Αναπτυξιακό νομοσχέδιο: Οι αλλαγές που φέρνει για επιχειρηματικότητα και επενδύσεις

    Από: Startup Team

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκαν οι αλλαγές που φέρνει στην επιχειρηματικότητα το αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου.

Η προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων και η απλοποίηση της αδειοδότησης είναι δύο από τους άξονες του νέου αναπτυξιακού νομοσχεδίου.

Στις αλλαγές που τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση περιλαμβάνονται ρυθμίσεις με σκοπό να αντιμετωπιστεί το φάσμα στρεβλώσεων που θέτουν εμπόδια στην επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ.

Για την πραγματοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων επιτρέπονται συγκεκριμένες παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, εφ’όσον κρίνεται απαραίτητο για την πραγματοποίηση της επένδυσης.

Αναφορικά με τη δημιουργία ενιαίου ψηφιακού χάρτη προβλέπεται ότι οι φορείς του Δημοσίου υποχρεούνται να παραχωρήσουν στα αρμόδια όργανα, εντός έξι μηνών, ηλεκτρονική πρόσβαση στο σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων που κατέχουν στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους.

Για τα επιχειρηματικά πάρκα, οι επιχειρήσεις που θα εγκαθίστανται, θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης έγκρισης λειτουργίας και θα υπόκεινται σε καθεστώς γνωστοποίησης

Επίσης, οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στα Επιχειρηματικά Πάρκα αποκτούν δικαίωμα επί του χώρου εγκατάστασής τους:

  • είτε με τη μεταβίβαση σε αυτές από τον ιδιοκτήτη της κυριότητας οικοπέδων και οικοδομημάτων που βρίσκονται σε αυτά,
  • είτε με τη σύσταση επ`αυτών άλλου εμπράγματου δικαιώματος είτε με την εκμίσθωση αυτών ή με άλλη ενοχική σχέση.

Εν τω μεταξύ, σε ό,τι αφορά την απλοποίηση της αδειοδότησης βιομηχανικών δραστηριοτήτων, δεν θα απαιτείται πλέον έγκριση εγκατάστασης για τις δραστηριότητες που εγκαθίστανται, εκσυγχρονίζονται ή επεκτείνονται σε περιοχές στις οποίες καθορίζονται χρήσεις γης βιομηχανίας – βιοτεχνίας.

Επίσης, στο νομοσχέδιο προβλέπεται και η δημιουργία Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας. Κύρια αποστολή θα έχει την κυλιόμενη μέτρηση και αποτύπωση των διοικητικών βαρών, τα οποία προκύπτουν από τη νομοθεσία και τις κανονιστικές πράξεις της διοίκησης, προς πολίτες, επιχειρήσεις και δημοσίους υπαλλήλους. Επιπρόσθετα, θα αναλάβει τη σύνταξη ετήσιων αναφορών για τις τάσεις της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα.

Για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η αρμόδια υπηρεσία του κάθε επιμελητηρίου, με την παραλαβή της αίτησης, των δικαιολογητικών και των συνοδευτικών εγγράφων, θα προβαίνει στην πρωτοκόλληση της αίτησης και θα ελέγχει τα δικαιολογητικά και συνοδευτικά έγγραφα, όπου προβλέπεται και εφόσον από τον έλεγχο δεν προκύψει κώλυμα καταχώρησης, η αρμόδια υπηρεσία θα προβαίνει στις καταχωρήσεις, το αργότερο μέχρι τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα παραλαβής της αίτησης ή από την ημέρα κατά την οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες κοινοποιήσουν στην προαναφερόμενη υπηρεσία τις πράξεις τους.

Για την Αναπτυξιακή Τράπεζα προβλέπεται ότι το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου στην εταιρεία δεν επιτρέπεται να κατέλθει του 50% και μιας επιπλέον μετοχής επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου.