Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για brain drain και στήριξη επιχειρήσεων

    Από: Startup Team

Την ίδρυση ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών επιχειρηματικού κινδύνου (Fund of Funds), την χορήγηση χρηματικών επάθλων για την αντιμετώπιση του «brain drain» αλλά και τη δημιουργία δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας, προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας που κατατέθηκε στη Βουλή και που έχει ως αντικείμενο την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το δίκαιο της Ε.Ε. για το εμπορικό απόρρητο.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της πολιτικής «Μένω Ελλάδα – Επιστρέφω Ελλάδα – Γέφυρες Συνεργασίας/Γνώσης», που στόχο έχει την αντιμετώπιση του φαινομένου του «brain drain», προβλέπεται χορήγηση χρηματικών επάθλων, κατόπιν εξέτασης των σχετικών προτάσεων από επιτροπή, σε διακρατικά δίκτυα επιστημονικής-ερευνητικής συνεργασίας και σε προτάσεις επιχειρηματικών συνεργασιών που αφορούν στην παραγωγή συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας στην Ελλάδα. Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ κατ’ έτος.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα δημιουργίας Δομών Στήριξης Επιχειρήσεων στα κατά τόπους Επιμελητήρια, στοχεύοντας στις επιχειρήσεις και με σκοπό την υποστήριξη τους, μέσω συμβουλών, ενημέρωσης και διευκόλυνσης, για πάσης φύσεως επιχειρηματικά θέματα πραγματοποίησης και περαιτέρω ανάπτυξης των επιχειρηματικών τους σχεδίων. Η πλατφόρμα θα αναπτυχθεί από το ΕΚΤ και η χρηματοδότηση του προγράμματος θα πραγματοποιείται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει τα 15 εκατομμύρια ευρώ κατ’ έτος.

Τέλος, στα τρία σημεία που ξεχωρίζουμε σήμερα, προβλέπεται η εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου δυνατότητα ίδρυσης ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών επιχειρηματικού κινδύνου (Ταμεία Συμμετοχών), για την ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Η χρηματοδότηση των ταμείων θα πραγματοποιείται από το Εθνικό ή Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τα ταμεία αυτά θα μπορούν να ιδρύουν και να συμμετέχουν σε άλλα ειδικότερα ταμεία συμμετοχών, για την επίτευξη επιμέρους στόχων σε κλαδικό, περιφερειακό ή και σε εθνικό επίπεδο.

Με την χρηματοδότηση των ανωτέρω ταμείων προβλέπεται, ενδεικτικά, η δημιουργία νέων και η μεγέθυνση υφιστάμενων επιχειρήσεων (ιδίως εκείνων με έμφαση στις εξαγωγές, την καινοτομία και με δυνατότητες ανάπτυξης), η αναδιάρθρωση βιώσιμων επιχειρήσεων, η ανάπτυξη της αγοράς κεφαλαίων για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και όσων απασχολούν από 250 έως 500 εργαζόμενους.

Πηγή: Epixeiro.gr