3rd CEO Challenge: H μεγαλύτερη παγκόσμια έρευνα Ηγεσίας

    Από: Startup Team

Οικοδομώντας Ικανότητα: εναρμόνιση, ευελιξία και ταλέντα είναι οι παράγοντες που θα οδηγήσουν στην καινοτομία και την ανάπτυξη

Παρά την αβεβαιότητα και τις προκλήσεις που διακρίνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε τοπικό επίπεδο, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιβιώσουν εφόσον υιοθετήσουν μια στρατηγική συνολικής προσέγγισης και την ακολουθήσουν με συνέπεια και υψηλό αίσθημα ηθικής. Είναι επιτακτική ανάγκη η δημιουργία κλίματος, όπου τα στελέχη επιχειρήσεων και ιδίως οι CEOs είναι πρόθυμοι να αναλάβουν τους κινδύνους που παρουσιάζονται. Η ανάπτυξη ταλέντων αποτελεί προτεραιότητα, αλλά θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην καλλιέργεια κριτικού πνεύματος στα ταλέντα, διότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό που προάγει τη συλλογική αριστεία. Άλλωστε, με δεδομένους τους εντονότατους ρυθμούς τεχνολογικής ανάπτυξης, οι επενδύσεις στις δεξιότητες καινοτομίας πρέπει όχι μόνο να διατηρηθούν αλλά και να επεκταθούν στην κατεύθυνση αξιοποίησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) με στόχο την εσωτερική κατανομή της γνώσης στις επιχειρήσεις. Εξάλλου, μεγάλο βάρος πρέπει να δώσουν τόσο στη βιωσιμότητά τους, με κυρίαρχο στοιχείο την καταναλωτική ζήτηση όσο και στην ενίσχυση της επιχειρηματικής φήμης.

Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας που διενήργησε ο οργανισμός The Conference Board -με τη συνεργασία της ΕΕΔΕ για την Ελλάδα- και παρουσιάστηκε πρόσφατα στο πλαίσιο εκδήλωσης του Τομέα Ηγεσίας της ΕΕΔΕ.

Την έρευνα παρουσίασε ο κ. Charles Mitchell, Εκτελεστικός Διευθυντής, Γνώσης, Περιεχομένου & Ποιότητας, του Conference Board, ο οποίος επεσήμανε τις βασικές στρατηγικές που πρέπει να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις για να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις σε σχέση με το Ανθρώπινο Κεφάλαιο, την Καινοτομία, την Επιχειρησιακή Αριστεία, τις σχέσεις με τους πελάτες, το Ρυθμιστικό Πλαίσιο και τη Βιωσιμότητα. (βλ. παρακάτω αναλυτικά).

Απευθύνοντας χαιρετισμό στους συμμετέχοντες στην εκδήλωση, ο κ. Δημήτρης Α. Μαύρος, πρόεδρος του Τομέα Ηγεσίας της ΕΕΔΕ, επεσήμανε ότι οι κοινωνίες τείνουν να γίνουν κοινωνίες του εγώ εις βάρος του εμείς. «Όταν δίνεις προτεραιότητα στο εγώ γίνεται δύσκολη η επικοινωνία στο εσωτερικό τους, διότι γι’ αυτό το λόγο ο ένας δεν μπορεί να καταλάβει τη γλώσσα που μιλάει ο άλλος. Κατά συνέπεια, αυτό που προέχει είναι η εναρμόνιση στόχων με κυρίαρχη την έννοια του ‘θέλω και μπορώ’, ώστε να δημιουργηθεί συλλογικό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης». Στη συνέχεια, σημείωσε ότι είναι ανάγκη να αναβαθμιστούν οι ψηφιακές συμπεριφορές στη χώρα μας, δεδομένου ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο πρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΔΕ, κ. Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος, στον χαιρετισμό του, κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ανέφερε ότι η καλλιέργεια αποτελεσματικής επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, η ανάπτυξη ταλέντων και η ενίσχυση μιας κουλτούρας συλλογικότητας και υπευθυνότητας αποτελούν τα κύρια όπλα στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης.

Στη συζήτηση που ακολούθησε συμμετείχαν, εκτός από τον κ. Charles Mitchell, οι κ. Σίμος Αναστασόπουλος, Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Πετσιάβας ΑΕ και Μάριος Ψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος της PwC Greece, υπό τον συντονισμό της Δρ Βενετίας Κουσία, Γενικής Γραμματέως του Τομέα Ηγεσίας της ΕΕΔΕ και Προέδρου της Επιτροπής Απασχόλησης του Ελληνο- Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Οι στρατηγικές που προτάθηκαν αναλυτικά

Για το Ανθρώπινο Κεφάλαιο: Αποτελεσματική επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα. Βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης των επιδόσεων και της λογοδοσίας. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διευθυντικής ομάδας . Ανταμοιβή για την ανάληψη κινδύνων. Κατάρτιση και ανάπτυξη των εργαζομένων. Βελτίωση του πλάνου διαδοχής. Βελτίωση αποτελεσματικότητας των επικεφαλής ομάδων. Ενίσχυση της εταιρικής ταυτότητας με σκοπό την προσέλκυση των καλύτερων ταλέντων. Διατήρηση των ταλέντων που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά. Εστίαση στα ταλέντα που αναπτύσσονται εσωτερικά στην επιχείρηση για την κάλυψη βασικών θέσεων εργασίας. Απόδοση ευθύνης σχετικά με τη δέσμευση στη διευθυντική ομάδα και στους επικεφαλής.

Για την Καινοτομία: Ενθάρρυνση της ποικιλομορφίας στις ομάδες καινοτομίας. Έμφαση στην καινοτομία ως εταιρική αξία. Ανάπτυξη ηγετών που προωθούν την ανταλλαγή ιδεών στο πλαίσιο των ομάδων. Διατύπωση συγκεκριμένων στόχων καινοτομίας ως ποσοστό των συνολικών εσόδων. Δέσμευση σε στρατηγικές συμμαχίες με τους πελάτες, τους προμηθευτές και άλλους επιχειρηματικούς εταίρους. Δημιουργία κουλτούρας καινοτομίας με την προώθηση και επιβράβευση της επιχειρηματικότητας και της ανάληψης κινδύνων. Μεγαλύτερη επένδυση σε νέες τεχνολογίες. Ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας για όλους τους εργαζόμενους. Ανασχεδιασμός της διάδρασης με τους πελάτες μέσω εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης. Διευκόλυνση των πρωτοβουλιών για καινοτομία με τον επανασχεδιασμό των θέσεων εργασίας. Εφαρμογή εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης για την διάδοση της γνώσης εσωτερικά.

Για την Επιχειρησιακή Αριστεία: Μεγαλύτερη επένδυση στις νέες τεχνολογίες. Υποστήριξη της ικανότητας των εργαζόμενων να προσαρμόζονται και να υποστηρίζουν προσπάθειες για αλλαγή. Βελτίωση της απόδοσης και της λογοδοσίας των στελεχών. Στόχευση στη μείωση των βασικών εξόδων. Βελτίωση της διαχείρισης χρηματικών πόρων. Ανάπτυξη των εσωτερικών ταλέντων προκειμένου να αναλάβουν διευθυντικό ρόλο. Επιδίωξη καλύτερης ευθυγράμμισης της στρατηγικής, των στόχων και των οργανωσιακών ικανοτήτων. Αύξηση της δέσμευσης των εργαζομένων για βελτίωση της παραγωγικότητας. Βελτίωση της οργανωσιακής ευελιξίας.

Για τις σχέσεις με τους πελάτες: Εξατομικευμένο μάρκετινγκ, προώθηση, και επικοινωνιακές εκστρατείες για βασικές ανάγκες των πελατών. Αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας, με σκοπό την ενίσχυση της εταιρικής ταυτότητας. Ανάπτυξη μιας πιο εξωστρεφούς πελατοκεντρικής κουλτούρας. Χρησιμοποίηση πληροφοριών ανταγωνισμού για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών των πελατών. Αύξηση της ταχύτητας ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών. Βελτίωση της ποιότητας προϊόντων/υπηρεσιών. Προσωπική δέσμευση με τους βασικούς πελάτες. Παροχή κινήτρων στους εργαζόμενους για τη βελτίωση του βαθμού δέσμευσης των πελατών. Διεύρυνση του φάσματος προϊόντων/υπηρεσιών. Εξασφάλιση της συμμόρφωσης με την εταιρική ταυτότητα μεταξύ των στρατηγικών εταίρων και των προμηθευτών. Ευθυγράμμιση των πρακτικών που ακολουθεί η διευθυντική ομάδα με τις εταιρικές αξίες.

Για το Ρυθμιστικό Πλαίσιο: Αναθεώρηση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης για αντιμετώπιση κρίσεων (π.χ. γεωπολιτικές, πολιτικές, μετεγκατάστασης εργαζόμενων). Μείωση της αστάθειας στις ταμειακές ροές. Βελτίωση της οργανωσιακής ευελιξίας. Περιορισμός της έκθεσης σε επικίνδυνες χώρες/περιοχές. Εστίαση σε ανταγωνιστικές ευκαιρίες που δημιουργούνται από το ρυθμιστικό πλαίσιο. Διαχείριση νομισματικού κινδύνου. Ενίσχυση των εσωτερικών διαδικασιών κανονιστικής συμμόρφωσης. Ενσωμάτωση των κινδύνων στον κυβερνοχώρο στις υφιστάμενες διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου και διακυβέρνησης. Διαμόρφωση, συντονισμός και έλεγχος των σχεδίων απόκρισης σε συµβάντα σε όλο το εύρος της επιχείρησης. Επιβολή συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τη δωροδοκία και τη διαφθορά σε όλους τους τόπους δραστηριότητας.

Για τη Βιωσιμότητα: Διασφάλιση της βιωσιμότητας ως μέρους της εταιρικής ταυτότητας και της στρατηγικής μάρκετινγκ. Ενθάρρυνση και υποστήριξη του εθελοντισμού σε εταιρικό επίπεδο. Ενσωμάτωση των στόχων βιωσιμότητας (μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, νερού και άλλων πόρων) μεταξύ των στόχων εταιρικής στρατηγικής. Ανάλυση της βιωσιμότητας για το φάσμα των προσφερόμενων προϊόντων (π.χ. ανάλυση του κύκλου ζωής). Στόχευση των προσπαθειών καινοτομίας για να δημιουργηθεί ένα φάσμα βιώσιμων προϊόντων/υπηρεσιών. Ανάπτυξη στρατηγικής για βιώσιμη τιμολόγηση των προϊόντων. Υποστήριξη εταιρικών προγραμμάτων για μείωση απορριμμάτων και πρόληψη ρύπανσης. Περιορισμός της κατανάλωσης σε ενέργεια, νερό και άλλους σπάνιους πόρους. Ενσωμάτωση των στόχων βιωσιμότητας μεταξύ των προσωπικών στόχων των εργαζόμενων. Εναρμόνιση εταιρικών φιλανθρωπικών δράσεων με την επιχειρηματική στρατηγική.

 

Οι έξι τάσεις που διαφαίνονται για τους CEOs σε παγκόσμιο επίπεδο είναι οι εξής:

–       Βελτίωση των οργανωσιακών ικανοτήτων, προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα και να ενισχυθεί η καινοτομία

–       Αντιμετώπιση του ελλείμματος σε ταλέντα, που βρίσκεται πλέον σε κρίσιμο σημείο παγκοσμίως

–       Ενίσχυση του βαθμού εναρμόνισης και ευελιξίας των επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας την αποτελεσματική εσωτερική επικοινωνία

–       Άμβλυνση των κινδύνων μέσω της αποτελεσματικότερης διαχείρισης κόστους και της βελτίωσης των διαδικασιών

–       Διαχείριση της ποικιλομορφίας εντός του οργανισμού προς όφελος της καινοτομίας και της συνολικής απόδοσης

–       Οικοδόμηση ισχυρής οργανωσιακής κουλτούρας με επίκεντρο την παραγωγικότητα

Σχετικά με τον οργανισμό «The Conference Board»

Το Conference Board είναι μία παγκόσμια και ανεξάρτητη ένωση μελών με σκοπό την διεξαγωγή ερευνών για το δημόσιο συμφέρον. Η αποστολή του είναι μοναδική: Να προσφέρει στους κορυφαίους οργανισμούς στον κόσμο τις  πρακτικές γνώσεις που χρειάζονται για να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, στοχεύοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση της κοινωνίας των πολιτών. Το Conference Board έχει έναν βασικό στόχο: Να αποτελεί την εγκυρότερη και πιο ανεξάρτητη πηγή οικονομικής και επιχειρηματικής γνώσης και να υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στο να κατανοήσουν και να ασχοληθούν με τα πιο κρίσιμα ζητήματα της εποχής μας αλλά και να πάρουν τις σωστές στρατηγικές αποφάσεις για το μέλλον.

Διεξάγει έρευνες και συγκαλεί τους ηγέτες των επιχειρήσεων σε φόρουμ συζητήσεων, μικρά και μεγάλα, δημόσια και ιδιωτικά, στα θέματα που απασχολούν την επιχειρηματική κοινότητα όπως Εταιρική Ηγεσία, Οικονομία, Τάσεις της Αγοράς, Δημιουργία Προστιθέμενης Αξίας κ.α.

Η ΕΕΔΕ από το 2012 έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το Conference Board με σκοπό την αμοιβαία ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την υλοποίηση διεθνών ερευνών και την από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων.

Σχετικά με την Έρευνα CEO Challenge

Η έρευνα διεξάγεται κάθε χρόνο από το 1999, από τον Οργανισμό The Conference Board, σε συνεργασία με διακεκριμένες επιχειρήσεις ανά τον κόσμο, με σκοπό να παρέχει στους επιχειρηματικούς ηγέτες γνώση σχετική με τις μελλοντικές προκλήσεις που πρόκειται να αντιμετωπίσουν παγκοσμίως οι επιχειρήσεις και τις επικρατέστερες στρατηγικές για την αντιμετώπισή τους. Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων, πιστή στη δέσμευσή της να συμβάλλει στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση των Επιχειρήσεων, συμμετείχε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, στην παγκόσμια έρευνα «The CEO Challenge»