ΟΑΕΔ: Δεύτερη επιχειρηµατική ευκαιρία σε 5.000 ανέργους

    Από: Startup Team

Εγκύκλιο µε οδηγίες για τους ανέργους που επιθυµούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα της δεύτερης επιχειρηµατικής ευκαιρίας που διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ εξέδωσε χθες ο ΕΦΚΑ.

Υπενθυµίζεται πως στο πρόγραµµα εντάσσονται ακόµη και οφειλέτες του ΕΦΚΑ οι οποίοι αποκτούν ενηµερότητα λόγω της ένταξής τους στο πρόγραµµα και παραµένουν ενήµεροι εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις (από το ποσό της επιχορήγησης του ΟΑΕΔ παρακρατείται 25% έναντι εξόφλησης των οφειλών τους). Το πρόγραµµα απευθύνεται σε 5.000 άνεργους, πρώην αυτοαπασχολουµένους, µε σκοπό την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Δικαιούχοι είναι άνεργοι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ΟΑΕΔ που αθροιστικά:

  • Εχουν διακόψει την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 µέχρι 6/8/2018 και δεν έχουν µεταβιβάσει την επιχείρησή τους σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθµού συγγένειας.
  • ∆εν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελµατική-επιχειρηµατική δραστηριότητα στο εξάµηνο 7/8/2018 – 6/2/2019.
  • Εχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασµό Ανεργίας τη µηνιαία εισφορά των 10 ευρώ για ένα τουλάχιστον έτος.
  • Εχουν πραγµατοποιήσει από τις 7/2/2019 και µετά νέα έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και έχει αξιολογηθεί το επιχειρηµατικό τους σχέδιο από τον ΟΑΕΔ θετικά ή δεν έχουν πραγµατοποιήσει έναρξη δραστηριότητας µε την προϋπόθεση ότι εντός 2µήνου από την προέγκριση θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας.
  • Εχουν εξοφλήσει ή ρυθµίσει οφειλόµενες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ ή οφείλουν εισφορές για τις οποίες δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης. Το πρόγραµµα εξασφαλίζει επιχορήγηση 12.000 – 24.000 ευρώ που µπορεί να φτάσει στην επέκταση έως και τα 36.000 ευρώ.

Μετά την τελική έγκριση ένταξης στο Πρόγραµµα και εντός 20 ηµερών ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηµα προς τον ΟΑΕΔ για την καταβολή της πρώτης δόσης επιχορήγησης, προσκοµίζοντας, µεταξύ άλλων, αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας.

Για τη χορήγηση του αποδεικτικού υποβάλλεται σχετική αίτηση µε την οποία συνυποβάλλονται:

  • Αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης ΟΑΕΔ περί ένταξης στο πρόγραµµα.
  • Εντυπο ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΚΕΑΟ, από το οποίο προκύπτει ο κωδικός πληρωµής οφειλής. Ο κωδικός πληρωµής θα αναγράφεται επί του αποδεικτικού ενηµερότητας προκειµένου να πιστωθεί το παρακρατηθέν επί της δόσης επιχορήγησης ποσό (25%) προς εξόφληση των βεβαιωµένων οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών.

Για τη χορήγηση της ασφαλιστικής ενηµερότητας λαµβάνονται υπόψη τα εξής:

  • Ελέγχεται η καταβολή τρεχουσών εισφορών από την ηµεροµηνία έναρξης δραστηριότητας και µετά.
  • Εάν οι προγενέστερες εισφορές έχουν εξοφληθεί ή ενταχθεί σε καθεστώς ρύθµισης που παραµένει ενεργή, η βεβαίωση χορηγείται αν τηρούνται οι όροι.
  • Εάν οι προγενέστερες οφειλές δεν έχουν ενταχθεί σε ρύθµιση, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας, µε το οποίο βεβαιώνονται το ύψος της οφειλής και η µη υπαγωγή της σε ρύθµιση. Η ενηµερότητα ισχύει για όλη τη διάρκεια του προγράµµατος µε την προϋπόθεση ότι καταβάλλονται οι τρέχουσες εισφορές. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 µήνες και οι δικαιούχοι δεσµεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους 3 µήνες.

Πηγή: ethnos.gr