Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας κατά ISO 22301:2019 για την Pylones Hellas

    Από: Startup Team

H Pylones Hellas, πάροχος ψηφιακών τεχνολογιών και ασφάλειας διαδικτύου, με μακρά παρουσία 25 και πλέον ετών σε Ελλάδα, Κύπρο και Ν.Α. Ευρώπη, ολοκλήρωσε με επιτυχία την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 22301:2019 ύστερα από τη διαδικασία επιθεώρησης της TÜV AUSTRIA HELLAS, ηγετικού φορέα πιστοποίησης της χώρας.

Η Pylones Hellas δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της διασφάλισης λειτουργίας και ποιότητας των υπηρεσιών της εδώ και 25 χρόνια επιβεβαιώνει με την πιστοποίηση αυτή ότι είναι σε θέση να διασφαλίζει τη συνέχεια της επιχειρηματικής παράδοσης των προϊόντων και των υπηρεσιών της μετά την εμφάνιση καταστροφικών γεγονότων (π.χ. φυσικές καταστροφές, ανθρωπογενείς καταστροφές κ.λπ.).

Η σημαντικότητα της πιστοποίησης αυτής έγκειται στο γεγονός πως εξασφαλίζονται τόσο η πιστοποιημένη εταιρεία, δηλαδή η Pylones, για την συνέχεια της λειτουργίας της σε ενδεχόμενες καταστροφές όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω, όσο και οι υφιστάμενοι και μελλοντικοί της πελάτες που θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τις υπηρεσίες της εταιρείας σε μια σοβαρή συγκυρία.

Η εταιρεία είναι, επίσης, πιστοποιημένη κατά το πρότυπο ISO 9001:2015, που  αφορά στην εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για το σύνολο των υπηρεσιών της, καθώς και με το πρότυπο ISO 27001:2013, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις αναφορικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών της, αλλά και με το κατά ISO/IEC 20000-1:2018, Σύστημα Διαχείρισης Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής.

«Με την πιστοποίηση αυτή, η Pylones Hellas, λαμβάνει υπόψιν της τα ισχύοντα πρότυπα, τη νομοθεσία, τους κανονισμούς, καθώς και τις οδηγίες εφαρμογής τους σε όλες τις δραστηριότητες της. Η εταιρεία, δεσμεύεται να θέτει στρατηγικούς στόχους επιχειρησιακής συνέχειας για όσους την εμπιστεύονται και να διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για την επίτευξή τους. Παράλληλα τους παρακολουθεί και τους αξιολογεί τακτικά, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνεχής καταλληλότητά τους.» δηλώνει ο κ. Εμμανουήλ Νέτος, Διευθύνων Σύμβουλος της Pylones Hellas.

 

 

Τι είναι η πιστοποίηση « ISO 22301» ;

Η πιστοποίηση ISO 22301 εξασφαλίζει πως ο κάτοχος, διαθέτει ένα διασφαλισμένο σύστημα, το οποίο φροντίζει να διαχειρίζεται τυχόν κινδύνους από διάφορες δραστηριότητες και να αναλύει τις επιπτώσεις αυτών των κινδύνων. Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή του ISO 22301 περιλαμβάνει όχι μόνο τον καθορισμό οργανωτικών κανόνων που απαιτούνται για την αποτροπή περιστατικών που προκαλούν αναταραχή και δυσλειτουργία σε μία επιχείρηση, αλλά ακόμη σχεδιάζει και διαθέτει τεχνικούς και άλλους πόρους για να καταστήσει δυνατή τη συνέχεια και την ανάκτηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε κάθε περίπτωση.