συμβάλλουν στην δημιουργία μίας βιώσιμης Ευρώπης.

Αξίζει να αναφερθεί πως η πρωτοβουλία συμπίπτει με αντίστοιχη που ανακοινώθηκε πρόσφατα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, οι οποίες είναι μέλη του Business RoundTable, δημοσιοποίησαν μια κοινή δήλωση ως προς την ευθυγράμμιση των στόχων τους, στην προσπάθεια ανάσχεσης των παγκόσμιων προκλήσεων με επίκεντρο την κλιματική κρίση.

Η πρόσκληση «CEOs Call to Action & Collaboration» ξεπερνά την προσέγγιση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και ζητά από τις επιχειρήσεις να αναλάβουν μια πιο στρατηγική δέσμευση ως προς την δημιουργία διαμοιραζόμενης αξίας, μέσω πρακτικής εφαρμογής καινοτόμων προσεγγίσεων και συνεργατικής δράσης με την εφοδιαστική τους αλυσίδα, καθώς και με άλλες ομοειδείς εταιρείες.

Ωστόσο, η μετάβαση αυτή απαιτεί ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης των ανώτατων και ανώτερων στελεχών διοίκησης, προκειμένου να εξοπλιστούν να τις κατάλληλες γνώσεις και να ενημερωθούν για σχετικές καλές πρακτικές που υλοποιούνται από πλήθος επιχειρήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Προς την κατεύθυνση αυτή, το CSR HELLAS ανέλαβε πρωτοβουλία δημιουργίας του πρώτου θερινού σχολείου για την εταιρική υπευθυνότητα και βιωσιμότητα. Το Summer School on CSR αποτελεί την πρώτη σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την επαγγελματική εκπαίδευση στη χώρα μας, μέσω συνεργασίας του CSR HELLAS με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το American College of Greece και θα πραγματοποιηθεί από 23-27 Σεπτεμβρίου 2019 στην Αθήνα.

Το σύνολο της εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα με τη συμμετοχή διεθνούς φήμης καθηγητών, τόσο από τη χώρα μας όσο και από το εξωτερικό, με το περιεχόμενο να καλύπτει το σύνολο των θεμάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση της υπευθυνότητας και βιωσιμότητας. Η παρακολούθηση του πενθήμερου Summer School on CSR εξασφαλίζει τη λήψη πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης με 10 μονάδες ECTS, ενώ είναι δυνατή η συμμετοχή και σε μεμονωμένες ημέρες. Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2019, ενώ περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ειδική σελίδα του προγράμματος www.sustainabilityschool.eu.

Πηγή: Epixeiro.gr