Το ηλεκτρονικό εισιτήριο αύξησε τα έσοδα των λεωφορείων του ΟΑΣΑ

    Από: Startup Team

Επειτα από μία πενταετία συνεχούς πτώσης των εσόδων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ), το 2018 τελικά υπήρξε ανάκαμψη χάρις στην υποχρεωτική εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η ανάκαμψη είναι σημαντική, δεδομένου ότι μόνον η εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ) παρουσίασε στη διάρκεια της περασμένης χρονιάς αύξηση κύκλου εργασιών κατά 14,3%. Είναι η πρώτη φορά μετά το 2014 που τα έσοδα από πωλήσεις εισιτηρίων αυξήθηκαν για τις ΟΣΥ.

Το 2015 η εταιρεία είχε πωλήσεις ύψους 97,5 εκατ. ευρώ, το 2016 ύψους 87 εκατ. ευρώ κ.ο.κ. Σημειώνεται ακόμη ότι η ετήσια αύξηση μέσα στο 2018 θεωρείται ακόμη μεγαλύτερη από αυτή που παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις των ΟΣΥ, δεδομένου ότι η υποχρεωτική εφαρμογή του ενιαίου αυτόματου συστήματος συλλογής κομίστρου (ΑΣΣΚ) επιβλήθηκε από τη διοίκηση του ΟΑΣΑ για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2018. Αν συνυπολογιστεί σε 12μηνη βάση, δεν αποκλείεται να φτάνει ακόμη και το 30%, όπως κατά καιρούς έχει υποστηρίξει η διοίκηση του ΟΑΣΑ. Τα αποτελέσματα του τελευταίου αναμένεται να δημοσιοποιηθούν εντός των επόμενων ημερών.Επιπλέον, θα πρέπει να συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι στα λεωφορεία των ΟΣΥ δεν υφίστανται μπάρες εισόδου στους επιβάτες και συνεπώς η εισιτηριοδιαφυγή είναι υψηλότερη από ό,τι στα άλλα δημόσια μέσα σταθερής τροχιάς (ΣΤΑΣΥ). Ετσι εικάζεται ότι στα οικονομικά αποτελέσματα των ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες) η αύξηση εσόδων θα είναι ακόμη υψηλότερη από εκείνη των ΟΣΥ. Αμφότερες οι εταιρείες ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ είναι κατά 100% θυγατρικές εταιρείες του ΟΑΣΑ.

Παρά την αύξηση, όμως, των εσόδων που επέφερε το ΑΣΣΚ, η εταιρεία ΟΣΥ παραμένει βαριά «επιχορηγούμενη» από τον κρατικό προϋπολογισμό και βαριά ζημιογόνος. Τα λειτουργικά αποτελέσματά της ανήλθαν σε ζημίες ύψους 120,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 114,5 εκατ. το 2017. Και αυτό συμβαίνει επειδή έχει ανελαστικό κόστος λειτουργίας που ξεπερνάει τα 220 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, μέσα στο 2018 παρουσίασε μικρή αύξηση.

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που έλαβε η εταιρεία μέσα στο 2018 ανήλθαν σε 105,4 εκατ. ευρώ, έναντι 147,3 εκατ. ευρώ που ήταν το 2017. Η μείωση της επιχορήγησης οδήγησε σε ζημίες προ φόρων ύψους 35,9 εκατ. ευρώ, έναντι κέρδους 12,0 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση. Οι ζημίες ωστόσο μπορεί να είναι μεγαλύτερες, δεδομένου ότι η διοίκηση της εταιρείας δεν απεικονίζει ορθά τις αξίες των ακινήτων της.

Σύμφωνα με τον ορκωτό λογιστή, η εταιρεία αναφέρει αναπόσβεστη αξία ακινήτων ύψους 217 εκατ. ευρώ, και όπως αναφέρεται στο σχετικό σημείωμα, «η εταιρεία δεν έχει πραγματοποιήσει έλεγχο απομείωσης των στοιχείων αυτών και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί το ανακτήσιμο ποσό τους. Κατά συνέπεια», καταλήγει ο ορκωτός λογιστής, «διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθή αποτίμηση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων και τις πιθανές επιπτώσεις στα αποτελέσματα χρήσεως καθώς και στα ίδια κεφάλαια». Επίσης, ο ορκωτός λογιστής υπογραμμίζει την αναγκαιότητα αύξησης του μ.κ. της επιχείρησης, καθώς η καθαρή θέση της υπολείπεται του 50% του μετοχικού κεφαλαίου. Η εταιρεία στο τέλος του 2018 είχε συσσωρευμένες ζημίες 175 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των πωλήσεων εισιτηρίων από την πλευρά του ΟΑΣΑ εκτιμάται ότι συνεχίστηκε και στο 2019. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν θετικό πρόσημο για τους πρώτους πέντε μήνες του έτους, αποδεικνύοντας περαιτέρω τη χρησιμότητα επιβολής του ΑΣΣΚ.

Αν μάλιστα η προηγούμενη κυβέρνηση είχε εφαρμόσει το μέτρο πολύ καιρό πριν και δεν κωλυσιεργούσε, η αναστροφή των εσόδων και η μείωση των ελλειμμάτων στις κρατικές επιχειρήσεις θα είχαν διαφανεί από το 2017. Σημειώνεται ότι από τις αρχές του 2017, που ξεκαθάρισε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τα χαρακτηριστικά των προσωποποιημένων καρτών, ο ΟΑΣΑ χρειάστηκε περίπου 18 μήνες για να κλείσει τις μπάρες του μετρό. Και αυτό ώς ένα σημείο ακόμη δεν έχει επιτευχθεί κατά 100%, δεδομένου ότι οι μπάρες δεν έχουν κλείσει ακόμη στους σταθμούς του προαστιακού σιδηροδρόμου, παρά τη συμβατική υποχρέωση της επιχείρησης.

Πηγή: Καθημερινή