Κοινοπραξία ερευνητικού έργου ΕΔΚ με διακριτικό τίτλο THERMO-DIGESTATE στην AGROTICA

    Από: Startup Team

Η κοινοπραξία (BIO2CHP, BLAG, IKH, KiNNO, QLAB) του ερευνητικού έργου Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ «THERMO-DIGESTATE: Βελτίωση της Αειφορίας Εγκαταστάσεων Βιοαερίου μέσω Ενεργειακής Αξιοποίησης των Υπολειμμάτων Αναερόβιας Χώνευσης» θα παραβρεθεί στην επαγγελματική έκθεση AGROTICA στις 20-23 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Επισκεφτείτε το περίπτερο της BIO2CHP στην έκθεση της AGROTICA για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία και τις λύσεις τις οποίες μπορεί να προσφέρει σε παραγωγούς και κατασκευαστές στο χώρο του βιοαερίου η τεχνολογία που αναπτύσσεται στο έργο THERMODIGESTATE.

 

Το Έργο

Οι μονάδες βιοαερίου παράγουν μεγάλες ποσότητες οργανικών υπολειμμάτων οι οποίες συνήθως αξιοποιούνται, μέσα από μια χρονοβόρα και υψηλού κόστους διαδικασία για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού/κομπόστ. Η μεγάλη περιεκτικότητα του κομπόστ σε Ν2 απαιτεί το διαμοιρασμό του σε μεγάλη ακτίνα, το οποίο συνεπάγεται υψηλό κόστος μεταφοράς.

Η τεχνολογική λύση που προκύπτει από το έργο THERMO-DIGESTATE είναι ένα καινοτόμο σύστημα ενεργειακής αξιοποίησης οργανικών υπολειμμάτων, το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα μετατροπής στερεών οργανικών υπολειμμάτων σε ένα καύσιμο αέριο. Το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της τεχνολογίας είναι η δυνατότητα αξιοποίησης εύρους στερεής υπολειμματικής βιομάζας – καθώς και μιγμάτων – σε μικρή κλίμακα.

Το έργο THERMO-DIGESTATE υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-05187).