ΟΑΕΔ: Επτά νέα προγράμματα για χιλιάδες ανέργους

    Από: Startup Team

Εφτά προγράμματα που αφορούν 36.500 ανέργους έχει προγραμματίσει να υλοποιήσει μέσα στο 2019 ο ΟΑΕΔ. Αυτή την περίοδο είναι ενεργό το πρόγραμμα «δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων ,με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας»  συνολικού προϋπολογισμού 80.000.000 ευρώ.

Αναμένεται επίσης να ανοίξουν σταδιακά το επόμενο χρονικό διάστημα οι δράσεις:

Πρόγραμμα νέων πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής, οικονομικής κατεύθυνσης για 3.000 ανέργους ηλικίας 24-29

Παρέµβαση επαγγελµατικής ενδυνάµωσης για 10.000 ανέργους ηλικίας 18-29 ετών

Στοχευμένη Κατάρτιση και πιστοποίηση 3.000 ανέργων θεωρητικών σπουδών σε κλάδους αιχµής»

Προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας και στήριξη νέων έως 29 ετών»

Β’ κύκλος του ειδικού προγράμματος απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων

Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης το οποίο αφορά νέους, που δεν έχουν επαγγελματική εκπαίδευση, δηλαδή, αποφοίτους γυμνασίου και ενιαίου λυκείου

Σε ότι αφορά το ενεργό πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων σκοπός του είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, οι οποίοι είχαν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Τους δίνεται δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω της δημιουργίας μίας νέας οικονομικής οντότητας.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα μήνες ενώ μετά τη λήξη του δωδεκαμήνου οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους τρεις μήνες. Οι ωφελούμενοι της δράσης έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν πριν τη λήξη της τρίμηνης δέσμευσης, αίτηση για επέκταση του διαστήματος επιχορήγησης για δώδεκα επιπλέον μήνες, το οποίο ξεκινά μετά το δεκαπεντάμηνο διάστημα του προγράμματος (επιχορήγηση και δέσμευση).

Το ποσό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:

έως 12.000 ευρώ για ατομικούς επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις) και μέλη νομικών οντοτήτων με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51% και 8.000 ευρώ για το 12μηνο επέκτασης του προγράμματος.
έως 9.000 ευρώ /ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και 5.000 ευρώ για το 12μηνο επέκτασης του προγράμματος.
έως οχτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ για το 12μηνο επέκτασης του προγράμματος./ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος και 4.000 ευρώ για το 12μηνο επέκτασης του προγράμματος.

Αναμενόμενα προγράμματα:

1.Πρόγραμμα νέων πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής, οικονομικής κατεύθυνσης για 3.000 ανέργους ηλικίας 24-29. Αφορά στην κατάρτιση ανέργων αποφοίτων σχετικών αντικειµένων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), µε έµφαση σε ειδικότητες που σχετίζονται µε την ανάπτυξη λογισµικού. Στόχος είναι να γίνει ένα ουσιαστικό βήµα στην κατεύθυνση της ψηφιακής αναβάθµισης και του παραγωγικού µετασχηµατισµού της οικονοµίας. Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται σε 40,2 εκατ. ευρώ.

2. Παρέµβαση επαγγελµατικής ενδυνάµωσης για 10.000 ανέργους ηλικίας 18-29 ετών. Αφορά απόφοιτους ∆ευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Προβλέπεται επένδυση σε ανθρώπινο δυναµικό σε κλάδους αιχµής της ελληνικής οικονοµίας, που εµφανίζουν σηµαντικές επιδόσεις, σε εξωστρέφεια και προοπτικές ανάπτυξης και ενίσχυση της κλαδικής διασύνδεσης της ελληνικής οικονοµίας – γέφυρες ανάµεσα σε κρίσιµους τοµείς όπως ο τουρισµός µε την αγροδιατροφή.

3. Στοχευµένη Κατάρτιση και πιστοποίηση 3.000 ανέργων θεωρητικών σπουδών σε κλάδους αιχµής. Η δράση αφορά ανέργους αποφοίτους σχολών Θεωρητικής Κατεύθυνσης έως 29 ετών. Δηµιουργεί νέες επαγγελµατικές διεξόδους σε άνεργους πτυχιούχους θεωρητικών αντικειµένων. Στις ενδεικτικές ειδικότητες αναφέρονται η διαχείριση κοινωνικών δικτύων, το marketing πολιτιστικών οργανισµών, η διοίκηση πολιτιστικών οργανισµών, η συµβουλευτική τρίτης ηλικίας και η αντιµετώπιση µαθησιακών δυσκολιών.

4. Προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας και τη στήριξη νέων έως 29 ετών. Οι 5000 ωφελούμενοι της δράσης  θα μπορούν να καταθέσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες και να ενισχυθούν .Το πόσο της ενίσχυσης μπορεί να φτάσει και τα 18.000 ευρώ.

5. Β’ κύκλος του ειδικού προγράμματος απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων.  Οι ωφελούμενοι ηλικίας 22-29 ετών θα απασχοληθούν σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς.

6. Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης. Αφορά νέους, που δεν έχουν επαγγελματική εκπαίδευση, δηλαδή, αποφοίτους γυμνασίου και ενιαίου λυκείου. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, από το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να ωφεληθούν 5.000 άτομα τα οποία θα απασχοληθούν σε θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα σε ειδικότητες όπως: υπάλληλοι γραφείου, πωλητές και σερβιτόροι.

Πηγή: Businessnews.gr