Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε η Θ.Ε.Α. του ΕΒΕΑ, ο Δήμος Αγ. Βαρβάρας και το Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής

    Από: Startup Team

Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ της Θερμοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.) του ΕΒΕΑ, του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Το Μνημόνιο που υπέγραψαν ο πρόεδρος του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, Λάμπρος Μίχος και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Παναγιώτης Καλδής, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονομίας γενικότερα, την προώθηση της επιστημονικής έρευνας, τη βελτίωση του κλίματος της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής ευημερίας στην Δυτική Αττική σε θέματα μεταφοράς τεχνογνωσίας και αξιοποίησης των καινοτομικών ιδεών.

Το μνημόνιο έχει δύο σκέλη:

Α.
1.στη στοχευμένη σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα σε τομείς όπου υπάρχει κρίσιμη μάζα ερευνητικού δυναμικού και επιχειρήσεων,
2.στη δημιουργία νέας ροής έναρξης καινοτόμων επιχειρήσεων (startup),
3.στην καλύτερη αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών/υποστηρικτικών εργαλείων που μετασχηματίζουν ερευνητικά αποτελέσματα σε προϊόντα που μπορούν να διατεθούν στη διεθνή αγορά,
4.στην από κοινού διοργάνωση Ημερίδων/Συνεδρίων, που ως στόχο θα έχουν τη διάχυση της γνώσης στην επιχειρηματική και ερευνητική κοινότητα,
5. στην από κοινού συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα: τα μέρη μπορούν να συνεργασθούν με σκοπό τη διαχείριση και υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων. Η τεχνογνωσία των μερών εγγυάται την αποτελεσματικότητά τους στον τομέα αυτό,
6.την από κοινού διενέργεια ερευνών για θέματα επιχειρηματικότητας που άπτονται των αρμοδιοτήτων/σκοπών και των δύο μερών και
7.στην υλοποίηση από κοινού δράσεων για την προσέλκυση ερευνητών και επενδυτών.

Β. Τα τρία μέρη ανακοινώνουν την ίδρυση θερμοκοιτίδας πολιτιστικής καινοτομίας για την δημιουργία σύγχρονου πολιτιστικού προϊόντος, την ενίσχυση, προβολή και ανάδειξη των startups και των εταιρειών πολιτιστικής δημιουργίας.

Η χρηματοδότηση της ίδρυσης της θερμοκοιτίδας προκύπτει από τα προγράμματα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας: Α) «Δημιουργία Θερμοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων» που εντάσσεται στο πλαίσιο της ΒΑΑ /ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας – ΕΠ ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και Β) «Επανάχρηση (αλλαγή χρήσης) και Αποκατάσταση Βιομηχανικού Κτηρίου Συγκροτήματος παλαιού εργοστασίου Βιοχρώμ σε Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων και Γραφείων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας» που εντάσσεται στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και η τεχνογνωσία σύστασης και λειτουργίας της παρέχεται από τη Θ.Ε.Α.