Πως επηρεάζει το Brexit τα Ευρωπαϊκά εμπορικά σήματα;

    Από: Startup Team

Η ημερομηνία αποχώρησης είχε οριστεί αρχικά για τις 30 Μαρτίου του 2019. Καθώς όμως δόθηκε παράταση, οι όροι αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκονται ακόμη υπό διαπραγμάτευση.

Σε κάθε περίπτωση όμως, και εκτός αν υπογραφούν διαφορετικές συμφωνίες, μετά την ολοκλήρωση της αποχώρησης, η Αγγλία θα θεωρείται πλέον «τρίτη χώρα» σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το δίκαιο της Ε.Ε. δεν θα εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (αναφερόμενο ως «hard Brexit scenario»).

Πολλές ελληνικές εταιρείες αλλά και φυσικά πρόσωπα είχαν επιλέξει να κατοχυρώσουν το εμπορικό τους σήμα σε κοινοτικό επίπεδο (το ευρωπαϊκό σήμα). Αυτό σημαίνει ότι με μία και μόνο αίτηση, το εμπορικό σήμα του δικαιούχου λαμβάνει προστασία αυτόματα και στα 28 Κράτη Μέλη της ΕΕ. Μέχρι και σήμερα το Ηνωμένο Βασίλειο περιλαμβάνεται στα κράτη αυτά.

Τι θα συμβεί όμως μετά το Brexit σε σχέση με τη προστασία ενός Ευρωπαϊκού σήματος;

Από την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του Brexit, τα Ευρωπαϊκά σήματα καταρχήν δεν θα προστατεύονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς πλέον θα θεωρείται «τρίτη χώρα». Η αποχώρηση, λοιπόν, θα περιορίσει το γεωγραφικό εύρος της προστασίας του ευρωπαϊκού σήματος στα εναπομείναντα 27 κράτη – μέλη. Η συνέχιση της προστασίας του σήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναφορικά με όσα σήματα κατοχυρώθηκαν ή κατατέθηκαν πριν την αποχώρηση, βασίζεται αποκλειστικά στις προϋποθέσεις του Δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου και όχι του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περαιτέρω, δεν μπορεί να γίνει «μετατροπή» ενός Ευρωπαϊκού Σήματος σε εθνικό σήμα μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο, διότι το ευρωπαϊκό δίκαιο δεν προσφέρει σχετική νομική βάση.

Εξάλλου, η χρήση ενός ευρωπαϊκού σήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο – από τη στιγμή της αποχώρησης – δεν θα αποτελεί χρήση «εντός ΕΕ». Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι βάσει του άρθρου 18 παρ. 1 του Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό σήμα, εφόσον μέσα σε περίοδο 5 ετών μετά τη κατοχύρωση ο δικαιούχος δεν έχει κάνει πραγματική χρήση του σήματος (έστω και μέσω εξαγωγών), ο τελευταίος κινδυνεύει με επιβολή κυρώσεων (πχ. «διαγραφή» του σήματος), εκτός αν αποδειχθεί ότι υπήρχαν λόγοι για τη μη χρήση του.

Παρ’όλα αυτά, προκειμένου να ομαλοποιηθεί η διαδικασία και να προστατευθούν αποτελεσματικά οι δικαιούχοι, σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες και ανακοινώσεις του Ευρωπαϊκού Γραφείου και του Department of Business, Innovation and Skills, οι κάτοχοι Ευρωπαϊκού σήματος θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν ένα «ισοδύναμο» σήμα εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο θα ισχύει κατά την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του Brexit, θα θεωρείται «εθνικό» σήμα και θα διέπεται από το Δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Κατ’ αποτέλεσμα, θα τροποποιηθεί η ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη προστασία σημάτων. Έτσι, από την ημερομηνία της εξόδου και μετά την επιλογή ενός «ισοδύναμου» σήματος, όλα τα Ευρωπαϊκά σήματα σε ισχύ θα αντιμετωπίζονται από το Ηνωμένο Βασίλειο ως κατοχυρωθέντα υπό το δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου («κρατώντας» και τα δικαιώματα χρονικής προτεραιότητας από τη προηγούμενη κατοχύρωση εντός ΕΕ). Αναμένουμε τη σχετική νομοθετική εξέλιξη.

Πηγή: epixeiro.gr