Επίσημη ίδρυση της Εταιρείας Ελληνικό Κέντρο Προσθετικής Κατασκευής – ΕΚΕΠΕΚ ΑΕ

    Από: Startup Team

Η εταιρεία με επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Προσθετικής Κατασκευής – ΕΚΕΠΕΚ ΑΕ»  (Hellenic Center for Additive Manufacturing S.A. – HCAM)  ανακοινώνει την ίδρυση και λειτουργία της με έδρα την Πάτρα, στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Το έναυσμα για την ίδρυση της ΕΚΕΠΕΚ ΑΕ ήταν η διαπίστωση πως ο τομέας της Προσθετικής Κατασκευής (Additive Manufacturing) αποτελεί μια μετασχηματιστική προσέγγιση στη βιομηχανική παραγωγή, η οποία  επιτρέπει την ταχύτατη και ευέλικτη παραγωγή εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και συστημάτων με επιθυμητές ιδιότητες κυρίως με την τεχνολογία που είναι γνωστή με τον όρο τρισδιάστατη εκτύπωση (3D Printing).

Η ΕΚΕΠΕΚ ΑΕ φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα μοναδικό one – stop – shop στην Νοτιοανατολική (ΝΑ) Ευρώπη, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες και τεχνολογικές λύσεις, έρευνα, κατάρτιση και εκπαίδευση προς όλους τους ενδιαφερόμενους στον τομέα της Προσθετικής Κατασκευής (ΠΚ), επιτρέποντας την ενσωμάτωση πρωτοπόρων προσεγγίσεων και τεχνολογιών από πλήθος καινοτόμων εταιρειών που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός Ελλάδας.

Η ίδρυση και λειτουργία της ΕΚEΠEΚ AE έχει σαφείς και ξεκάθαρους στόχους όσον αφορά τη δράση της και τα αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Εκσυγχρονισμός της Eλληνικής οικονομίας μέσω της τεχνολογικής αναβάθμισης των Eλληνικών εταιρειών που υστερούν στην αφομοίωση τεχνολογιών 3Dprinting,
 • Προώθηση των τεχνολογιών ΠΚ για την ευρύτερη διάδοση και χρήση τους από τους τελικούς χρήστες,
 • Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς επιχειρήσεις/χρήστες για ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών βασιζόμενες σε τεχνολογίες ΠΚ,
 • Εκπαίδευση νέων επιστημόνων και στελεχών επιχειρήσεων, δίνοντάς τους τις κατάλληλες γνώσεις, εμπειρία και τεχνογνωσία για να στελεχώσουν με επιτυχία επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων που μπορούν να επωφεληθούν από τις ΠΚ,
 • Δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας που θα ανταποκρίνονται στις επικείμενες εργασιακές αλλαγές που πρόκειται να επιφέρει η 4η βιομηχανική επανάσταση,
 • Ουσιαστική και πολλαπλή ενίσχυση της Eλληνικής οικονομίας μέσω της εδραίωσής της ως σημαντικού πυλώνα αριστείας σε 3D τεχνολογίες, καλύπτοντας την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή,
 • Εξάπλωση των δραστηριοτήτων της ΕΚΕΠΕΚ ΑΕστην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της ΝΑ Ευρώπης από την οποία απουσιάζει ένα κέντρο πλήρους υποστήριξης σε θέματα ΠΚ,
 • Συμβολή στον ευρύτερο εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των χωρών της ΝΑ Ευρώπης που εμφανίζουν έλλειμμα στην αφομοίωση νέων τεχνολογιών.

Στο μετοχικό σχήμα της ΕΚΕΠΕΚ ΑΕ, συμμετέχουν εννιά  (9) ισχυρά καινοτόμοι φορείς (οκτώ επιχειρήσεις και ένα ερευνητικό ίδρυμα) με έντονη παρουσία στον Ελληνικό, αλλά και διεθνή χώρο:

 • CBL Patras SA
 • Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
 • MIRTEC SA (EBETAM AE)
 • LINO AEBE
 • MONOΛΙΘΟΣ ΕΠΕ
 • NewelevenCapital
 • OHB HELLAS
 • RAYMETRICS AE
 • UBITECH

Σε βάθος χρόνου, και με την κατάλληλη στελέχωση και χρηματοδότηση της ΕΚΕΠΕΚ ΑΕ, προβλέπεται η εδραίωσή της ως Κέντρου Αριστείας σε θέματα ΠΚ, το οποίο θα τοποθετήσει την Ελλάδα στον χάρτη των παγκόσμιων ηγετών και θα ικανοποιεί ένα πλήθος πελατών απ’ όλον τον κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΚΕΠΕΚ ΑΕ θα αναζητήσει άμεσα άτομα για την ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού  της.

Σημειώνεται επίσης ότι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) έχει εγκρίνει χρηματοδότηση μέσα από την Δράση ‘Κέντρα Ικανοτήτων’ για την πρωτοβουλία αυτή, ώστε να συμβάλει δυναμικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στη Δυτική Ελλάδα αλλά και σε όλη τη Χώρα.