Επταήμερη εργασία: Τι ορίζει ο νόμος και τι απαγορεύεται

    Από: Startup Team

Στη χώρα µας προβλέπεται σύστηµα εξαήµερης ή πενθήµερης εργασίας. Κατόπιν συµφωνίας εργοδότη και εργαζοµένου, δύναται να συµφωνηθεί ότι ο εργαζόµενος θα απασχολείται είτε 6 ηµέρες την εβδοµάδα επί 7 ώρες ηµερησίως, είτε 5 ηµέρες την εβδοµάδα επί 8 ώρες ηµερησίως. Η επιλογή του ενός εκ των δύο συστηµάτων είναι υποχρεωτική. Ως εκ τούτου, αυτά δεν δύναται να εφαρµοστούν παράλληλα. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι ο εργοδότης δεν δύναται να απασχολεί κατά βούληση τον εργαζόµενο, π.χ. µία εβδοµάδα πέντε ηµέρες, την επόµενη έξι και ούτω καθ’ εξής.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις όπου ισχύει πενθήµερο σύστηµα απασχόλησης, η ηµέρα του Σαββάτου θεωρείται εξαιρετέα. Εφόσον, λοιπόν, ο εργαζόµενος εργαστεί κατά την ηµέρα αυτή, η απασχόλησή του θεωρείται παράνοµη και ο εργοδότης οφείλει να του καταβάλει το καταβαλλόµενο ηµεροµίσθιό του προσαυξηµένο κατά 30%. Βέβαια, εφόσον συντρέχουν αυξηµένες και έκτακτες ανάγκες στην επιχείρηση, ο εργοδότης δύναται να απασχολήσει τον εργαζόµενο υπερωριακά, καταβάλλοντάς του το αντίστοιχο ποσό.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο εργαζόµενος δεν επιτρέπεται να εργάζεται παραπάνω από 13 ώρες ηµερησίως. Η απαγόρευση αυτή προκύπτει από το άρθρο 3 του ΠΔ 88/1999, µε το οποίο η χώρα µας κατ’ επιταγήν του ευρωπαϊκού νοµοθέτη µετέφερε στο εσωτερικό µας δίκαιο την Οδηγία 93/104/ΕΚ. Επιπλέον, ορίζεται ότι είναι υποχρεωτική η χορήγηση εβδοµαδιαίας ανάπαυσης, διάρκειας τουλάχιστον 24 συνεχόµενων ωρών.

Καταρχήν η ηµέρα ανάπαυσης χορηγείται την Κυριακή. Εφόσον βέβαια αυτό δεν είναι εφικτό, η ηµερήσια εβδοµαδιαία ανάπαυση δύναται να δοθεί, κατόπιν συµφωνίας, οποιαδήποτε άλλη εργάσιµη ηµέρα. Από την πρόβλεψη αυτή συνάγεται το συµπέρασµα ότι απαγορεύεται ένας εργαζόµενος να απασχολείται 7 ηµέρες την εβδοµάδα. Μια ενδεχόµενη διαφορετική συµφωνία προσκρούει ευθέως σε αναγκαστικές διατάξεις δηµόσιας τάξης και ως εκ τούτου είναι απολύτως άκυρη.

Οι κανόνες αυτοί που αφορούν τα χρονικά όρια εργασίας εφαρµόζονται σε όλους τους εργαζόµενους που απασχολούνται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας. Πάντως, οι µισθωτοί δεν είναι απαραίτητο να απασχολούνται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης του εργοδότη. Οι προστατευτικές διατάξεις για τον χρόνο εργασίας καλύπτουν και τους εργαζόµενους που απασχολούνται υπό καθεστώς τηλεργασίας.

Πηγή: Ethnos.gr