Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων: Πρόσκληση για την επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Χρηματοδότησης του “InnovFin SME Guarantee Facility”

    Από: Startup Team
πηγή: epixeiro.gr

To Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ανακοίνωσε πρόσφατα, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Χρηματοδότησης στο Πλαίσιο του Εργαλείου Παροχής Εγγυήσεων «InnovFin SME Guarantee Facility».

Το Εργαλείο Παροχής Εγγυήσεων «InnovFin SME Guarantee Facility» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων αποτελεί πρωτοβουλία της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο Πλαίσιο της Προτεραιότητας «Access to Risk Finance» του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» της ΕΕ για Έρευνα και Καινοτομία (Ε&Κ). Μέσα από το Εργαλείο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων θα παρέχει εγγυήσεις για κάλυψη μέρους των ζημιών που ενδέχεται να προκύψουν από την παροχή δανείων, χρηματοδοτικών μισθώσεων και εγγυήσεων που κυμαίνονται μεταξύ 25.000 – 7.500.000 Ευρώ από Ενδιάμεσους Φορείς Χρηματοδότησης σε τεχνολογικά καινοτόμες (R&I-Driven) Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) και επιχειρήσεις μικρής κεφαλαιοποίησης (250 – 499 Εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης) για επενδύσεις στον τομέα της Ε&Κ. Το εν λόγω εργαλείο αναμένεται να συνεισφέρει στην βελτίωση του κλίματος σε σχέση με την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε δανεισμό.

Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ταμεία από την Ελλάδα και την Κύπρο, μπορούν να επωφεληθούν από το Εργαλείο «InnovFin SME Guarantee Facility» προς όφελος της ενίσχυσης της ρευστότητας και του δανεισμού προς τις ελληνικές και κυπριακές επιχειρήσεις αντίστοιχα.

Επιλέξιμοι φορείς στο πλαίσιο του Εργαλείου είναι δημόσια ή ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ταμεία τα οποία παρέχουν δανεισμό, χρηματοδοτικές μισθώσεις ή εγγυήσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες και τα οποία είναι εγκατεστημένα στις χώρες μέλη της ΕΕ ή σε συνεργαζόμενες χώρες. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να υποβάλουν τα σχετικά Έγγραφα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ανά πάσα στιγμή και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020. Οι αιτήσεις θα εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τους επιλέξιμους φορείς, τις προϋποθέσεις και τους κανονισμούς συμμετοχής, υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Ταμείου επενδύσεων.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
epixeiro.gr